DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Suunnitelmissa on luoda digitaalinen alusta, joka tukee opettajaa toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa ja tulevaisuuden pedagogista otetta. Tavoitteena on auttaa oppijaa keskittymään oppimiseen ja opettajaa oppimisen tukemiseen sekä tarjota yhdenvertaisemmat lähtökohdat oppimiselle. Järjestelmiä integroivan alustan avulla haetaan mahdollisuuksia mm. automatisoida hallinnon työtä ja koota yhteen tietoa eri lähteistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen alusta. Digitaaliseen alustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Digitaaliselle alustalle voidaan rakentaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Alustan rakentaminen lähtee liikkeelle perusopetuksesta ja toisesta asteesta. Muut koulutuksen toimijat voidaan liittää alustaan myöhemmin. Ekosysteemin pitkän tähtäimen visiona on luoda lapsen ja nuoren digitaalinen elinympäristö, johon myös muut kuin koulutuksen toimijat voivat liittyä. Haluamme luoda ekosysteemin, joka tuottaa hyötyä kaikille sen osapuolille.

Vantaalla on jo aiemmin tehty merkittäviä panostuksia oppimisen digitalisaatioon investoimalla koulujen ja oppilaitosten tietoliikenneyhteyksiin, langattomiin verkkoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan laitteisiin. DigiOne hankkeen toteuttamiseen on varattu rahoitusta noin 11 miljoonaa euroa, josta Business Finland on sitoutunut rahoittamaan 5,4 miljoonaa euroja ja Vantaan kaupunki 5,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että muut kunnat, valtion toimijat ja palveluiden tuottajat osallistuvat kehittämiseen omilla investoinneillaan. Vantaalla on hyviä kokemuksia ketteristä ja uusista kehitysmalleista, joilla ideat on viety tuotantoon. Hankkeen arvioitu kesto on neljä vuotta ja toteutus tehdään vaiheittain. Ensimmäisiä palveluita on tavoitteena pilotoida lukuvuonna 2020-21. Palveluita toteutetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hankkeen linjaukset

Alustaan voivat liittyä kaikki halukkaat kunnat ja palvelun tuottajat, sekä myöhemmin esim. kolmannen sektorin toimijat

  • Kunnat on tarkoitus ottaa mukaan vaiheittain. Ensimmäisten mukaan tulevien kuntien kanssa aloitetaan neuvottelut alkuvuonna 2020. Muut kunnat voivat liittyä alustaan myöhemmin, tulevien vuosien aikana.

Alustan ydinpalvelut ja ekosysteemin johtaminen pidetään yhteiskunnallisen toimijan tai toimijoiden käsissä.

  • Tarkoitus on, että alustan ydinpalvelut kuten esimerkiksi ekosysteemin yhteisöjen johtaminen, käyttäjähallinta, palvelukomponenttien hallinta, tapahtumienvalvonta, lokitus sekä API rajapinnat pysyvät ei-kaupallisen omistajan hallussa.

Palveluiden kehittäminen, ylläpito sekä omistusoikeudet ovat lähtökohtaisesti kaupallisilla toimijoilla.

  • Lähtökohtana on, että hallinnon ja oppimiseen liittyvät palvelut tuotetaan kaupallisten palveluiden tuottajien toimesta. Tarkoitus on, että kaupalliset toimijat osallistuvat kehittämiseen omilla investoinneillaan ja ovat valmiita kehittämään uusia tai olemassa olevia palveluita ekosysteemin edellyttämällä tavalla huomioimalla mm. API rajapinnat. Liittyviä palvelukokonaisuuksia ovat mm. oppilashallinto, oppimisympäristöt, pedagogiset sovellukset, arviointi, digitaaliset oppimateriaalit, tiedolla johtaminen, julkaisukanavat ja viestintäpalvelut.

Kunnat hankkivat oppimiseen ja hallintoon liittyvät järjestelmät ja palvelut yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa.

  • Digitaalinen alusta toimii teknisenä puitteena käyttäjäystävällisille palveluille, jolloin kunnat voivat kilpailuttaa haluamansa palvelut itse tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

DigiOne hankkeen tavoitteet

Digione hankkeelle on asetettu tavoitteet pedagogisesta, teknologisesta ja ekosysteemin muodostamisen näkökulmasta:

Pedagogiset tavoitteet

Tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen. Suunnittelun lähtökohtana on opettajan suunnittelu- ja arviointityön tukeminen opetussuunnitelman linjausten mukaisesti.

Digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisemmät oppimispolut, arjessa näkyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja motivaation lisääntyessä paremmat oppimistulokset. Haluamme luoda yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin tukemalla jokaista oppijaa yksilöllisesti ja oppijan tarpeiden mukaisesti lähtökohdista riippumatta.

Digitaalinen alusta mahdollistaa paremman analytiikan ja tiedolla johtamisen keräämällä dataa useista eri lähteistä. Tiedolla johtaminen käsitetään tässä yhteydessä laajasti oppijan itsensä johtamisen tukemisesta, koulun ja opetuksen järjestäjän tiedolla johtamiseen ja jopa valtakunnalliselle tasolle asti.

Teknologiset tavoitteet

Hankkeen aikana luodaan koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta, joka sisältää muun muassa integraatioalustan, käyttöliittymät, alustaan liittyvät palvelut, tietorekisterit ja tietovarastot.

Digitaalinen alusta mahdollistaa yksilöllisen, sujuvan ja eri palvelut yhteen kokoavan käyttäjäkokemuksen. Toimintoja kehitetään työn prosessien vaatimusten mukaisesti mm. hyödyntämällä palvelumuotoilua, prosessiautomaatiota ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on luoda yhteiset ja kansalliset koulutusteknologian pelisäännöt yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien, valtion edustajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Ekosysteemin tavoitteet

Haluamme ottaa mukaan kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat ja saada alustalle ei-kaupallinen alustan omistaja. Ensin mukaan otetaan pieni määrä kuntia ja muutamia palveluiden tuottajia. Myöhemmin ekosysteemiä laajennetaan, ja mukaan pääsevät kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat, jotka sitoutuvat noudattamaan ekosysteemin määrittämiä pelisääntöjä.

Digitaalisen alustan omistajaksi halutaan ei-kaupallinen kuntien ja valtion yhdessä omistama toimija. Ekosysteemille luodaan yhdessä ohjausjärjestelmä, jotta alustan ja ekosysteemin kehittämien jatkuu pitkäjänteisesti.

Tekniset oletukset suunnittelun pohjana

Integraatioalusta rakennetaan pilvipalveluna (iPaaS). Alustaan liittettävät palvelut rakennetaan pilvipalveluina (SaaS). Alustaan voidaan myös integroida olemassa olevia markkinoilla järjestelmiä. Tarkoitus on että myöhemmin alustaan voivat liittyä kaikki halukkaat markkinatoimijat ekosysteemin pelisääntöjen mukaisesti. Rajapinnat ovat soveltuvin osin avoimia ekosysteemiin liittyville toimijoille. Käyttäjien kertakirjautuminen mahdollistetaan yleisimpien tunnistautumistapojen avulla.

Katso kuva järjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuurista

Ajankohtaista

Twitter