Kivistön keskustaan tapahtuma-areena (nro 002431)

Kivistön tapahtuma-areenan asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Arena 3.3 -hanke: monitoimiareena ja hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa. Hankkeella olisi toteutuessaan valtakunnallista merkitystä niin kansainvälisten jalkapallo-otteluiden järjestämisessä kuin erilaisten kulttuuritilaisuuksien kuten konserttien järjestämisessä.  

Havainnekuva Tapahtuma-areenasta.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella, Hämeenlinnanväylän ja Vantaankoskentien välissä. Etelässä alue rajautuu kaavoittamattomaan metsäalueeseen. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on lyhimmillään noin 50 metriä. Alueen pinta-ala on noin 4 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kivistön tapahtuma-areenan asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Arena 3.3-hanke: monitoimiareena ja hotelli sekä ravintola-, liike-, urheilu-, ja toimistotilaa. Hanke sijoittuu asemakaavassa keskustatoimintojen korttelialueeksi (C) ja katualueeksi osoitetulle alueelle. Kaavamuutoksen sallima rakennusoikeus on yhteensä 64,800 k-m². Monitoimiareenan ja ravintolaosan maanpäällinen kerrosala on 51.800 k-m² ja hotellin 13.000 k-m².

Hankkeella olisi toteutuessaan valtakunnallista merkitystä niin kansainvälisten jalkapallo-otteluiden järjestämisessä kuin erilaisten kulttuuritilaisuuksien kuten konserttien järjestämisessä. Jalkapallo-otteluihin olisi mahdollista järjestää noin 17 000 katsomopaikkaa. Konserttitapahtumassa kokonaiskatsomon kapasiteetti olisi 30 000–32 000 asiakaspaikkaa. 

Kaupunki on antanut hankkeelle suunnitteluvarauksen kesäkuussa 2019. Suunnittelun edetessä on todettu, että hankkeen toiminnallisuus edellyttää enemmän tilaa, mistä johtuen suunnitteluvarausaluetta on laajennettu ja varausta jatkettu toukokuussa 2021.

Huolto- ja saattoliikenne järjestetään etelästä Tikkurilantien suunnalta, Vantaankoskentien kiertoliittymästä. Kaavamuutos sisältää uuden katualueen rakentamisen, joka palvelee myös katualueen eteläpuolen mahdollista rakentamista tulevaisuudessa. Ratkaisu mahdollistaa Vantaankoskentien ajoneuvoliikenteen tilapäisen sulkemisen suurtapahtumien yhteydessä ja parantaa ihmisvirtojen turvallista liikkumista aseman ja pääsisäänkäynnin välillä. 

Monitoimiareenan suurtapahtumien aikainen henkilöautojen pysäköinti järjestetään alueen ulkopuolella erikseen vuokrattavilla pysäköintialueilla ja niistä järjestetään bussikuljetukset. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa monitoimiareenaa ja koko Kivistön keskustaa sekä liityntäpysäköintiä palveleva yhteinen pysäköintilaitos Hämeenlinnanväylän länsipuolelle tai Kivistön asemakortteleiden alueelle kävelymatkan päähän suunnittelualueelta. Väliaikaista bussien pysäköintialuetta ja lisäjättö- ja noutoalueen sijoittamista rakentamattomille lähialueille tutkitaan jatkosuunnittelussa. Hotelliasiakkaiden pysäköintipaikat sijoittuvat hotellin ja monitoimiareenan alle maanalaiseen pysäköintitilaan.  

Selvitysten mukaan alueella ei ole arvokkaita luontoarvoja, lukuun ottamatta suunnittelualueen eteläosan metsäistä aluetta, joka on osin määritelty liito-oravien ydinalueeksi ja elinympäristöksi. Vuonna 2021 tehdyn alustavan liito-oravainventoinnin mukaan hankkeen vaatimalla alueella ei ole havaittu pesä- eikä papanapuita. Vantaan kaupunki on hakenut poikkeuslupaa liito-oravien elinpiirin heikentämiseen ELY-keskukselta.

Resurssiviisauden tavoitteisiin vastataan tiivistämällä Kivistön kaupunkikeskustaa ja mahdollistamalla palveluita aseman läheisyyteen hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Hanke tähtää hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen muun muassa vihertehokkuuden, uusiutuvan energian ja maamassojen paikallisen käytön keinoin. 

Hanke vastaa kaupunkistrategian tavoitteisiin kehittää asemanseutuja ja hyödyntää kaupungin omaa maavarantoa. Kaavamuutosalue sijaitsee korkean lento- ja liikennemelun alueella, eikä sovellu asuinrakentamiseen.  Monitoimiareenan arkkitehtuurin tulee olla arkkitehtonisesti korkealaatuista ja merkittävää. Taide tulee integroida osaksi arkkitehtuuria. Erityistä huomiota kiinnitetään laadukkaisiin julkisiin ulkotiloihin ja rakennuksen maantasokerroksen tilojen toiminnalliseen liittymiseen katualueisiin. 

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavan nro 002431 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty, 30.8.2021

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 28.11.2019

Lisätietoja

Niina Rinne
asemakaava-arkkitehti 
040 167 8305 
niina.rinne@vantaa.fi 

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 3028799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 30.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter