Kivistön Lumikvartsi (nro 232700)

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta Vantaata: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin.

Havainnekuva Karneolikadulta

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella, noin 600 metrin päässä Kivistön asemasta ja Lapinkylän asemavarauksesta, ja on kooltaan noin 5,5 hehtaaria. Suunnittelualue rajautuu Kehärataan, kaupunginvaltuuston hyväksymään Kivistöntähden asemakaavaan ja toistaiseksi asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen sekä Kehäradan ylityksen osalta Kivistön jäteaseman ja Puu-Kivistön asemakaavoihin.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen, pääosin asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen keskusta-alueeksi. Kaavaratkaisu tiivistää olevaa yhdyskuntarakennetta ja vastaa siltä osin kestävän kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin.

Kaava mahdollistaa kuusi asuinkorttelia, jotka koostuvat asuinrakennusten korttelialueista (A) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueista (AR). Lisäksi alueelle suunnitellaan yhtä keskustatoiminnoille (C) osoitettua hybridikorttelia ja yhtä päiväkotikorttelia (Y). Korttelialueiden lisäksi kaavaan sisältyy keskustakoirapuisto (VP), luonnontilaisena säilytettävää puistoaluetta (VL) ja katualueita. Katualueisiin sisältyy uusi Kehäradan ylittävä silta, joka luo uuden yhteyden Ruusukvartsinkadulta Tikkurilantielle.

Asumisen kerrosluvut vaihtelevat kahdesta yhteentoista siten, että korkeimmat rakennusmassat sijoittuvat kortteleiden pohjoislaidoille mahdollistaen luonnonvaloisempia korttelipihoja ja asuntoja. Kehäradan varren rakentaminen on keskimäärin korkeampaa kuin muun kaava-alueen suojaten kaava-aluetta rautatiemelulta. Kortteleilla on yhteiset korttelipihat ja maantasokerroksen asuinhuoneistoille edellytetään huoneistokohtaisia pihoja tai etupuutarhoja. A- ja AR-kortteleihin osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 57 570 k-m², josta 1 770 k-m² on liiketilojen rakennusoikeutta ja 800 k-m² on rakennusoikeutta, jolla mahdollistetaan esimerkiksi kivijalkapäiväkoti asuinkortteliin.

Y-kortteliin mahdollistetaan päiväkoti, jonka rakennusoikeus on 3 000 k-m². Päiväkodin käytössä on resurssiviisaasti viereisen A-korttelin piha-alue päiväkodin toiminta-aikoina sekä Y-korttelialueen pohjoisosaan sijoittuva metsäleikkipuisto, joka rajautuu Onnenkivenpuistoon (VL) ja joka on yleisessä käytössä päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

Kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen, joka sijoittuu keskustatoimintojen kortteliin (C). Kortteliin sijoittuu pysäköinnin lisäksi liiketiloja maantasokerroksen etelä- ja länsisivuille ja näin ollen edesauttaen aktiivisen kaupunkitilan syntymistä. Pysäköintilaitoksen katto on aktiivisessa käytössä korttelipuistona ja lisäksi kattopintaa on hyödynnettävä hulevesien viivytykseen.

Alueelle tulee useita puisto- ja lähivirkistysalueita. Kivistöntähden asemakaava-alueen (232500) Onnenkivenpuisto (VL) laajentuu osana suunnittelualuetta. Puisto on osa liito-oravien etelä-pohjoissuuntaista kulkureittiä. VL-alueella luo-määräyksellä varmistetaan liito-oravan ja luonnon monimuotoisuutta indikoivan lahokaviosammalen elinympäristövaatimukset. Onnenkivenpuisto jatkuu kaava-alueen keskellä länsi-itäsuuntaisena aina Lumikvartsinkadulle saakka luoden jatkuvaa virkistysyhteyttä Kivistön asemalta kohti tulevaa Lapinkylän asemaa. Puistossa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa ja pitämään metsänpohja mahdollisimman luonnontilaisena mm. pitkospuuratkaisujen avulla. Rakennetun naapurustopuiston sijoittamisella C-korttelin katolle mahdollistetaan puuston säilymistä näillä metsäisiksi jäävillä VL-alueilla. Kaava-alueeseen kuuluu myös keskustakoirapuisto, joka palvelee Kivistön keskusta-alueen koiratalouksia. Koirapuisto jatkuu Lumikvartsinsillan alle resurssiviisaasti minimoiden sillan alle jäävän hukkatilan ja mahdollistaen säältä suojattua puistoaluetta.

Alueelle tulee useita katualueita. Alue liittyy jo rakennettuun Kivistön keskustaan sekä Kivistön puistokadun kautta että Lumikvartsinkadun ja Kehäradan ylittävän, asemakaavan mahdollistaman Lumikvartsinsillan kautta. Lumikvartsinkatu liittyy etelässä Tikkurilantiehen ja luo näin uuden ajoliikenneyhteyden Kivistön keskustan ulkopuolelle suuntautuvalle liikenteelle. Lumikvartsinkatu suunnitellaan niin, että HSL:n linjaliikenne on mahdollista. Kaava-alueen sisäiset kadut ovat pääosin pihakatuja, jotka suunnitellaan kävelijän näkökulmasta miellyttäväksi, mutta kortteleiden huoltoajon ja lyhytaikaisen pysäköinnin tilatarpeet huomioiden. Osa asemakaavoittamattoman alueen pohjoispuolella sijaitsevasta Kehäradan rautatiealueesta muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi (Kivistöntähden kaavassa mahdollistetun Sporttilaiturin jatke).

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alue on kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta valtion omistamaa Kehäradan rautatiealuetta.

Kaavan nro 232700 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 30.6.-30.8.2021
Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.5.2021

Selostuksen liiteasiakirjoja

KEKO Lumikvartsi

Kivistön keskusta-alueen hulevesiselvitys

Kivistön liito-oravaseuranta 2019 (Ramboll Finland Oy)

Kivistön liito-oravaseuranta 2018 (Ramboll Finland Oy)

Kivistön liito-oravaseuranta 2017 (Ramboll Finland Oy)

Lahokaviosammal Vantaalla esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma (Faunatica Oy, 2020)

Lumikvartsin asemakaava-alueen meluselvitys (Sitowise 7.5.2021)

Marja-Vantaan alueen matelija- ja sammakkoeläinselvitys (Faunatica Oy, 2011)

Marja-Vantaan lepakkokartoitus (Faunatica Oy, 2009)

Myyrmäen, Kivistön ja Ylästön liito-oravaselvitys (Ramboll Finland Oy, 2016)

Vantaan Kivistön ja Vantaanpuiston liito-oravaselvitys (FCG Oy, 2020)

Vantaan Kivistön seuranta-alueen liito-oravaselvitys (FCG Oy, 2020)

Vantaan Marjaradan rakentamisen luontoselvitys (Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 2003)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteiden koonti ja vastineet 17.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2020, päivitetty 12.2.2021

Osallistumis- ja arviointisuuunitelma 10.1.2020

Kivistön visio ja kaavarunko

Avoimet ovet 30.1.2020, diaesitys

Lisätietoja

Ville Leppänen
Asemakaavasuunnittelija
puhelin: 050 312 4370
ville.leppanen@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
Aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 29.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter