Coronavirustest

Vanda stad följer Institut för hälsa och välfärds (THL) instruktioner om coronavirustesterna. Du kan läsa mer om testerna på THL:s webbsida.

Allvarliga sjukdomsfall orsakade av coronaviruset blir mer sällsynta i takt med att vaccinationstäckningen i Finland förbättras. Coronaviruset kan dock fortfarande orsaka en allvarlig sjukdom, i synnerhet för personer som inte har vaccinerats eller vilkas vaccinationsskydd är bristfälligt till exempel på grund av en grundsjukdom. Det behövs fortfarande coronavirustest för att bryta smittkedjorna, men alla som har symtom behöver inte längre testas.

När ska jag söka mig till coronavirustest?

Om du har allvarliga symtom ska du alltid kontakta hälso- och sjukvården direkt.

Vilka är symtomen på en coronavirusinfektion?

Anvisningarna om coronavirustestning har ändrats. I vissa situationer är det fortfarande mycket viktigt att ta ett coronavirustest.

Om du har fått ett larm i Coronablinkern, följ anvisningarna som du får i appen.

Koronavilkku.fi/sv

Barn under 12 år behöver inte alltid genomgå coronatest när de insjuknar. För personer över 12 år gäller samma anvisningar som för vuxna.

Vad gör man om barn eller unga får symtom som tyder på coronavirus?

Ovaccinerade vuxna och ungdomar över 12 år bör alltid ta ett test om de har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Om du har fått två doser coronavaccin och det har gått mer än en vecka sedan den senaste dosen kan du gå in på den här sidan för att se i vilka situationer du bör ta ett coronatest.

Minskat vaccinsskydd kan innebära flera olika saker, såsom ett försvagat skydd mot smitta eller en allvarlig sjukdom.

Har du exponerats för coronaviruset?

I följande situationer är det bäst att ta ett test om du har exponerats för coronaviruset, även om du är symtomfri:

 • du är ovaccinerad eller
 • du har endast fått en vaccindos i en serie med två vaccindoser eller
 • du är helt vaccinerad, men det har gått mindre än en vecka sedan den andra vaccindosen och du har exponerats för coronaviruset inom två veckor eller
 • du hör till en grupp som rekommenderas ta en tredje vaccindos, men du har ännu inte fått den tredje dosen.

Om du har exponerats och får symtom är det bra att ta ett test även om du är helt vaccinerad.

Har du symtom som tyder på coronavirusinfektion, men inget fullständigt vaccinationsskydd?

Det är bra att ta ett test om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion och

 • du är ovaccinerad eller
 • du har endast fått en vaccindos i en serie med två vaccindoser eller
 • du har insjuknat i coronavirussjukdom för över 6 månader sedan och inte fått coronavirusvaccin
 • du hör till en grupp som rekommenderas ta en tredje vaccindos, men du har ännu inte fått den tredje dosen.

Är du helt vaccinerad och har symtom som tyder på coronavirusinfektion?

Det är bra att ta ett test även om du har fått två doser coronavirusvaccin om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion och

 • det har gått mindre än en vecka sedan den andra vaccindosen eller
 • du har exponerats för ett bekräftat coronavirusfall under de två föregående veckorna eller
 • du bor på en vård- och omsorgsenhet för äldre eller
 • du arbetar med vård- eller omsorg inom social- och hälsovården eller
 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom
 • du hör till en grupp som rekommenderas ta en tredje vaccindos, men du har ännu inte fått den tredje dosen.

I vilka andra situationer kan du testas för coronaviruset?

Du kan också testas för coronaviruset när du ska få sjukhusvård eller på sjukhusets jourenhet.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan du även hänvisas till ett obligatoriskt coronavirustest när du kommer till Finland från utlandet.

Resor och coronaviruspandemin

Kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan efter eget övervägande avvika från denna testningsrekommendation.

Ett test kan också tas i samband med en hälsoundersökning som ska ordnas av regionförvaltningsverket.

Var kan du ta ett test?

Du kan göra en bedömning av symtomen och boka tid till test i tjänsten koronabotti.

Hur bör jag agera när jag väntar på resultatet av coronavirustestet?

Vi rekommenderar att du stannar hemma och undviker kontakt med andra människor medan du väntar på resultatet av coronavirustestet.

Hur ska symtomfria familjemedlemmar agera innan testresultatet kommer?

Om de övriga i familjen är symtomfria kan de leva som vanligt tills resultaten kommer. Personer med symtom ska stanna hemma tills testresultaten är färdiga. Det är bra om hela familjen undviker kontakter tills testresultaten kommer, om den familjemedlem som tagit ett test på grund av symtom har exponerats för ett bekräftat coronafall.

Hur ska man gå till väga med ett negativt resultat vid coronatest?

Testresultatet gäller för provtagningstidpunkten. Ett negativt testresultat utesluter inte eventuell smitta efter provtagningen eller att infektionen håller på att gro. I vissa fall kan ett negativt testresultat påverka karantänens längd.

Om testet har tagits på grund av symtom, och man inte längre har några symtom eller symptomen har minskat tydligt när testresultatet är klart, kan man återgå till den normala vardagen.

Om symtomen fortsätter och det inte finns någon annan förklaring till dem eller om symtomen återkommer, ska du kontakta hälso- och sjukvården.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter