Pientaloprojekti

Vantaa on pientalokaupunki ja haluaa edistää pientaloasuntojen rakentamista. Pientaloalueita on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä osa kaupungista. Uusi yleiskaava 2020määrittelee kaupunkirakenteen kehityksen linjauksia vuoteen 2050: kaupungin pinta-alasta likimain puolet on vihreää ja toinen puolikas rakennettua. Rakennetusta puolet säilyy pientaloalueina.

Kaupunki on tehnyt useita erilaisia pientalorakentamiseen liittyviä kehittämishankkeita, joissa on mm. pohdittu alueittain täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja tuotettu aineistoa pientalon suunnittelun tueksi. Näiden hankkeiden aineistoja on koottu tämän yhteisen sivun alle otsikolla pientaloprojekti.

Uusin käynnissä oleva selvitys keskittyy kaupungin keinoihin pientaloasuntojen rakentamisen määrän kasvattamisessa. Viime vuosina pientaloasuntoja on rakennettu noin 300-400 vuodessa. Niistä noin puolet on ollut omakotitaloja. Selvityksessä on tähän mennessä tarkasteltu nykytilanteen lisäksi kehittämistarpeita ja rakentamismahdollisuuksia. Kaupunki vastaa koko ketjusta asemakaavasta rakennuslupaan, joten edistäminen edellyttää lisäpanostuksia eri vaiheisiin. Moni kysymys liittyy maa- ja asuntopoliittisiin linjauksiin sekä alueellisiin asemakaavoihin. Jälkimmäisistä linjataan kaavoituksen työohjelmassa, jota parhaillaan laaditaan ensi vuodelle. Tämän selvityksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022.

Ajankohtaista