Pirttiranta loma-asuntoalueeksi (nro 330200)

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuuden esitysmateriaali 10.2.2021

Yleisötilaisuuden kysymykset ja vastaukset 10.2.2021

Linkki Osallistuvan Vantaa Pirttirannan yleisötilaisuuteen materiaaliin 10.2.2021

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaupunginhallitus on päättänyt jatkaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 §:n 1 momentin mukaista rakennuskieltoa 17.12.2022 saakka alueelle 90100R, Pirttiranta.

Ilmakuva kaava-alueelta

Suunnittelualue

Pirttirannan asemakaava-alue sijaitsee Luoteis-Vantaalla Kivistön suuralueella Seutulan kaupunginosassa. Alun perin 1950-luvulla kesämaja-alueeksi perustetulla alueella on nykyisin 56 asuin- ja lomarakennusta. Pirttirannassa maankäytön haasteena on Vantaanjoen tulvariskin ja heikon maaperän yhdistelmä. Suunnittelualueen koko on noin 7 ha. Kaava-alueen rajaus ja pinta-ala voivat tarkentua kaavatyön edetessä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavalla mahdollistetaan voimassa olevan yleiskaavan (kv 17.12.2007) mukaisesti alueen käyttötarkoitus loma-asuntoalueeksi. Alue varataan yksiasuntoisille ja yksikerroksisille loma-asunnoille. Rakentaminen perustuu palstakohtaisiin rakennusaloihin, ja rakennusoikeuden määrä on yhtä suuri jokaiselle rakennusalalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § todetaan, että rakennuspaikalla ei tule olla tulvan vaaraa. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö edellyttää tulvariskien hallintaa. Asemakaavaluonnoksessa rakentamiselta edellytetään, että tulvakorkeus on huomioitu Vantaan tulvaohjelman 2015 mukaisesti. Näistä lähtökohdista asemakaavaluonnos esittää kaksi vaihtoehtoa sekä palsta- ja rakennusalakohtaiseksi rakennusoikeudeksi että rakentamisen alimmaksi korkeudeksi.

Loma-asumisen asemakaava ei muuta alueella jo olevien rakennusten käyttötarkoitusta eikä myöskään edellytä muutoksia nykyiseen rakennuskantaan. Loma-asumisen asemakaava ei kuitenkaan ratkaise alueen osoiteongelmaa.

Osoitteiden osalta Vantaan kaupunki noudattaa Maistraattien yhtenäistämisohjetta (2014), jonka mukaan vapaa-ajan osoitetta ei hyväksytä väestötietojärjestelmässä (VTJ) vakinaiseksi osoitteeksi (dvv.fi/muutto). Osoitteen saaminen vapaa-ajan asuntoon edellyttäisi asunnon käyttötarkoituksen muutosta omakotitaloksi. Käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämää rakennuslupaa ei ole mahdollista myöntää Pirttirannan alueella, koska alue on Vantaanjoen tulvariskialuetta ja lainvoimaisessa yleiskaavassa loma-asumisen aluetta.

Asemakaava laaditaan luonnosvaiheen kautta.

Kaavan hakija ja maanomistus

Kaavamuutoksen hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alue on kaupungin ja Pirttiranta Oy:n omistuksessa.

Asemakaavan valmisteluun osallistuvat

Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.

Kaavan nro 330200 luonnosvaiheen asiakirjat

Nähtävillä MRA 30 §:n nojalla 25.1. - 23.2.2021. Mielipiteet 25.2.2021 mennessä.
Kaavakartta ja määräykset

Selostus 1.12.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.12.2020

Vantaan tulvaohjelma, Vantaan kaupunki 2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.8.2018

Selvitys Pirttirannan loma-asuntoalueen käytöstä ja ominaisuuksista (Vantaan kaupunki, 2015)

Pirttiranta. Maapohjan kokonaisvakavuus. Tulvapenkereen rakennettavuus (Vantaan kaupunki, 2010)

Lisätietoja

Eija Hasu
asemakaava-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta kujala@vantaa.fi

Tutustu kaavaluonnoksen esittelyvideoon osallistuvan Vantaan sivuilla linkki.

Yleisöilta Königstedtin koululla 12.9.2018

Yleisöillan muistio 12.9.2018

Julkaistu: 18.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter