Luhtitie (nro 141100)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt
Kaava tullut osittain voimaan 2.3.2020 ja 22.4.2020

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella. Pellaksenoja siirtyy asuinkortteleiden kohdalla Luhtitien eteläpuolelle. Luhtitie on osa HSL:n runkolinjaverkkoa Länsi-Vantaalla ja alentaa merkittävästi joukkoliikenteen kustannuksia. Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kaavassa esitetään uutta asuinrakentamista 7000 k-m².

Alue sijaitsee Variston ja Pellaksen sekä Vapaalan pientaloalueiden välissä. Lännessä kaavamuutosalue rajautuu Vapaalan liikuntapuiston kenttäalueisiin ja idässä Myyrmäen kaupunginosan rajaan. Kaavaalueeseen kuuluu Vapaalanmetsä palstaviljelyalueineen, Luhtitietä, Raappavuorenpuistoa sekä Pellaksentie 9.

Asemakaava

Asemakaavassa osoitetaan yleiskaavan mukainen Luhtitien katualue, kadun pohjoispuolelle asuinpientalojen korttelialueiden laajennus, joka sijoittuu osin voimassa olevassa asemakaavan lähivirkistysalueelle suojaviheralue sekä lähivirkistysaluetta. Kaavassa esitetään uutta asuinrakentamista 7000 k-m² pääosin kaupungin maalle.

Luhtitien itäosa sisältyy kaavamuutoksiin Raappavuorenpuisto 002049 sekä Kelokuusenmäki 002156. Kaupunginosan raja siirtyy Luhtitie katualueen eteläreunaan.

Luhtitien eteläpuolelle kaavalla osoitetaan Vapaalanpuiston lähivirkistysalue, johon sijoittuu palstaviljelyalue, Pellaksenojan uoman uusi linjaus, matonpesupaikka ja koirapuisto. Samalla vanhan rakennuskaavan epäselvät aluemerkinnät poistuvat. Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.

Pellaksentie 9:n tonttia laajennetaan lähivirkistysalueelle nyt Asunto Oy Vantaan Pellaskulman omistamalle maalle tontin rakennusoikeuden pysyessä samana (610 k-m²).

Kaavan hakija

Vantaan kaupunki

Maanomistus

Kiinteistöt 405-4-425, 405-4-432 ja 405-4-428 ovat yksityisessä omistuksessa, muutoin alueen Vantaan kaupunki.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet konsultteina Ramboll Oy (Luhtitien yleissuunnitelma) sekä Promethor Oy (meluselvitys).

Kaavan nro 141100 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Mielipiteet ja vastineet 19.8.2019

Meluselvitys 1.8.2019

Asukastilaisuuden esitys 27.3.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 19.3.2019

Myyrmäen radanvarren, Luhtitien ja XXIII rakennuksen tärinä- ja värähtelyhavaintokohteen laskentaseloste 20.6.2018

Erillinen Pellaksentie 9 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 8.11.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.09.2009

Tietoa Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden katusuunnitelmista

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 4.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter