Kivistön kirkon korttelit (nro 002336)

Kaupunginvaltuusto on 21.10.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 11.12.2019

Suunnittelualue

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistön kaupunginosassa, osoitteessa Laavatie 2 / Keimolantie 24. Suunnittelualue rajautuu luoteessa Laavatiehen ja sen takaiseen pientaloalueeseen, koillisessa Keimolantiehen ja lounaassa Vantaankoskentiehen (entinen Vanha Hämeenlinnantie). Kaakon puolelta suunnittelualue rajautuu Kivistön keskustan vielä rakentumattomaan Sakastipuistoon.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Kivistön kirkko, muita seurakunnan rakennuksia sekä hautausmaa-alueeksi asemakaavoitettua metsämaata. Suunnittelualueen koko on noin 2,7 hehtaaria. Etäisyys Kivistön asemalle on noin 400 metriä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaava-alueella toteutetaan Vantaan kaupungin tavoitetta tiivistää asemanseutuja ja lisätä asumisen monipuolista tarjontaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Lisäksi asemakaavamuutoksen tavoitteena on saattaa kirkkorakennusta ja sen tonttia koskevat kaavamääräykset ajan tasalle ja määrätään kirkkorakennukseen kohdistuvat rakennus-suojelumääräyksiä samalla mahdollistaen Kivistön kirkon peruskorjaus.

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavan muutoksella mahdollistetaan suunnittelualueen osittainen säilyminen kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueena ja osittainen muuttaminen asuinalueeksi. Kaava-alue on pääosin asuintalojen korttelialuetta (A). Kaava-alueen itäosassa sijaitsee kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) ja eteläosassa autopaikkojen korttelialue (LPA). Lisäksi kaava-alueella on katualueita. Laavatie-nimisellä katualueelle osoitetaan myös yksi autopaikkojen korttelialue (LPA) kirkon pysäköintiä varten.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) mahdollistaa kirkon rakennuksen kerho- ja lisätiloineen. Kirkkoa koillisesta ja kaakosta rajaavaa metsäaluetta kehitetään metsäisenä puistona kuitenkin siten, että keskeisiä näkymiä Kivistön kirkolta avataan Kivistön keskustaan.

Asuintalojen korttelialueilla (A) mahdollistetaan kuuden puoliavoimen kerrostaloista ja kytketyistä pientaloista koostuvan asuinkorttelin toteuttaminen alueelle. Asuinrakennusten korkeudet vaihtelevat pääosin kahdesta seitsemään kerrokseen. Asuinrakennuksista Laavatiehen rajautuvat rakennukset ovat ensisijaisesti kaksi- ja kolmikerroksisia pientaloja. Kerrosluvut kasvavat Sakastipuistoon päin. Laavatiehen rajautuvien kortteleiden lisäksi osassa kortteleita on mahdollista rakentaa 2 – 3 -kerroksisia erillisiä yhteistiloja tai pientaloja. Kaikilla asuinkortteleilla on yhteiset korttelipihat ja ensimmäisen kerroksen asunnoissa on asuntokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja.

Autopaikkojen korttelialueella (LPA) 23157 asemakaava mahdollistaa pysäköintilaitoksen, jossa on 3 maanpäällistä kerrosta ja 1 kellarikerros. Kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen lukuun ottamatta kirkon asiointipysäköintiä, jota varten on osoitettu pysäköintitilaa Laavatielle sijoittuvalle autopaikkojen korttelialueelle.

Kaava-alueelle osoitetaan useita jalankululle ja pyöräilylle varattuja katualueita. Alueen keskeinen kohtaamispaikka on Killanmetsänaukio sekä kaava-aluetta pituussuuntaan halkova Killan-metsänpolku. Katu- ja korttelitiloihin avautuvat rakennukset sekä niiden vehreät katutasoa rajaavat asuntopihat rakentavat yhteisöllistä ja aktiivista Kivistöä yhdessä alueen kohtauspaikkojen kuten aukioiden ja harrastetilojen kanssa.

Kaava-alueelle on laadittu taiteen konsepti, joka on osa asemakaavan selostusta. Kirkon kortteleiden taiteen teemoina on tiili sen monissa muodoissa, kuten alueen keskeisen raitin, Killanmetsänpolun, katukiveyksenä sekä rakennuksia ja katualuetta yhdistävinä ”tiiliputouksina”. Taiteen konseptissa määritellään alueella mm. värisuunnitelma sekä hankesidonnaisen ja julkisen taiteen teemat ja sijainnit.

Kaavan hakija ja maanomistus

Kaavamuutoksen hakija on Vantaan seurakuntayhtymä. Kaava-alue on Vantaan seurakuntayhtymän, Vantaan kaupungin sekä Suomen valtion omistuksessa.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi asemakaavan valmisteluun ovat osallistuu maanomistajan konsultteina Ramboll Finland Oy (asuinrakentaminen) ja Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy (kirkon peruskorjaus ja laajennus). Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002336 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 21.10.2019

Selostus 9.9.2019
Kaupunginhallitus 9.9.2019

Viitesuunnitelma

Taiteen konsepti

Meluselvitys

Hulevesiselvitysraportti

Hulevesisuunnitelma

Vihertehokkuuden periaatteet ja vihertehokkuuslaskelmat kortteleittain

Ekotehokkuustarkastelu

Kivistön kirkon rakennushistoriaselvitys

Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus, alustava hankesuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2017

Lisätietoja

Sonja Sahlsten
asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
sonja.sahlsten@vantaa.fi

Eija Hasu
maisema-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Julkaistu: 24.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter