Talousarvio ja raportointi

Talousarvio on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen keskeiset kehittämistavoitteet, osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuustokauden strategia.

Talousarvion toteutumisennusteesta sekä sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimialojen ja liikelaitosten talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain.

Talousarvio 2022.

Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2022−2025 (kaupunginvaltuuston päätös)

Talousarvioprosessi vaihe vaiheelta

Katso videolta, kuinka Vantaan talousarvio syntyy.