Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa tiedoksi Myyrmäen läntisen alueen perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2021

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 7.12. annettiin tiedoksi mm. Myyrmäen läntisen alueen perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2021 ja päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Vaskivuoren lukion tarveselvitys ja sen kustannusennuste.

Toimitilajohtaminen ja kasvatuksen ja oppimisen toimiala ovat yhdessä selvittäneet kesän ja syksyn 2021 aikana läntisen Myyrmäen perusopetuksen palveluverkkoa. Selvitystyön perusteella alueen nykyiset koulut riittävät palvelemaan vuosien 2022–2031 arvioitua oppilasmääräkehitystä perusopetuksessa.

Alueen koulut ovat tyydyttävässä tai hyvässä kunnossa ja ovat tiloiltaan riittävät. Mikäli oppilasmäärä tulevina vuosina kasvaakin ennustetusta, olemassa olevien koulujen tonteilla on myös riittävästi laajennusmahdollisuutta. Nyt tehtyjen kuntokartoitusten perusteella voidaan arvioida, että käytössä olevien koulujen korjaustarpeet ajoittuvat noin 10 vuoden päähän.

Vantaan kaupungin opetuslautakunta teki 15.10.2013 § 16 päätöksen lakkauttaa Tuomelan koulu asteittain. Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 12.9.2016, että sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais-Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä.

Toimitilajohtaminen ja kasvatuksen ja oppimisen toimiala ovat yhdessä lisäksi selvittäneet mahdollisuuksia käyttää Tuomelan koulukiinteistöä muuhun toimialan palvelun tuottamiseen. Varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta koulukiinteistön sijainti on huono, sillä lasten nykyinen ja ennustettu määrä alueella ei puolla kiinteistön muuttamista päiväkodiksi. Suojellun rakennuksen muuttaminen päiväkodiksi merkitsisi vielä mittavampaa peruskorjausta kuin koulukäyttö eikä monikerroksinen rakennus sovellu kovin hyvin varhaiskasvatuksen käyttöön.

Toisen asteen koulutuksen palveluverkosta valmistui selvitys keväällä 2021. Opiskelijamäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2028 mennessä yhteensä noin 1700 opiskelijalla. Palveluverkkoselvityksen mukaisesti Varian ammatillinen koulutus tullaan keskittämään kolmeen toimipaikkaan: Varia Hiekkaharjuun, Varia Vehkalaan ja oppimiskampukselle Tikkurilaan.

Lukiokoulutuksen palveluverkon kehittäminen perustuu tavoitteeseen, että opiskelijamäärän kasvuun vastataan yhdellä uudella lukiolla ja oppimiskampukselle sijoittuvalla Tikkurilan lukion lisätilalla. Uuden suunnitelmissa olevan mahdollisesti Aviapolikseen sijoittuvan lukion opiskelijamääräksi kaavaillaan 700 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksen palveluverkossa on oleellista keskeinen sijainti ja hyvä saavutettavuus. Toisen asteen koulutuksen kannalta Tuomelan koulukiinteistön sijainti on huono ja koko liian pieni (asia 11).

Päätös:

Apulaiskaupunginjohtajan muutosesityksen mukaisesti jätettiin kohta b pois.

Esitettiin kohdan a palauttamista ja asukkaiden kuulemista. Äänestyksen jälkeen päätettiin pohjaesityksen mukaisesti merkitä selvitykset läntisen Myyrmäen alueen perusopetuksen kouluverkosta ja Tuomelan koulukiinteistöstä tiedoksi.

Vaskivuoren lukion laajennuksen, tilamuutosten ja osakorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Vaskivuoren lukio sijaitsee Myyrmäen kaupunginosassa, siellä on yleislinjan lisäksi myös musiikki- ja tanssilukio sekä medialinja.

Opetusministeriön määräämän musiikki- ja tanssilukion erityistehtävän toteuttamiseksi Vaskivuoren lukio tarvitsee turvalliset, terveelliset ja toimivat musiikin opetuksen tilat sekä lisää aloituspaikkoja. Tarve on myös osakorjauksille ja oppimisympäristön uudistamiselle. Laajennuksen tilamuutos- ja korjaustyön kustannusennuste on 4 840 000 euroa (alv 0 %).

Tarveselvitys koskee lukiorakennuksen laajennusta, tilamuutoksia ja osakorjauksia, mutta samassa yhteydessä on selvitetty uuteen oppimisympäristöön / opetussuunnitelmaan liittyviä tilatiivistyksiä ja -muutoksia, joista aiheutuu myös rakennusteknisiä muutoksia.

Tavoitteena on:

 • keskittää musiikin opetustilat laajennusosaan.
 • muuttaa olemassa olevat musiikin opetustilat perusvarustelluiksi opetustiloiksi.
 • tehostaa piha-alueen käyttöä ja turvallisuutta sekä selkeyttää piha-alueen toiminnot.
 • korjata terveellisyyden ja turvallisuuden puutteita saneeraamalla ja laajentamalla keittiötilaa. Keittiön laajentaminen mahdollistaa myös aloituspaikkamäärän kasvattamisen.
 • lisätä WC- ja siivoustiloja nykyisten vaatimusten mukaisiksi.
 • korjata rakennuksen osia, joissa on akuutteja korjaustarpeita

Tarveselvityksen mukaan laskettu kustannusennuste on 4 840 000 € (alv 0 %), KL 106,3 (10/21), josta laajennusosan kustannusennuste on 2,64 milj. € ja muutos- ja korjausosan kustannusennuste on 2,2 milj. € (asia 9).

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Vaskivuoren lukion 24.11.2021 päivätty tarveselvitys ja sen kustannusennuste 4 840 000 euroa (alv 0 %). Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvityksen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Esityslistalla lisäksi:

 • Muutos kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vuoden 2022 kokousaikatauluun ja vuoden 2022 seminaariaikataulut (asia 6)
 • Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen (asia 7)
 • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäavustus ja maksuhuojennusten kompensaatio syksyllä 2021 (asia 8)
 • Hämeenkylän/pähkinärinteen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (asia 10)
 • Lukion lehtorin viran aineyhdistelmämuutos ja uuden opettajaviran perustaminen 1.8.2022 (asia 12)
 • Uusien opettajavirkojen ja virkasuhteisten päätoimisten tuntiopettajatehtävien perustaminen 1.8.2022 alkaen perusopetukseen (asia 13)
 • Perusopetuksen lehtorivirkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2022 alkaen (asia 14)
 • Päiväkodinjohtajan virkasuhteisen vakanssin perustaminen (asia 15)
 • Suomenkielisen esiopetuksen ja 6-vuotiaiden lasten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä koskevat periaatteet 1.8.2022 alkaen (asia 16)
 • Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2022–2023 (asia 17).

Ajankohtaisissa asioissa talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen esitteli läntisen Myyrmäen kouluverkkoa 2022─2031 sekä Tuomelan koulukiinteistön käyttöä ja perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo itäisen Myyrmäen alueen vuosiluokkien 7 – 9 palveluverkkoa.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 7.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter