Kivistöstä kahden aseman vehreä keskusta

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivistön vision ja keskustan kaavarungon, jonka mukaan Kivistö on vuonna 2050 kahden aseman kaupunkikeskusta, mikä tarkoittaa Lapinkylän aseman käyttöönottoa. Tämä mahdollistaa Kivistön kasvamisen 45 000 asukkaan keskukseksi sekä merkittävän määrän työpaikkoja ja palveluja. Kaupunkirakenne perustuu kävelyyn ja kohtaamispaikkojen syntymiseen sekä luontoarvot ja biodiversiteetin huomioivaan viherrakenteeseen.

Kaavarungon suunnittelualue on noin kilometrin etäisyydellä Kivistön sekä Lapinkylän asemista. Se kattaa noin 530 hehtaarin suuruisen alueen. Lentomelualueelle voidaan sijoittaa asumisen täydennysrakentamista sekä sekoittuneen kaupunkirakenteen toimintoja, jotka eivät ole herkkiä lentomelun haitoille.

Kaavarungolla tavoitellaan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Päätavoitteena on Kehäradan Lapinkylän aseman varmistaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös Kivistön liito-oravien elinympäristöjen ja viherrakenteen yhteensovittaminen Kivistön keskustassa.

Kivistössä vaalitaan vahvaa viherrakenneverkostoa, mikä on alueen vetovoimatekijä. Vehreys ulottuu katu- ja tonttivihreänä kaikkialle kaupunkiympäristöön. Alueella on myös aktiivinen liikkumisen ja virkistyksen ympäristö, jossa toimintojen ja palveluiden keskittyminä toimivat vehreät ja yhteisölliset julkiset ulkotilat. Keskeisenä tavoitteena on, että Kivistössä liikutaan kestävästi, aktiivisesti ja turvallisesti. Kävelyä ja pyöräilyä priorisoidaan kaikilla väylillä ja mitoitus perustuu käveltävän ja pyöräiltävän kaupungin tavoitteeseen. Tavoitteena on, että Kivistön keskustassa käytetty sähkö ja lämpö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.

Koko keskusta-alueella on keskitetty pysäköintijärjestelmä. Kivistö on lähipalveluiden kaupunki, jossa palveluiden verkosto muodostuu asukkaiden, kaupungin ja yritysten yhteistyönä. Sillä on vahva alueidentiteetti, joka pohjautuu alueen kulttuurihistoriaan, identiteettimaisemiin, nykyisiin alueellisiin identiteetteihin ja taiteeseen.

Tavoitteita havainnollistamaan on laadittu Kestävän Kivistön manifesti 2050, jonka kymmenen periaatetta ohjaavat resurssiviisaan kaupungin suunnittelua ja toteutusta havainnollisesti siten, että kävelykaupungin toteutuminen on mahdollista. Teesit ovat:

  1. kävelijä aina ensin
  2. jokaisen korttelin läpimitta on enintään 100 metriä
  3. jokainen kortteli on hybridi
  4. jokainen kortteli muodostuu erilaisista rakennuksista
  5. jokainen katto on käytössä
  6. jokaisesta ikkunasta näkyy puu
  7. luontoretkellä Kivistön keskustassa
  8. Kivistön keskustassa ruoka kasvaa kaikkialla
  9. Kivistö on värikäs kaikilla tasoilla, ja
  10. Kivistössä luodaan kestävät puitteet elämiselle.

Kaavarungolla ei ole yleiskaavan tai asemakaavan kaltaisia oikeusvaikutuksia, vaan yksityiskohdista päätetään edelleen erikseen tarkempien suunnitelmien, kuten asemakaavojen yhteydessä.

Julkaistu: 22.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter