Kivistön Onnenkivi (nro 232600)  

Kartta alueesta
Vuoden 2019 ilmakuva ja kaava-alueen alustava rajaus punaisella viivalla. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu työn edetessä.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia ja resurssiviisaita keskustakorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä mahdollistaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Pysäköinti toteutetaan keskitetysti maanpäälliseen, rakenteelliseen pysäköintilaitokseen. Lisäksi turvataan liito-oravan riittävän elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen sekä vehreät virkistysalueet kaupunkilaisille.

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 300 - 600 metriä ja tulevalle Lapinkylän asemalle noin 600 - 1000 metriä. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rakenteilla olevaan Kivistön Keskusta-asuminen 5- asemakaava-alueeseen, sekä vireillä olevaan Kivistöntähti- asemakaava-alueeseen. Suunnittelualueen koillispääty rajautuu asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen ja säilytettävään liito-oravan tärkeään yhteyteen. Tikkurilantie rajaa alueen kaakkoissivun ja Keimolantie lounaissivun. Alueen pinta-ala on noin viisi hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta sekametsää. Alueella on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Kivistön Onnenkiven asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tehokasta keskustarakentamista Kivistön keskustaan huomioiden mm. alueen luontoarvot, ympäröivä rakennettu ympäristö sekä naapurikiinteistöt. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia ja resurssiviisaita keskustakorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä mahdollistaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Pysäköinti toteutetaan keskitetysti maanpäälliseen, rakenteelliseen pysäköintilaitokseen. Lisäksi turvataan liito-oravan riittävän elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen sekä vehreät virkistysalueet kaupunkilaisille.  

Kivistön Onnenkiven asemakaavassa toteutetaan Kivistön vision 2042 (hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.8.2017) ja Kivistön keskustan kaavarunkotyön (Kivistön keskustan kaavarunkoluonnos, kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8.2018) mukaisia tavoitteita. Kivistön keskustan kaavarunkotyön jatkosuunnittelussa on alueelle laadittu maankäyttöluonnos ja visio vuodelle 2050. Kivistön keskustan kaavarunko valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn kevään 2021 aikana.  

Kivistön Onnenkiven asemakaava toteuttaa Kivistön keskustan kaavarunkoa, jonka tavoitteena on tiivis ja vehreä kahden aseman kaupunkikeskusta, joka tukeutuu Kehäradan Kivistön ja tulevan Lapinkylän asemiin. Sekoittunut, pienimittakaavainen, inhimillisen kokoinen kaupunkirakenne perustuu kävelyyn ja kohtaamispaikkojen syntymiseen kaupunkiympäristössä. Lisäksi tavoitteena on Hiilineutraali Vantaa 2030 sekä sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä Kivistö.

Kaavan nro 232600 asiakirjat 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.2021 
Kuulemiskirje

Kivistön keskustan kaavarunko
Kivistön ja Vantaanpuiston liito-oravaselvitys
Lahokaviosammal Vantaalla, esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma 2020

Esittelyvideo osallistuvavantaa-sivustolla (julkaistaan lähipäivinä)
Asemakaavan esittelyvideon diat (julkaistaan lähipäivinä)

Mielipiteet toivotaan 30.4.2021 mennessä.

Lisätietoja 

Niina Rinne
asemakaava-arkkitehti 
040 167 8305 
niina.rinne@vantaa.fi 

Anna-Riitta Kujala 
aluearkkitehti 
050 302 8799 
anna-riitta.kujala@vantaa.fi 

Julkaistu: 24.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter