Ratikan asemakaavat (tarkastelualue 062800) 

Ratikan asemakaavojen päätarkoituksena on osoittaa riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle. Osin tämä tarkoittaa olemassa olevan katualueen leventämistä, osin uuden katualueen kaavoittamista ja osin muiden välttämättömien kaavamuutosten tekemistä. Niillä alueilla, joilla asemakaavaa ei vielä ole, laaditaan uudet asemakaavat. Ratikkareitin varrella tehdään myös laajempia, reitin varren kaupunkikehittämiseen liittyviä asemakaavoja yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Asemakaavat valmistellaan vaiheittain selvitysten, mielipiteiden, vaikutusten arviointien sekä ratikan katu- ja puistosuunnittelun pohjalta. Kaavojen tarve ja rajaukset selviävät, kun katu- ja puistosuunnittelu etenee ja ratikan vaatimat tilavaraukset selviävät. Rajauksista ja kaavatyön aikatauluista luodaan myöhemmin kartta tälle sivulle.

Asemakaavaehdotusten luonnosten valmistumisesta ja kaavan etenemisestä ilmoitetaan kirjeitse maanomistajille ja -haltijoille, joita asemakaavoitus koskee.

Kun luonnokset valmistellaan asemakaavaehdotuksiksi, niiden nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä päättää kaupunginhallitus tai kaupunkisuunnittelulautakunta. Tavoitteena on, että ehdotukset asetetaan nähtäville vaiheittain syksyn 2021 ja vuoden 2022 välisenä aikana. Tällöin ratikan asemakaavat kuulutetaan nähtäville ja ne löytyvät virallisesti asemakaavoituksen verkkosivuilta.

Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksista pyydetään lausunnot ja kuntalaiset sekä osalliset voivat jättää niistä muistutuksen. Asiakirjat ja havainnollistava materiaali tulevat tällöin nähtäville asemakaavoituksen sivuille. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan myös suunnittelualueisiin kuuluvien ja rajoittuvien kiinteistöjen ulkopaikkakuntalaisille omistajille ja haltijoille kirjeitse.

Nähtävillä olon jälkeen asemakaavaehdotukset viimeistellään hyväksyttäviksi, elleivät muutokset ole niin merkittäviä, että ehdotukset on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Niistä merkittävimmät hyväksyy kaupunginvaltuusto ja muut kaupunkisuunnittelulautakunta. Tavoitteena on, että ne voidaan hyväksyä vuoden 2022 aikana.

Tietoa maanomistajille

Ratikan reitin varrella maanomistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse katusuunnitelmien ja asemakaavojen etenemisestä.

Lakisääteisesti maanomistajia tiedotetaan katusuunnitelmien ja asemakaavojen nähtävilläolosta. Tavoitteena on, että katusuunnitelmaehdotukset ja asemakaavaehdotukset olisivat nähtävillä yhtä aikaa 30 päivää, minkä aikana muistutuksia ehdotuksista voi jättää kirjaamoon.

Lisäksi maanomistajat saavat erikseen kirjeitse tiedon myös katusuunnitelmaluonnosten ja asemakaavan valmisteluaineiston valmistumisesta. Katusuunnitelmaluonnoksesta ja asemakaavan valmisteluaineistosta voi jättää mielipiteen kirjeessä mainitun ajan sisällä.

Maanomistajat saavat myös kirjeitse etukäteen tiedon siitä, milloin kaduksi muuttuvat alueet inventoidaan eli kaduksi muutettavalla alueella oleva omaisuus esimerkiksi kasvillisuus, parkkipaikat ja rakennukset ja niiden arvo kartoitetaan myöhempää kaupungin ostotarjousta varten. Inventoinnin tekee konsulttitoimisto kaupungin toimeksiannosta. Inventoinnin käynnistyvät tammikuun lopussa 2022 ja etenevät vaiheittain reitin varrella vuoden 2022 aikana suunnittelun edetessä. Yhteensä korvausarviointeja tehdään noin 400 kiinteistölle reitin varrella.

Asemakaavat - Vantaan ratikkaRSS

Ajankohtaista