Hämevaaraan täydennysrakentamista (nro 002040)

Kaupunginvaltuusto on 19.09.2011 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 23.11.2011

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Yksityinen henkilö hakee kaavamuutosta siten, että kiinteistön 92-405-3-271 alue muutetaankaavamuutoksella moottoriajoneuvojen ja huoltoasemien korttelialueesta AM asuinrakennustenkorttelialueeksi A. Rakennusoikeudeksi tontille haetaan 1000 kerrosneliömetriä. Tontilla sijaitsee entinenhuoltoasemarakennus, jota tällä hetkellä käytetään autojen ruosteenestohuoltoon. isäksi Vantaan kaupunki hakee yleiskaavan mukaisille täydennysrakentamisalueille kaavamuutosta,joka mahdollistaa pientalorakentamista alueelle.

Kaavan rakenne

Asemakaavamuutoksella luodaan edellytykset 30 pientalotontille sekä kahdelle AP-korttelialueen tontille, joille mahtuu yhteensä 8 asuntoa. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 3 tonttikatua, Vieteritie, Vieterikuja ja Vieteririnne, joiden varsille rakentaminen sijoittuu. Kiinteistön 92-405-3-271 alue muutetaan kaavamuutoksella moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueesta AM asuinpientalojen korttelialueeksi AP. Samalla korttelialue AM poistuu kokonaan. Rakennusoikeudeksi korttelialueelle osoitetaan yhteensä 960 kerrosneliömetriä, joka on 2 km² vähemmän kuin tontin rakennusoikeus ennestään. Korttelialueelle liitetään noin 72 m² ajantasa-asemakaavan katualuetta, joka on aiemmin kuulunut kyseiselle maanomistajalle. AP-korttelialueen pysäköinti on osoitettu LPA-alueelle.

Vantaan kaupungin omistamalle yleiskaavan mukaiselle täydennysrakentamisalueelle osoitetaan erillispientalojen korttelialueita AO. Alue on ennestään ajantasa-asemakaavassa puisto- ja katualuetta. Suunnittelualueen korkein kohta säästetään lähivirkistysalueeksi VL. Rakennusoikeudet AO-korttelialueella vaihtelevat 120 km²:sta 215 km²:iin per tontti. Tonttikoot ovat 436-955 m².

Asemakaavaan merkitään tonttijako ja tonttijaon muutos:
Puistoalueesta ja osasta katualuetta muodostetaan korttelin 11022 tontit 1-11.
Kiinteistöstä 405-3-271 ja osasta katualuetta (joka on aikaisemmin kuulunut maanomistajalle) muodostetaan korttelin 11022 tontit 12,13 ja 16.
VL-korttelialueesta ja osasta katualuetta muodostetaan korttelin 11022 tontit 14 ja 15.
Puistoalueesta ja osasta katualuetta muodostetaan uuden korttelin 11040 tontit 1-15.
Puistoalueesta ja osasta katualuetta muodostetaan uuden korttelin 11041 tontit 1 ja 2.

Kerrosalat

AP-korttelialue, 2 tonttia/ 8 asuntoa sekä asuntojen käyttöön LPA-alue:
kerrosala yhteensä 960 km², korttelialueen ja siihen liittyvän LPA-alueen pinta-ala yhteensä 3917 m², alueen tehokkuusluku e = noin 0,25
AO-korttelialue, 30 tonttia/ 30asuntoa:
kerrosala yhteensä 4850 km², tonttien pinta-alat yhteensä 19182 m², tehokkuusluku e = keskimäärin 0,25

Nykytilanne

Kaavamuutosalue on suurimmaksi osaksi rakentamatonta puistoaluetta. Suunnittelualueella ei olemerkittäviä luontokohteita. Puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kaupunkikuva alueella on pientalovaltainen.

Häiriötekijät

Melunlähteet ja niiden vaikutukset tutkitaan kaavamuutostyön yhteydessä. Merkittävin melunlähdealueella on tulevaisuudessa Kehä II. Kaavamuutosalue ei ole lentomelualuetta.

Maanomistus

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi Vantaan kaupungin omistuksessa. Kiinteistö 405-3-271 on kaavamuutoksen hakijan omistuksessa.

Hakijat

Erik Saarinen, maanomistaja ja asiamies Esa-Pekka Pennanen, c/o Kiinteistömaailma, Martinlaaksonkodit oy- Vantaan Kaupunki/ Yrityspalvelut

Maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) alueon taajamatoimintojen aluetta. Alueen eteläpuolelle Espoonpuolelle on suunnitteilla Kehä II -moottoriväylä, joka suunnittelualueen kohdalla kulkee tunnelissa maanalla. Yleiskaavassa (Kv 17.12.2007) alue onpientaloaluetta A3. Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pientaloja. Alueella voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja.(Vantaan yleiskaava 2007, Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset)

A3-alueen lounaisosassa sijaitseva omakotitaloalue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta.Kaupunkimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Alueen suunnittelussa jarakentamisessa on noudatettava sen alkuperäisiä kaupunkisuunnitteluperiaatteita ja huolehdittava siitä, että rakentaminentyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä. Alueella tapahtuvan ympäristörakentamisen ja -hoidon tulee perustuasen kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle olevien rakennusten ulkoasua ei saamuuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu.(Vantaan yleiskaava2007, Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset)

Kaavan asiakirjat nro 002040

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2009

Lisätietoja

Johanna Rajala
asemakaavasuunnittelija
050 302 8975
Johanna.Rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 19.9.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter