Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta

Vantaan ratikan asemakaavamuutokset etenevät vuoden 2022 aikana vaiheittain lähtien liikkeelle Hakunilan keskustan asemakaavasta. Asemakaavamuutosehdotusten pohjaksi on laadittu katusuunnitelmia, joissa on tutkittu tarkkaan ratikan toteuttamisen vaatima tilavaatimus katualueella. Asemakaavamuutoksissa osoitetaan ratikan vaatima tila kadulla, mikä tarkoittaa paikoin kadun leventämistä ja muiden alueiden pienentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ratikan reitin varrella kiinteistöjen osia voidaan joutua muuttamaan katualueeksi.

Lue lisää Hakunilan kaavasta.

Miltä näyttää Väritehtaan alueen tulevaisuus?

Tikkurila Oyj:n teollisuustoiminnot siirtyvät nykyiseltä teollisuusalueelta vaiheittain toisaalle. Alueelle tehdään kaavarunko sen tulevasta maankäytöstä ja tämän työn pohjaksi alueelle järjestetään suunnittelukilpailu vuoden 2022 aikana.

Alue liittyy osaksi Tikkurilan keskustarakennetta ja sen kehittämisessä on monia mahdollisuuksia. Kyselyllä kartoitetaan mielipiteitä alueen toivotusta tulevasta kehityksestä.

Kysely on auki 10.1.2022 asti. Siirry tutustumaan kaavarunkoon.

Korsossa pientaloja Lehmustontielle, osa 2

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa täydentäviä, korkeintaan kaksikerroksisia pientaloja. Uutta rakentamista on suunnitteilla noin 5 500 k-m². Samalla kaavoitetaan uutta katutila. Suunniteltava alue sijoittuu Vallinojalla Lehmustontien, Naakkakujan, Korppipolun ja Tussinkosken luonnonsuojelualueen väliin. Korson keskustaan on suunnittelualueelta noin 1,7 km.

Lue lisää Lehmustontien kaavasta.

Vaunukujalle kerrostaloja Hakunilan keskustassa

Kaavamuutosalue sijaitsee osoitteessa Vaunukuja 2. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaava-alueelle noin 4 500 kerrosneliömetrin (kem²) laajuinen uusi asuinrakentaminen. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle sijoitettaisiin kaksi uutta 5-7 kerrosta korkeaa kerrostaloa.

Lue lisää Vaunukuja kaavasta.

Myyrmanni (nro 002473)

Kiinteistö Oy Myyrmanni hakee osoitteessa Iskoskuja 3 / Paalukylänpolku 7, Myyrmäki, liiketilojen lisäämistä nykyisen rakennuksen sisällä noin 2 300 k-m², osinkellaritasolle, ja Iskoskujalle menevän kauppakäytävän poistamista.

Lue lisää Myyrmannin muutoksesta.

Tikkurilassa Asematie 1-3 uudistuu

Kaavalla mahdollistetaan uuden keskustakorttelin rakentaminen kaupungin ytimeen. Asuinrakennus purettaisiin ja paikalle sijoittuisi 22-kerroksinen asuintorni. Männistönpolun puolelle tulisi kuusikerroksinen toimistorakennus ja Asematien varteen asuintalo, jonka korkeus vaihtelee 5−8 kerroksen välillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.

Lue lisää Asemantien kaavasta

Myyr York Downtown - Myyrmäen asemakorttelit

Asemakaavan muutosaluetta laajennetaan Jönsaksenpuiston alueelle ja Isomyyrin korttelin suunnitteluratkaisuun on tullut muutoksia. Muilta osin suunnitteluratkaisu ei ole merkittävästi muuttunut ja rakentamisen määrät ovat samankaltaisia kuin aiemmin.

Lue lisää asemakortteleista.

Vantaan Ratikka

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu. Kaavarungon suunnitteluvyöhykettä ja asemakaavan muutosalueiden tarkastelualueen rajausta on hieman tarkennettu.

Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys Helsingin Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Reitin kokonaispituus on 19,3 kilometriä, josta noin 500 metriä Helsingin puolella. Reitin varrelle on suunniteltu 26 pysäkkiparia noin 800 metrin välein. 

Lue osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ratikasta lisää Ratikan verkkosivuilla.

Myyrmäen paloasema

Osoitteeseen Raappavuorentie 9 Kivikaudenpuistoon kaavoitetaan valmiusasema.

Lue lisää paloaseman kaavasta.

Vantaankosken myllylle hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli. Navetta puretaan ja sen paikalle rakennetaan ravintola- ja saunarakennus. Alue sijaitsee osoitteessa Kuninkaantie 35, 37, 41 ja Vantaankoskella.

Lue lisää Vantaankosken myllyn kaavasta

Aisaparinkuja

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, jossa Aisaparikujaa ja kortteleiden 10025 ja 10026 tonteille ajoa muutetaan niin, että tonttien hulevesien pumppaus rasite poistuu.
Kaava-alue sijaitsee Vantaan lounaisnurkassa Linnaisten omakotialueen itä- ja eteläpuolella Linnaistenmetsässä. Se rajautuu pohjoisessa Linnaisten tulevaan pientalokortteliinja lännessä Aisatien pientalokortteliin sekä Espoon ja Vantaan väliseen rajaan. Suunnittelualueen länsipuolella Espoossa on pientalokortteleita. Etelässä suunnittelualueen raja on Linnaistenmetsässä.

Lue lisää Aisaparinkujan kaavasta

Lounaniityn päiväkoti

Asemakaavamuutos sisältää päiväkotitontin ja omakotitontin Lounaniitylle Auertien päähän. Päiväkodin rakennusoikeus olisi noin 2 800 k-m² ja omakotitontin 200 k-m² (kerrosneliömetriä). Suurin kerrosluku olisi kaksi. Alue sijaitsee osoitteessa Auertie 17 ja 19, osa Lounaniittyä.

Lue lisää Lounaniityn päiväkodin kaavasta

Tikkurilan Väritehtaan alueen kaavarunko

Nykyiseen keskustaan kiinteästi liittyvän uuden kaupunginosan suunnittelu käynnistyy kaavarungolla ja kansainvälisellä kutsukilpailulla. Alue sijaitsee Tikkurilan väritehtaiden, Heurekan pysäköintialueen, niiden väliin jäävien kartano- ja puistoalueiden sekä Keravanjoen rannan alueella. Kilpailulla haetaan vaihtoehtoisia ideoita sekä mitoitusta. Suunnittelun lähtökohdissa tulee korostaa alueen kerroksellista historiaa sekä vahvistaa joen merkitystä yhteisenä kaupunkitilana ja puistona.
Lue lisää kaavarungosta.

Nikinmäen liitosalue

Kuntaliitoksella Sipoosta Vantaaseen liitetylle kiinteistölle, osoitteeseen Siikatie 15 c tehdään asemakaava ja katujärjestelyjä.
Lue lisää Nikinmäen kaavasta.

Martinlaaksoon täydennysrakentamista rautatieaseman läheisyyteen

Tavoitteena on laatia kaupungin omistamalle Viherpuiston tontille (Martinlaaksontie 24) asemakaavamuutos, joka huomioi tarpeen uusille asunnoille ja lisäpalveluille. Osoitteeseen Martinlaaksontie 26 suunnitellaan päiväkotia. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan asumisen ja autopaikkojen määrää myös Vihertie 44-46 tontilla.

Lue lisää Martinlaakson kaavoista.

Satomäentielle asuinkerrostaloja

Osoitteessa Satomäentie 1 tavoitteena on mahdollistaa 4–5 kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen 70-luvun kaksikerroksisten kerrostalojen tilalle. Asumisen lisäksi kortteliin on tulossa liiketila. Samalla mahdollistetaan Valkoisenlähteentien jatke itään päin Satomäen kohdalta.

Lue lisää Satomäen kaavasta.

Korson keskustan itäpuolelle lisää asuntoja ja palveluja

Kaavatyön tavoitteena vahvistaa keskustan kaupunkirakennetta. Laajennuksella osoitetaan alueita asunnoille, kaupoille ja muille palveluille. Kaavamuutosalue sijaitsee 200 m. Korson asemalta.

Lue lisää Korson kaavasta.

Uusi Tikkuri

Keskeisellä paikalla aivan Tikkurilan ytimessä sijaitsevaan Tikkurin kortteliin suunnitellaan monipuolista palvelujen, liike- ja toimitilojen ja asuntojen kokonaisuutta, joka voisi kohota korkeimmillaan jopa 25 kerrokseen.

Lue lisää Tikkurin kaavasta.

Vantaan Ratikan Tikkurilanraitio

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa tila Ratakujan linjauksen mukaiselle ratikan tunnelille Väritehtaankadun ja Tikkurilantien sekä Kielotien ja Tikkuraitin risteysten välille. Maanalaisen asemakaavan mahdollisuus tutkitaan kaavatyön edetessä.

Lue lisää kaavasta.

Kivistön asemakortteli

Suunnittelualue sijaitsee Kehäradan eteläpuolella. Asemalle alueen eteläosasta on noin 500 metriä. Alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja alueella on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta. Katuja lukuun ottamatta alue on rakentamaton. Keskustakortteleita kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena tiiviinä kaupunkiympäristönä.

Lue lisää kaavasta.

Vantaan Energian kaukolämpövarasto Kuninkaalaan

Kaava-alueelle suunnitellaan Vantaan Energian kaukolämpövarastoa, joka sijoittuisi Kehä III:n alle noin 50–60 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Suunnitelmassa varaston ajoyhteystunnelit kulkevat maan alla Kuusikon läpi ja tunneleiden suuaukot sijoittuvat Untipakan alueelle, jolloin huoltoajoyhteys tunneleihin olisi Kyytitieltä. Lue lisää kaavasta.

Vantaan ratikan varikko Vaaralaan

Asemakaavalla mahdollistetaan varikon rakentaminen Vantaan ratikalle Kehä III ja Länsimäentien liittymän eteläpuolelle. Varikkorakennusten laajuus on yhteensä noin 10 000 k-m2. Raideliikenne varikkoalueelle kulkee Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin. Lue lisää kaavasta.

Liike- ja tuotantotilaa Hämeenkylään Ainontielle

Ainontie 5:n varastorakennusten kortteli muutetaan rautakauppaa sekä tuotanto-, varasto- ja toimistotiloja varten. Päivittäistavarakaupan tiloja ei sallita. Rakennusoikeuden määrä säilyy ennallaan. Ainontie 10:n asuintontti asemakaava muutetaan vastaamaan rakennettua nykytilannetta. Lue lisää kaavasta.

Raappavuorenrinteelle uusia asuinkerrostaloja

Suunnittelualue käsittää asuinrakennusten korttelialueen (Raappavuorentie 2), länsipuolisen virkistysalueen, Kiskanpuiston sekä katualueita. Asuinrakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan tehokkaampi asuinkerrostalojen kortteli. . Rakentaminen tulee olemaan enintään 12-kerroksista. Lue lisää kaavasta.

Vanhan Kaivokselan alueelle kaavarunko

Kaavarungon suunnittelualue käsittää Kaivokselan rakennuskaavassa suunnitellun niin sanotun Vanhan Kaivokselan aluerakennuskohteen. Työn ensisijaisena tavoitteena
on sen tutkia, miten täydennysrakentaminen alueelle on mahdollista niin, ettei alueen kulttuurihistoriallisia arvoja menetetä. Lue lisää kaavasta.

Myyrmäen kirkon tontti

Asemakaavamuutos asuinrakentamisen mahdollistamiseksi Myyrmäen kirkon lähiympäristöön. Lue lisää kaavasta.

Pähkinärinteeseen Kiulukkapolun päiväkoti

Asemakaavamuutos uudelle päiväkotitontille Lammaspuistoon Pähkinärinteentien ja koulun urheilukentän välimaastoon. Tontti sijaitsee keskeisesti kaupunkirakenteessa. Maaperä vaatii lisätutkimista ja vahvistustoimenpiteitä. Luontoarvoja pyritään säilyttämään Lammasojan suunnalla (pohjoinen). Lue lisää kaavasta.

Pähkinärinteen kaavarunko

Yleiskaavaa tarkentava Pähkinärinteen lisärakentamisen ja ympäristön yleinen kehittämistarkastelu tulevan asemakaavoituksen pohjaksi.  Työssä tavoitteena on kerroksellinen, tiivis ja alueelle ominainen kaupunkikuva, hyvä ja kohtuuhintainen arkkitehtuuri, kestävä rakentaminen, uusien energiamuotojen käyttö, pihojen ja viheralueiden kauneus, monimuotoisuus ja hulevesien hallinta. Lue lisää kaavasta.

Hämeenlinnanväylän tiealue sekä Palotien ja Yhtiönkujan alue

Kehä II:n tievarauksen paikalle kaavoitetaan yhdyskatu Hämeenlinnanväylältä Vanhalle Kaarelantielle, jonka risteykseen tulisi kiertoliittymä. Lue lisää kaavasta.

Vaaralassa Hopeatien varrelle asumista ja viheraluetta

Alueelle suunnitellaan asumista Hopeatien pohjoispuolelle Kuussillan asuinalueen jatkeeksi, lähivirkistysaluetta sekä tarvittavat katuvaraukset Vantaan ratikan tarpeisiin. Lue lisää kaavasta.

Kivistön Onnenkivi

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia ja resurssiviisaita keskustakorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä rakentaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen. Lisäksi turvataan liito-oravan riittävän elinympäristön säilyminen sekä virkistysalueet kaupunkilaisille. Lue lisää kaavasta.

Korson päiväkoti

Tavoitteena on uudistaa Korson päiväkodin alueen asemakaava vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksikerroksisen ja kerrosalalta n. 2000 k-m2 päiväkodin rakentamisen. Lue lisää kaavasta.

Viertolassa Neilikkapolulle kaksi kerrostaloa

Osoitteessa Neilikkapolku 12 paritalot korvataan kahdella pistetalolla, joiden kerrosluvut viisi ja kuusi. Lue lisää kaavasta.

Viinikkalassa Varpukallionkujalle tuotantorakennus

Osoitteessa Varpukallionkuja 9 sijaitsevan rakentamattoman korttelin osa halutaan muuttaa tuotantorakennuksen rakentamisen mahdollistavaksi. Lue lisää kaavasta.

Vehkalan työpaikka-alue laajenee Kinkereidein alueelle

Alueen pinta-ala on noin 4,8 hehtaaria. Alueella sijaitsee lakkautettu Vantaankosken koulu, jonka purkutyöt on aloitettu. Lue lisää kaavasta.

Veromiehessä Muuran alueelle asumista ja työpaikkarakentamista

Alueelle suunnitellaan koteja noin 5 000 asukkaalle ja työpaikkoja noin 4 000 - 5 000 henkilölle. Kaava mahdollistaa koulun, urheilukentän ja päiväkodin rakentamisen, monipuoliset viheralueet sekä sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Aviapolis-asemalle sekä joukkoliikenteen pysäkeille. Lue lisää kaavasta.

Helsingin pitäjän kirkonkylän Knapaksessa suojelua ja täydennysrakentamista

Osoitteessa Kyläraitti 1 kaupungin omistama päärakennus osoitetaan asuinkäyttöön ja suojellaan. Päärakennuksen asema osana historiallisen tien katunäkymänä säilyy. Samalla tutkitaan yksikerroksisen työtilan tai sivuasunnon rakentamisen mahdollisuutta tontin koillisosaan. Lue lisää kaavasta.

Ylästössä Kalliosolantiellä muutetaan tontin käyttötarkoitus

Tontin käyttötarkoitus monipuolistuu osoitteessa Kalliosolantie 7 teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lue lisää kaavasta.

Hämevaarassa pientaloasumista Vaakapuistoon

Puistoalueet muutetaan asuinpientaloille. Suurin kerrosluku on kaksi. Rakennukset on rakennettava polveillen ja värittäen omakotimaiseksi. Lue lisää kaavasta.

Koivukylän kaavarunko

Tavoitteena on saada Koivukylän keskustasta laadukas, toimiva ja uudistuva, kuitenkin niin, että sen tunnistettava hahmo säilyy. Kaavarunko on yleissuunnitelma, jossa sovitaan raami keskusta-alueen kehittämiselle ja täydentämiselle. Työ keskittyy mm. Koivutorin ympäristöön, Kytötien itäpuolen kerrostaloihin sekä liikkumiseen alueella. Laajempi tarkastelualue ulottuu radan yli marketeille sekä Rautkallion puiston itäpuolelle. Pohjoisessa rajana on Peijaksentie ja etelässä Koivukylänväylä. Lue lisää kaavasta.

Kivistössä käynnistyy Kvartsijuonen asemakaavoitus

Alue sijaitsee Kivistön Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita keskusta- ja kaupunkikorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä julkisia ja kaupallisia palveluja kuten päiväkoti. Pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen. Lue lisää kaavasta.

Hiekkaharjussa Suopursuntielle asuinkerrostalo

Kielotien ja Valkoisenlähteentien risteykseen suunnitellaan asuinkerrostaloa, jossa olisi kerroksia kuudesta kahdeksaan. Kivijalkaan risteysalueelle sijoittuisi liiketilaa. 1930-luvulla rakennettu funkistalon suojelua ja korjaamista asuinkäyttöön tutkitaan. Lue lisää kaavasta.

Aviapolikseen toimistoja ja hotelli

Osoitteessa Tietotie 9 ja 11 Finnairin pääkonttorin viereen suunnitellaan uutta toimistorakentamista, hotellia ja pysäköintilaitosta. Alue on osa Aviapolikseen rakentuvaa lentokenttäkaupunkia ja sijoittuu ratikkapysäkin kohdalle. Lue lisää kaavasta.

Viinikkalassa Voudintielle liikerakennuksia

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Voudintie 1:ssä sijaitseva kiinteistö Kehä III:n ja Vantaankosken entisen viilatehtaan välissä. Suojeltu vanha rakennus on muutettu ravintolaksi ja rakennusta on laajennettu useassa vaiheessa. Rakennuksen käyttötarkoitus ei vastaa nykyistä asemakaavaa, mikä hankaloittaa toiminnan kehittämistä. Rakennusoikeus säilyisivät ennallaan. Lue lisää kaavasta.

Pakkalassa Veromäen koulu laajenee

Veromäen koulun oppilasmäärä lisääntyy noin 200 oppilaalla vuoden 2020 syksyllä. Veromäen koulun kiinteistön asemakaavaa haluaa muuttaa, jotta koulun hiekkakentälle voitaisiin rakentaa tarvittava (ensisijaisesti tilapäinen) lisärakennus. Rakennusoikeuden määrää tarvitaan lisää noin 1 500-2 000 k-m2. Lue lisää kaavasta.

Martinlaaksossa Laajakorvenkujalle kerrostaloja

SATO Oyj haluaa tiivistää tonttejaan lisärakentamisella osoitteissa Laajakorvenkuja 8 ja 10. Laajakorvenkuja 10:ssä tontti laajenee viereiseen Laajakorven puistoon noin 10 metrin levyisellä kaistaleella. Rakennukset ovat viisikerroksisia ja kerrosala yhteensä noin 3500 k-m². Lue lisää kaavasta.

Tikkurilassa Haxasin pihapiiriä täydennetään pien- tai rivitaloilla

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Ohratien, Elopolun, Satopolun ja Korsipolun rajaama tontti osoitteessa Ohratie 8 sekä korttelia ympäröivät katualueet. Historiallisesti arvokkaat päärakennus ja makasiinirakennus suojellaan myös jatkossa. Lue lisää kaavasta.

Ajankohtaista