Lastensuojelun tukiyksikkö

Lastensuojelun tukiyksikkö tarjoaa lastensuojelun avohuollon tukipalveluita vantaalaisille lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Palvelua haetaan sosiaalityöstä ja palvelu sisältyy lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. Toiminta perustuu lastensuojelulakiin.    

Tukipalveluita ovat tehostettu perhetyö, nuorten intensiivityö, MDFT-terapia, kiireellinen perhetilanteen selvitys, talouden sosiaaliohjaus, Lapset puheeksi -perheinterventio sekä tarpeen mukaan vaihtelevat ryhmätoiminnat.

  • Työskentely toteutetaan asiakkaiden kotona tai heidän luonnollisissa elinympäristöissään
  • Tukipalveluissa autetaan ja tuetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa, joissa lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen on todettu liittyvän riskitekijöitä
  • Työskentely on tavoitteellista: lapsen vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskyvyn ja -mahdollisuuksien vahvistaminen ja riskitekijöiden vähentäminen sekä perheiden auttaminen oikea-aikaisesti ennaltaehkäisten lastensuojelun raskaampia tukimuotoja
  • Työskentely tähtää muutokseen: lapsen ja nuoren hyvinvoinnin paranemiseen, kasvun ja kehityksen tukemiseen riskitekijöitä vähentäen ja suojaavia tekijöitä vahvistaen 

Tehostettu perhetyö

Lasten (0-17v.) ja heidän perheidensä kanssa tehtävää kokonaisvaltaista työtä. Työskentelytarpeen taustalla on lapsen ja perheen olosuhteisiin liittyvät riskitekijät. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista, muutokseen tähtäävää, arviointia sekä tukea ja kontrollia.

Tehostettu perhetyö voi olla lasten ja perheiden tukena esimerkiksi tilanteissa, joissa on haasteita vanhemmuudessa, vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa, lapsen kasvatuksessa (esimerkiksi rajat, yhteiset pelisäännöt, koulunkäynti) tai arjen toimimattomuudessa.

MDFT-terapia

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely nuorille ja heidän perheilleen, joissa nuorella on laaja-alaisia käytösongelmia. MDFT-terapia sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa nuori käyttää päihteitä, tekee rikoksia tai hänellä on mielenterveyteen liittyviä ongelmia, kuten masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta tai hänellä on vaikeuksia koulunkäynnissä tai perheessä on muita ongelmia. Työskentelyn aikana tavataan yksilöllisesti niin nuorta tai vanhempia kuin koko perhettä.

Mukaan otetaan myös muut nuoren elämään vaikuttavat tahot kuten mahdollinen psykiatrinen hoitotaho, lastensuojelu ja/tai koulu. Työskentely kestää 3-6 kuukautta ja on intensiivistä, tapaamisia on useita kertoja viikossa, useimmiten 2-3 kertaa.

Katso Lastensäätiön esittelyvideo.

Nuorten intensiivityö

Nuorten (13-17v) ja heidän perheidensä kanssa tehtävää työskentelyä kiireellisen sijoituksen vaihtoehtona tai tilanteissa, joissa nuoren sijoittamiselle on uhka.

Intensiivityön aikana voidaan reagoida nopeasti perheen muuttuviin elämäntilanteisiin ja antaa tukea kriisiin. Tavoitteena nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin parantaminen sekä kodin ulkopuolisten sijoitusten väheneminen, ja kriisitilanteen vakauttaminen. Työskentelytarpeen taustalla on lapsen ja perheen olosuhteisiin liittyvät riskitekijät. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista, muutokseen tähtäävää, arviointia sekä tukea ja kontrollia. Työskentely on intensiivistä tukea nuoren omassa kasvuympäristössä. Työskentelyn kesto on 1-6 kuukautta.

Kiireellinen perhetilanteen selvitys

Kotiin tehtävä kiireellinen perhetilanteen selvitys: Kiireellinen perhetilanteen selvitys on avohuollon tukitoimi 0-17-vuotiaiden lasten perheille tilanteissa, joissa perheen tilanne pitää akuutisti selvittää, eikä muita lastensuojelun tukipalveluja ole meneillään. Interventio/kriisin vakauttamista tilanteissa, joissa on kiireellisen sijoituksen uhka. Työskentelyn kesto 30 vrk.

Kiireellisen sijoituksen aikainen perhetilanteen selvitys: Kiireellisen sijoituksen aikainen selvitys on lapsen sijaishuollon aikana tehtävä työskentely perheen kanssa työparina laitoksen omaohjaajan kanssa. Lapsi on kiireellisesti tai kiireellisesti avohuollon tukitoimena sijoitettuna Vantaan lasten- ja nuorten vastaanottotoiminnan osastoille. Työskentelyn kesto 30 vrk + 30 vrk.

Lapset puheeksi -perheinterventio

Toimiva lapsi & perhe -perheinterventio menetelmän tarkoituksena on tukea vanhempia vanhemmuudessa ja ennaltaehkäistä lasten ongelmia silloin, kun jompikumpi tai molemmat vanhemmista sairastaa psyykkistä sairautta tai perheessä on joku muu huoli tai paine esim. vaikea somaattinen sairaus, päihteet, ongelmia päiväkodissa tai koulussa. Menetelmän päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolven siirtyviä ongelmia. Menetelmä sopii tilanteisiin, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa. Menetelmässä keskeistä on, että lapset saavat tietoa ja ymmärrystä vanhempien ongelmista vanhempien kertomana. 

Lastensuojelun tukiyksikössä perheinterventio voi olla osa tehostetun perhetyön työskentelyprosessia tai sosiaalityöntekijä voi hakea perheinterventiota erillisenä tukipalveluna.

Talouden sosiaaliohjaus

Talouden sosiaaliohjausta voi hakea lastensuojelun avohuollon tukipalveluna perheen vanhemmalle talouteen liittyvissä haasteissa, työskentely suunnitellaan asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Työskentelyn aikana selvitetään perheen tuloja ja menoja, selvitetään asiakkaan velkoja ja ulosottotietoja sekä tehdään suunnitelmaa perheen talousasioihin liittyen. Tarvittaessa asiakasta ohjataan talous- ja velkaneuvonnan palveluiden piiriin, TE-toimistoon tai Kelaan.

Talouden sosiaaliohjaus voi olla osana tehostetun perhetyön työskentelyprosessia tai erillisenä tukipalveluna. Lastensuojelun tukiyksikössä talouden sosiaaliohjausta toteuttaa tehostetun perhetyön tiimin sosiaaliohjaaja.