Kaupunkisuunnittelulautakunnassa useita asemakaavamuutoksia - Pohjois-Nikinmäen asuinalue täydentyy

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui tiistaina 21.4. Kokous järjestettiin tämänhetkisten suositusten mukaisesti etäkokouksena, johon oli mahdollista osallistua verkon välityksellä. Lautakunta käsitteli kokouksessa muun muassa uutta asumista mahdollistavia asemakaavamuutoksia.

Pohjois-Nikinmäen asuinalue täydentyy. Harrikujan kaavatyössä syntyy yksi uusi asuinkortteli. Lisäksi Täkytien ja Harrikujan risteykseen esitetään tonttia kaksikerroksiselle ikäihmisten palvelutalolle. Suunnittelualueelta havaittiin lahokaviosammalen esiintymiä, joista pääosa sijaitsi viheralueiksi osoitetuilla alueilla. Tehdyn luontoselvityksen perusteella asemakaavamuutoksesta rajattiin pois kolme asuinkorttelia, viheraluetta ja katualuetta. Nykyisen asemakaavaehdotuksen mukaisen uuden asuinkorttelin ja palveluasumisen korttelin alueella on osittain yksi lahokaviosammalen ydinalue, joka ei ole lajin säilymisen kannalta merkittävä. Lajin säilyminen ei näin ollen vaarannu asemakaavamuutoksen kautta. Lahokaviosammalselvityksen tulokset osoittavat, että lajia esiintyy niin laajasti, että lajin säilyminen on koko Vantaan mittakaavassa turvattavissa. Pohjois-Nikinmäen kaavamuutosta esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. (asia 11)

Vapaalan kaavamuutos nähtäville

Vapaalan Piikkirinteeseen suunnitellaan kahdeksankerroksisen kerrostalon kaavoittamista pitkään rakentamattomana olleelle pysäköintitontille. Tontti on tällä hetkellä sekametsää. Kerrostalon katutasoon tulee liiketilaa. Kaavamuutos asetetaan nähtäville (asia 8).

Alkavia asemakaavatöitä eri puolilla Vantaata

Lautakunta merkitsi tiedoksi useita alkavia asemakaavamuutostöitä. Tikkurilaan laaditaan uutta kaavarunkoa. Nykyisen Tikkurilan kaavarungon (2015) laatimisen jälkeen uusi Tikkurilan asema on valmistunut ja Kehärata on otettu käyttöön. Sen seurauksena alueen täydennysrakentaminen on lisääntynyt merkittävästi. Kaavarungon päivityksen tavoitteena on määritellä reunaehtoja Tikkurilan kehitykselle noin vuoteen 2040 saakka. Tikkurilan kaavarungosta on käynnissä myös sähköinen kysely. Osoitteeseen Petikontie 23, Kehä III kupeeseen, suunnitellaan liikerakennuksen korttelialuetta, johon saisi sijoittaa muun muassa vähittäiskaupan suuryksikön. Varistossa Vantaan Energian lämpövoimalan viereen suunnitellaan sähköasemaa. Viinikkalassa, Voudintie 1:ssä haetaan kaavamuutosta kiinteistöön, joka on pitkään toiminut ravintolana. Rakennuksen käyttötarkoitus ei vastaa nykyistä asemakaavaa, mikä hankaloittaa kiinteistön nykyisen toiminnan kehittämistä. Veromäen koulun yhteyteen, hiekkakentälle, suunnitellaan paviljonkirakennusta. Mikkolan alueelle Korsoon on suunnitteilla uutta kerrostaloasumista.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat . Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • Esittää nähtäville asemakaavan muutosta Tikkurilassa, Kielotie 38-44. 1950-luvulla rakennettujen talojen kokonaisuus suojellaan (asia 9).
  • Esittää nähtäville asemakaavan muutosta Kuusijärven alueella. Kaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville suuremman pysäköintialueen ja uudet, turvallisemmat ajoyhteydet. Kaava mahdollistaa myös uusia palvelurakennuksia rannan läheisyyteen sekä uusia ulkoilureittejä (asia 10).
  • Hakea lunastustoimitusta asemakaavan mukaisen katualueen haltuunottokorvauksen määräämiseksi Sotungissa (asia 14).
  • Myydä tontti Leinelästä Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:lle 1 287 948 euron kauppahintaan (asia 20).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter