Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hankkeet ja projektit v. 2019

Perhepalvelujen hankkeet

Avain kansalaisuuteen

Hanke kehittää radikaalisti erilaista henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Avain kansalaisuuteen: osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille.
Lue lisää Metropolian sivuilta

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteutus 2016 – 2019 (AKU)

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa asunnottomuuden riskejä ja kehittää asumiseen riittävää tukea. Lähtökohtana on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen sekä asunto ensin -periaate. Hankkeen kohderyhmänä ovat asunnottomat sekä asunnottomuusriskissä elävät ihmiset. Asunnottomuusriskissä olevilla henkilöillä tarkoitetaan mm. asukkaita, joilla on häätöuhka, vuokrarästejä ja/tai vaikeuksia taloudenhallinnassa sekä tarvitsevat muuta erityistä tukea asumiseensa. Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet asiakkaan asumispolkujen selkeyttäminen palveluissa, integroida ennaltaehkäisevä näkökulma asumissosiaaliseen työhön sekä hyödyntää palveluiden kehittämisen kokemusasiantuntijoita.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

CoHeWe

CoHeWe 6Aika-hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Osallisuuden aika

Osallisuuden ajan hankkeen tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti lastensuojelun palveluiden piirissä, edistää yhteistutkinnallista menetelmää erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä lasten, nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Lapset SIB -vaikuttavuusinvestointi

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden tukeminen ja palvelujen kehittäminen.
Lue lisää Sitran sivuilta

Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen

Vahvistaa kokemusasiantuntijuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa kokemusasiantuntijapankin avulla sekä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien vantaalaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen.
Lue lisää hankkeesta

Vantaan uudet asumispalvelut - Suuntana oma koti

Jatkohanke keskittyy asumisneuvonnan vahvistamiseen. Varmistetaan asumisneuvonnan saaminen kaikille vantaalaisille tehostamalla toimintakulttuuria.

Talous- ja hallintopalvelujen hankkeet

Sosiaalihuollon Kanta-arkisto

Projektissa arkistoidaan sosiaalihuollon vanhat asiakastiedot Kanta-arkistoon ja valmistellaan sosiaalihuollon organisaatio Kanta-palvelujen käyttöön.
Lue lisää hankkeen sivulta

Yhteensattumia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa talous- ja hallintopalveluiden ratkaisukeskeisyyttä, asiakaslähtöisyyttä, suorituskykyä ja henkilöstön hyvinvointia. Hankkeeseen liittyy tutkimushanke.
Lue lisää hankkeen sivulta

Koko toimialan yhteinen hanke, jota hallinnoi talous- ja hallintopalvelut

APOTTI-hanke, Vantaa

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS Helsingin yliopistollinen sairaala sekä KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.

Lue lisää Apotti-hankkeesta Vantaalla.
Lue lisää Oy Apottu Ab:n sivuilta.

Terveyspalvelut

Pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ei-toivottujen raskauksien primaaripreventiossa

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti

Keskeisin tavoite on saattajapalvelun tarpeen ja toteutusmahdollisuuksien selvittely erilaisilla asiakasryhmillä ja kuljetuspalvelujen kehittäminen mahdollisimman asiakaslähtöiseksi ja yhdenmukaiseksi. Lisäksi kehitetään liikkumista tukevia palveluja yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Projektin painopisteenä on palveluohjauksellisuus ja ennakoivuus, toisin sanoen se suuntautuu asiakkaisiin, jotka eivät vielä ole kuljetuspalvelun piirissä tai joiden siirtymistä itsenäisempään liikkumiseen halutaan vahvistaa. Projektissa korostuu myös verkostotyö muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää:

Palvelutalojen asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen

Projektin tavoitteena on palvelutalojen asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen luomalla, pilotoimalla ja käyttöönottamalla kotihoivamalli Myyrmäen uuteen vanhustenkeskukseen.

Vahvan resussipoolimallin laajentaminen

Projektin tavoitteena on luoda vanhus- ja vammaispalveluihin yhteinen resurssipoolimalli sekä ottaa se käyttöön kaikissa tulosyksiköissä. Resurssipoolimallilla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.

Yksinäiset vanhukset Vantaalla

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä selvitys.

Ajankohtaista

Twitter