Johtaminen

Hyvä esimiestyö on avain työyhteisöjen hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuden kokemiseen ja hyviin työtuloksiin. Panostamme esimiesten ja johdon valmennukseen.

Suunnitelmallista tukea ammatilliseen kehittämiseen

Vantaan kaupungilla esimies voi kehittää johtamistaitojaan portaittain ja hyödyntää valmennustarjontaamme, johon jokainen esimies voi osallistua.

Vantaalla puhutaan ns. systemaattisista esimiesvalmennusportaista eli valmennuskokonaisuudesta johon kuuluu:

 • Teemallisia valmennuspäiviä mm. tietojärjestelmiin ja palvelussuhteisiin liittyen
 • Uusille esimiehille vuoden mittainen kompetenssin kehittämiseen tähtäävä valmennus ja mentorointi
 • Strateginen valmennus johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseeen
 • JET, johtamisen erikoisammattitutkinto päälliköille
 • Ylimmän johdon valmennuspäivät, strategian ja hyvien johtamiskäytänteiden jakamiseen

Systemaattista suunnittelua, laadukasta muutostyötä ja oikeudenmukaisia päätöksiä

Vantaan kaupungilla toimialat kuvaavat ja arvioivat säännöllisesti johtamisjärjestelmänsä. Arvioinnin perusteella valitsemme kehittämiskohteet, ja niille asetetaan kehittymistavoitteet.

Vuoden 2013 arvioinnin perusteella johtamisessa vahvuuksiamme ovat mm.:

 • Tuottavuuden näkökulman huomioiminen toiminnassa
 • Ammattitaitoinen henkilöstö, panostus osaamisen varmistamiseen ja johtamisen kehittämiseen
 • Yksilöiden tarpeiden huomioonottaminen työn järjestämisessä
 • Ammattitaidon ja työn kehittämiseen tähtäävä koulutus
 • Avoin ja keskusteleva johtamiskulttuuri
 • Matala organisaatio
 • Systemaattinen toiminnan suunnittelu

Uusi Vantaa − uudenlaista johtamista ja tukea johtamiseen

Kaupungin organisaatiorakenne muuttui 1.1.2020. Muutokset rakenteissa olivat ennennäkemättömän suuria. Uudella organisaatiorakenteella tavoitellaan kaupunkia, jossa strategia ohjaa entistä paremmin toimintaa ja koko konsernia ohjataan yhdenmukaisemmin. Tavoittelemme kansainvälistymistä ja haluamme luoda organisaation, joka aidosti kykenee uudistumaan ketterästi toimintaympäristön jatkuvissa muutoksissa. Kaupungin strategiassa todetaan, että muutoksissa tulee onnistua hyvin ja että johtamisen tulee perustua muutosvalmiuden, joustavuuden ja sopeutumiskyvyn tukemiseen. Uusi Vantaa -muutostuen keskeisenä päämääränä on juuri muutoksissa onnistumisen mahdollistaminen.

Yksi kantava tausta-ajatus hankkeessa on ollut ymmärrys siitä, että muutoksissa yksilön hyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti yksilön vaikutusmahdollisuudet muutoksiin sekä laadukas muutoksen johtaminen. Kun tiedettiin organisaatiomuutoksen vaikuttavan hyvin eri tavoin eri asemassa oleviin ihmisiin, haluttiin luoda muutostukimalli, jota on helppo toteuttaa ja jossa huomioidaan erilaisten toimialojen erilaiset tilanteet.

Muutostukimallin perustana oli, että kaikkia tasoja: yksilötasoa (työntekijä / esimies), työyhteisötasoa sekä organisaatiotasoa kehitetään samaan aikaan. Kun organisaatiota muutettiin johtamisjärjestelmän, rakenteiden, toimintamallien ja tehtävien osalta, saatiin ihmiset osallistamisen kautta yhdessä tekemään muutosta ja rakentamaan uutta organisaatiota ja uuden organisaation johtamisjärjestelmää kaikilla tasoilla. Erilaisissa työpajoissa ja foorumeissa luotiin yhdessä uutta Vantaata. Päätavoite oli tukea toimialoja osallistavassa muutoksessa. Osarahoituksena muutostukihankkeeseen saatiin KEVAN työelämän kehittämisrahaa.

Myös seuraavissa henkilöstölehdissämme kerrotaan johtamisen muutostuesta:

Ajankohtaista


Twitter