Hanaböleen Rosenlundin alueelle täydennetään omakotitaloja (nro 741600)

Mitä alueelle on tulossa?

Yleiskaavan pientaloalueelle täydennetään omakotitontteja olevien omakotitalojen tapaan metsänreunan taakse. Rakentaminen sopeutetaan arvokkaaseen maaseudun kulttuurimaisemaan.

Asemakaavan tarve ja tavoitteet

Rosenlundin asemakaavan tarvitaan, jotta alueen asukkaat voisivat päästä vesihuollon piiriin ja yleiskaavan (kv 2007) tavoitteet toteutuisivat alueen täydennysrakentamisesta pientaloalueeksi maisemallisesti arvokas peltoalue huomioiden.

Tavoitteena on kaavoittaa alueelle parikymmentä omakotitonttia pinta-alaltaan noin 1000m².

Katuverkkoa laajennetaan Rosenlundintieltä ja samalla suunnitellaan infraverkostot.

Uusi alue rajautuisi maisemallisesti arvokkaalle Hanabölen peltoalueelle perinteisellä tavalla metsänreunana tai vähintään puurivinä.

Rosenlundin eteläosan kahden tilan ulottuessa Rekolanojalle asti keskellä golfkenttää, tutkitaan niiden tilanosien maankäyttö vastaamaan yleiskaavan tavoitteita.

Ympäristöongelmat huomioidaan rajaamalla pahiten lyijyn rasittama metsikkö rakentamistoiminnan ulkopuolelle sellaiseen käyttöön, ettei maanpintaa rikota. Myös tonttialueille muokataan määräykset pintamaan käsittelyn osalta.

Nykytilanne

Rosenlundin alueella on viisi omakotitaloa, joista yhdellä on hevosia. Alueelle johtaa Hanabölentieltä Rosenlundintie, joka jatkuu pääradan varren kevyen liikenteen reitille. Taloilla on omat kaivot, joiden vesi on tutkimusten mukaan hyvin radonpitoista. Viemäriä ei ole. Rosenlund sijoittuu maisemallisesti arvokkaalle Hanabölen peltoalueelle ja muodostaa perinteisen, metsäisen peltosaarekkeen. Läntisellä osalla Rosenlundista on hieman isompi metsikkö, johon on keräytynyt tuulien mukana Grönbergin tehtaan lyijyjäämiä. Pienempiä pitoisuuksia on koko alueella. Itä- ja eteläpuolelle on laajentunut Hiekkaharjun golfkenttä.

Maanomistajat

Asemakaavan alueella on useita yksityisiä maanomistajia.

Asemakaavan aloite

Alueen asukkaat ovat jättäneet lukuisia kaavoituspyyntöja ja -hakemuksia.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 741600 asiakirjat

Kuulemiskirje 7.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.10.2011

Lisätietoja

Mikel Aizpuru
asemakaavasuunnittelija
050 302 9410
mikel.aizpuru@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 4.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter