Kivistössä Mestarintien katualuetta jatketaan (nro 211700)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016
Kaava tullut voimaan 1.2.2017

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella Mestarintien katualuetta jatketaan noin 70 metrillä ja liitetään uudella risteyksellä Tikkurilantiehen. Nykyisestä katualueen osasta, sen viereisestä tontista ja ennestään asemakaavattomasta alueesta muodostetaan toimitila- ja liikerakennusten korttelialuetta. Mestarintien 10 ja 13 kohdalla muutetaan tonteista alueita katualueeksi linja-autopysäkkejä varten. Mestarintie 13 tontista jäävä osa muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi.

Kaavatyön sisältö

Mestarintien ja Tikkurilantien risteysaluetta on tarpeen siirtää noin 70 metriä koilliseen Tikkurilantien katujärjestelyjen takia. Suunnitelman lähtökohtana on risteysalueen sijoittaminen samalle kohdalle Tikkurilantien vastakkaiselle puolelle rakennettavan Korundinportin kanssa. Uusi katulinjaus ulottuu ennestään asemakaavattomalle alueelle.

Voimassa olevan asemakaavan katualueesta ja siihen rajautuvan huoltoasema- ja liikerakennusten tontista 21-124-3 sekä ennestään asemakaavattomasta alueesta muodostetaan toimitila- ja liikerakennusten korttelialuetta, jolle myös huoltoaseman sijoittaminen on mahdollista. Mestarintien tonteista 21-124-1 ja 21-127-7 muutetaan alueita katualu-eeksi linja-autojen pysäkkitaskujen rakentamista varten. Kaavatyöhön yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos.

Lähtötiedot

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia ja se on nykyistä rakennettua Mestarintietä lukuun ottamatta luonnonmu-kaista metsää. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, Tikkurilantien pohjoispuolelle sijaitsee Kivistön kaupun-kikeskuksen asemakaava-alue, joka sisältää Kehäradan aseman yhteyteen sijoittuvan kauppakeskusta palveluineen, linja-autoterminaalin ja asuin- ja työpaikkakortteleita. Mestarintien siirtyminen johtuu kauppakeskuksen katujärjestely-tarpeista. Suunnittelualueen eteläpuolella on Mestarintien teollisuus- ja varastorakennusten keskittymä.

Maanomistus

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,7 hehtaaria.

Kaavan nro 211700 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 29.4.2016 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.12.2015 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 15.12.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter