Kivistön Kvartsijuoni (nro 233000)

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella kaupungin omistamalla maalla.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita keskusta- ja kaupunkikorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä julkisia ja kaupallisia palveluja kuten päiväkoti. Pysäköinti keskitetään maanpäälliseen, rakenteelliseen pysäköintilaitokseen.

Alustava maankäyttöluonnos, jossa on esitetty mahdolliset rakentamisen alueet, viheralueiden sijainnit sekä katualueet. Kyseessä on alustava luonnos, joka kehittyy asemakaavatyön edetessä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella kaupungin omistamalla maalla. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 800 - 1000 metriä ja tulevalle Lapinkylän asemalle noin 500 - 800 metriä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Kvartsijuonenpuistoon ja Kivistön asuntomessualueeseen, etelässä vireillä olevaan Kvartsikulman asemakaava-alueeseen, idässä peltoaukeaan ja vireillä olevaan Turkoosikehän asemakaava-alueeseen ja pohjoisessa asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta sekametsää. Alueen läpi on hakattu väylä Sinikvartsinkadulle.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kvartsijuonen asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tehokasta keskustarakentamista Kivistön keskustaan huomioiden mm. alueen luontoarvot, olemassa oleva rakennettu ympäristö sekä naapurikiinteistöt. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita keskusta- ja kaupunkikorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä julkisia ja kaupallisia palveluja kuten päiväkoti. Pysäköinti keskitetään maanpäälliseen, rakenteelliseen pysäköintilaitokseen. Kaavassa linjataan Sinikvartsinkatu uudelleen ja suunnitellaan vehreä ja viihtyisä kaupunkiaukio Kvartsiaukio. Lisäksi turvataan liito-oravan riittävän elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen sekä vehreät virkistysalueet kaupunkilaisille. Asemakaavan teemana on vehreät kukkivat korttelit ja värikäs kaupunkikuva.

Kvartsijuonen asemakaavassa toteutetaan Kivistön vision 2042 (hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.8.2017) ja Kivistön keskustan kaavarunkotyön (Kivistön keskustan kaavarunkoluonnos, kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8.2018) mukaisia tavoitteita. Kaavarunkotyön pohjalta suunnittelualueelle on laadittu teemoittain alustavat suunnitteluperiaatteet sekä maankäyttöluonnos, jotka tarkentuvat työn edetessä. Suunnitteluperiaatteet käsittelevät suunniteltavan alueen kaupunkirakennetta, viherrakennetta, liikkumisverkostoa, palveluverkkoa sekä teemanaapurustoja.

Kaavan nro 233000 asiakirjat

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 3.8.2020

Kuulemiskirje 3.8.2020

Asemakaavan esittelyvideo

Asemakaavan esittelyvideon diat

Kivistön ja Vantaanpuiston liito-oravaselvitys

Lahokaviosammal Vantaalla, esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma 2020

Asukasyhteistyö

Kysely Kvartsijuonen asemakaavasta

Kvartsijuonen asemakaavasta laadittiin alustavaa suunnittelumateriaalia ja kysely keväällä 2021. Kyselyn tulokset on julkaistu raporttina kesällä 2021(linkki alla). Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana asemakaavan suunnitteluprosessia. Huomioithan, että alustavassa suunnittelumateriaalissa ja kyselyssä esitetyt suunnitelmat eivät ole valmiita suunnitelmia, vaan asemakaavaratkaisu kehittyy suunnittelun edetessä.

Kvartsijuonen asemakaavan alustava suunnittelumateriaali

Linkki kyselyraporttiin Kvartsijuonen asemakaavasta

Yleisötilaisuus 22.4.2021

Kevään yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 22.4.202. Tilaisuudessa esiteltiin Kivistön keskustan ajankohtaisia kaavahankkeita, mm. Kivistön keskustan kaavarunkoa, valmisteilla olevien asemakaavojen suunnitteluaineistoja mukaan lukien Kivistön Kvartsijuonen asemakaavatyö ja uusia käynnistettäviä asemakaavahankkeita Kivistön keskustassa.
Linkki Mitä Kivistöön suunnitellaan?- Kivistön yleisöilta 22.4.2021

Infotilaisuus 23.9.2020 ja kaavakävely 7.10.2020

Kivistön Kvartsijuonen asemakaavatyöhön liittyvä infotilaisuus järjestettiin 23.9.2020 klo 18–19.30 Teams live -verkkotapahtumana. Asemakaavasta jätettiin runsaasti mielipiteitä. Infotilaisuudessa käytiin läpi suunnittelun keskeisimmät lähtökohdat sekä mielipiteissä esille tulleet asiat. Tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja chatin kautta.
Lisäksi järjestettiin kaavakävely, 7.10.2020 , jolloin suunnittelijoita oli mahdollisuus tavata maastossa.

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista:

Linkki Kvartsijuonen infotilaisuuteen

Lisätietoja

Hertta Ahvenainen
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
hertta.ahvenainen@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 17.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter