Kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeet ja projektit

Toimialan yhteiset hankkeet

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus

Toisen asteen koulutus

Vantaan ammattiopisto Varia - Lue lisää Varian hankkeista Varian projektisivuilta

Digikilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa osoitteessa https://digikilta.fi/tietopankki.

DigiKilta-hankkeiden toiminnasta vastaavat Hämeenlinnan johdolla 18 DigiKilta-kuntaa sekä Tampereen yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus ry. Virallisten DigiKilta-kuntien lisäksi verkostossa on mukana useita yhteistyökuntia ja -organisaatioita, jotka ovat osallistuneet verkoston toimintaan ja tapahtumiin. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Digikilta-hankkeen nettisivut
Lisätietoja: Tuomas Eronen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOne-hankkeen tavoitteena on oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä.

Hankkeen rahoittajat: Vantaan kaupunki ja BusinessFinland

DigiOne-hankkeen nettisivut

KOTA

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteishanke. Pyritään edistämään koulutuksellista tasa-arvoa Vantaalla

Ajankohta: 2020-2021
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja: Opetustoimen asiantuntija Timo Rönnqvist, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

InnoKota-hanke

Erityisavustusta on kohdennettu seuraaviin ketteriin kokeiluihin:

 • Tsemppariopettajamallin pilotointi: Ketterät kokeilut esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistämiseen.
 • 5-7 lk nivelvaiheen tukeminen tsemppariopettajan avulla
 • Resetti-toimintamalli kodin ja koulun yhteistyön tehostamiseen ja lapsen hyvän käytöksen ohjaamiseen.

Ajankohta: 2019-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2018-2020
Lisätietoja: Opetustoimen suunnittelija Pia Hakkari, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Robotiikan oppimiskeskus

Robotiikan oppimiskeskus on Vantaan kaupungin sivistystoimen omarahoitteinen nelivuotinen hanke (v. 2018-2022), jonka tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista ohjelmoinnista ja robotiikasta. Robotiikan oppimiskeskus järjestää mm. koulutuksia, työpajoja, tapahtumia ja se tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille mm. välinelainaamotoimintaa, makerspace-tilojen varausta sekä aihepiiriin liittyvää pedagogista asiantuntijuutta. Keskuksen tehtävänä on toimia ohjelmoinnin ja robotiikan opetuskäytön showcasena ja suunnannäyttäjänä.

Robotiikan oppimiskeskuksen sivut
Lisätietoja: Tuulia Kuismin, projektisuunnittelija, 040 548 7832

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään tukee kotivanhempien kotoutumista, kielenoppimista ja osaamisen tunnistamista. Kohderyhmänä ovat kotiäidit ja ne vanhemmat, jotka ovat olleet pitkään poissa koulutuksesta ja työmarkkinoilta, ja joiden suomen kielen taito on heikko. Tavoitteena on kielenopetuksen ja työkokeilun kautta vahvistaa omaa osaamistaan ja löytää sopiva jatkopolku opintoihin tai työelämään.

Kouluympäristössä tapahtuvassa opetuksessa panostetaan kielitaidon ja matemaattisen taitojen oppimiseen. Toiminta on perheystävällistä, sillä opetus tapahtuu samassa koulussa, jossa omat lapset opiskelevat ja perheen pienimmille on järjestetty hoito vanhempien opiskelun ajaksi. Kielitietoisessa työkokeilussa ja Vantaan osaamiskeskuksessa kartoitetaan aiempaa osaamista ja tutustutaan suomalaiseen työelämään. Osaamiskeskuksen asiakkuuden kautta vanhemmilla on pääsy erilaisille työelämään valmentaville kursseille ja koulutuksiin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja toteutetaan yhteistyössä Vantaan osaamiskeskuksen, Careerian ja Vantaan perusopetuksen kanssa.

Lisätietoja:
Bahar Mozaffari, Projektipäällikkö, bahar.mozaffari@vantaa.fi, p. 040 673 3942
Tuuli Ritola, Projektikoordinaattori, tuuli.ritola@vantaa.fi, p. 040 480 7934

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa (OKM)

Kehittämistoiminta perustuu

 • valtakunnallisisiin muutoksiin valmistautumiseen ja niiden jalkauttamiseen (Varhaiskasvatuslain uudistus ja Vasu-perusteiden päivitys)
 • käynnissä oleviin paikallisiin prosesseihin (kehityksen ja oppimisen tuen toimenpideohjelman laatiminen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö)
 • olemassa olevaan paikalliseen kehittämistyöhön ja koulutussuunnitelmaan,
 • ajankohtaiseen tutkimustietoon,
 • lisäksi kehittämistoiminnassa huomioidaan monialaisen ja –ammatillisen yhteistyön kehittämistarpeet suhteessa hyvinvointialueuudistukseen (Vantaan ja Keravan varhaiskasvatuksen yhteistyön käynnistäminen).

Erityisavustusta kohdennetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä tapahtuvaan kehittämistyöhön (sisäinen avustus). Lisäksi avustuksella on palkattu projektiasiantuntija sekä vaativan tuen kehittämiseen liittyen konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja edistää oppimisen tukeen ja inkluusioon liittyen yhteistä sitoutumista, vaikuttavaa varhaista ja kolmiportaista tukea sekä arviointia ja pedagogista dokumentointia. Näihin pyritään mm.

 • tukemalla oppimisen tukeen ja inkluusioon liittyvää johtamista,
 • vahvistamalla henkilöstön osaamista inklusiiviseen pedagogiikkaan ja toimintakulttuuriin liittyen,
 • kehittäen moniammatillisia yhteistyökäytänteitä,
 • lisäämällä erityisen ja vaativan tuen oikea-aikaista kohdentumista ja vaikuttavuutta,
 • lisäämällä kaupunkitasoista nepsy-osaamista.

Valtion erityisavustus on myönnetty ajalle 1.9.2021 – 31.12.2022. Toimenpiteitä kohdennetaan Vantaa-tasoisesti varhaiskasvatukseen ja kehittämistoiminta kuvataan näkyväksi päivitettyjen ohjaavien asiakirjojen kautta.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja: Projektiasiantuntija Hanna Tuominen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kokeellinen oppimisympäristö - Digisti pedan dokumentointia!

Kehittämistoiminnassa keskitytään pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisen kehittämiseen sekä käytössä olevien digitaalisten ohjelmistojen käytön vahvistamiseen pedagogisen dokumentoinnin prosessissa. Kehittämistoiminnan osatavoitteita ovat oppimisympäristöjen kehittäminen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutuminen sekä innovaatioiden jakaminen.

Samalla jatketaan edellisten Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa hankkeiden kehittämistyötä.

Ajankohta: 2021–2022

Rahoitus: Opetushallitus; Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Lisätietoja: Projektiasiantuntija Virve Huusko, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Vantaa on valikoitunut satunnaisotannalla valittujen kuntien joukkoon, jotka osallistuvat kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoita, selvittää perheiden palveluvalintoja, saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun seurantatutkimuksilla seurataan ja arvioidaan muun muassa toimeenpanoa, pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä selvitetään kokemuksia kokeilusta. Seurantatutkimuksessa arvioidaan systemaattisesti ja monipuolisesti mm.

 • kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksen toteutumista
 • lasten, perheiden ja kasvatushenkilöstön kokemuksia kokeilusta
 • pidemmän esiopetuksen vaikutuksia lasten oppimisvalmiuksien kehittymiseen

Siirry kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun sivuille tästä.

Ajankohta: syksy 2021 – kevät 2024

Rahoitus: Kokeilulain mukaan kokeilukunta saa valtionavustusta. Avustusta maksetaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten ensimmäisestä esiopetusvuodesta.

Lisätietoja: Projektiasiantuntija Sanna Hovi, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Lukunen - Lumoudu lukemisesta

Hankkeessa pyritään edistämään lukemisen kulttuuria varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa, kirjastoissa ja kodeissa. Tavoitteena on vahvistaa lukutaidon merkityksen ymmärtämistä, innostaa lukemaan ja vahvistaa lasten lukutaitoa. Pyritään siihen, että lapset saavat laadukkaita ja myönteisiä lukemisen kokemuksia päivittäin.

Hankkeessa:

 • Kannustetaan toimialojen henkilöstöä ja vantaalaisia vanhempia lukemaan lapsille enemmän ja hyödyntämään kirjastoa palveluna
 • Lisätään osaamista lukutaitoa kehittävistä menetelmistä ja tuetaan yhdenvertaista, monipuolista ja laadukasta lukemisen kulttuuria ja lasten monikielisyyttä
 • Kehitetään lasten oppimisympäristöjä lukemisen kulttuuria vahvistaviksi ja lukemiseen innostaviksi

Ajankohta: 2020-2022

Rahoitus: Opetus ja kulttuuriministeriö, Lukemisen kulttuurin ja lasten lukutaidon vahvistamiseksi

Lisätietoja: Projektiasiantuntija Katri Hiekkala, etunimi.sukuniemi@vantaa.fi

Voit myös tutustua toimintaan hankkeen Facebook-tilillä

Varhaiskasvatuksen VaSa-palvelu

Vantaan varhaiskasvatuksen uusi VaSa-palvelu korvaa käytössä olevat asiakas- ja muut tiedonkäsittelyjärjestelmät. Järjestelmä tarjoaa asiakkaalle paremman palvelukokemuksen. Tavoitteena on sujuva ja moderni tapa hoitaa asiointia varhaiskasvatuksessa sekä parantaa varhaiskasvatuksen ja kodin välistä viestintää. Järjestelmä helpottaa asiakastiedonkäsittelyä varhaiskasvatuksen hallinnossa.

Ajankohta: 2018-2022

Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen suunnittelija Merja Asikainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Leikkien liikkumaan - Vantaan liikkuvat päiväkodit

Hankkeen avulla tuetaan päiväkoteja kohti aktiivisempaa arjen toimintaa sekä luodaan uusia oppimisympäristöjä yhdessä lasten ja varhaiskasvattajien kanssa. Tavoitteena on lisätä liikuntaa vantaalaisten lasten arkipäiviin.

Ajankohta: 2016-2020

Rahoitus: Aluehallintovirasto, Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeet

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jani Raivio, etunimi.sukunimi@vantaa.fi, hankkeen nettisivut

Kokeellinen oppimisympäristö goes metsä

Hankkeen avulla pyritään edistämään lasten myönteisen luontosuhteen vahvistumista sekä tasa-arvoisia oppimisedellytyksiä, erityisesti lasten luonnontieteellistä ja matemaattista ajattelua tukien. Hankkeessa jatketaan Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa -hankkeen kehittämistyötä.

Hankkeessa:

 • kokeillaan metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi
 • tuetaan lasten matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua metsä- ja lähiympäristöjen käyttöä vahvistaen
 • vahvistetaan lasten myönteistä luontosuhdetta
 • tiivistetään oppimisympäristöjen kehittämiseen kytkeytyviä verkostoja sekä jaetaan uusia innovaatioita

Ajankohta: 2019-2021

Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Marika Latva-Kyyny, etunimi.sukuniemi@vantaa.fi

Voit myös tutustua toimintaan hankkeen Instagram-tilillä.

Kieli- ja kulttuuricoach -hanke

Hankkeessa kehitetään kieli- ja kulttuuricoachtoimintaa tukemaan kielirikasteista esiopetusta.
Ajankohta: 2019-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2019
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA)

Hankkeessa edistetään kunnan kyvykkyyttä hyödyntää lapsiperheiden palveluihin liittyvää tietoa ja analytiikkaa tiedolla johtamisessa. Hankkeessa kehitetään toimintamallit datan hyödyntämiseen ja analysointiin tunnistamalla lapsiperheiden ja alueiden erityisyyttä rekisteridataan perustuvien tilannekuvien kautta ja luomalla lapsiperheiden hyvinvointia kuvaavat indikaattorit ja tiedolla johtamisen rakenteet.

Hankkeen tavoitteet:

 • Kehittää malli lapsiperheisiin liittyvän datan hyödyntämiseen
 • Nostaa kuntaorganisaatioiden kypsyysastetta edistyneen analytiikan käyttäjinä
 • Luoda perhekeskeisen tiedon hallinta- ja toimintamalli tiedolla johtamisen välineeksi
 • Määritellä lapsiperheiden elämänlaadun *-indikaattorit hyvinvoinnin voimavarojen pohjalta (Stiglitzin malli)
 • Hyödyntää edistynyttä analytiikkaa lapsiperheiden hyvinvoinnin alueellisen segregaation arvioinnissa
 • Vahvistaa tiedolla johtamista TKI-yhteistyöllä

Osapuolet:

 • Hankekunnat: Tampere-Ylöjärvi, Vaasa-Laihia, Pori, Vantaa
 • Toimittaja: Gofore Oyj

Ajankohta: 05/2020-11/2020
Rahoitus: Valtionvarainministeriö. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä.
Lisätietoja: Hankeasiantuntija Oskari Savisalo, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Perusopetus

Erasmus -konsortiohanke Täyttä höyryä, Steam Vantaa

Erasmus -hankkeen tavoitteena on kehittää STEAM-opetusta laajasti Vantaan perusopetuksessa. Eri koulujen opettajat kehittävät virtuaalivierailuja Vantaalle ja osallistuvat STEAM-aiheisille Erasmus-kursseille Euroopassa
Ajankohta: 2020-2022
Rahoitus: Opetushallitus/ Erasmus KA1
Lisätietoja: Opetustoimen suunnittelija Pia Hakkari, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kieli- ja kulttuuricoach -hanke yhteistyössä varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa

Keskeiset tavoitteet:

 • Kielikylpyopetuksen sekä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen kehittäminen sekä toimivat ja eheät kielipolut
 • Kielikylpyopetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen monipuolisen verkostotoiminnan kehittäminen

Ajankohta: 2019-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2019
Lisätietoja: Opetustoimen asiantuntija Lotte Koivulainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoimintaa järjestetään kaikissa Vantaan peruskouluissa vuosiluokkien 1.-9. oppilaille. Painopisteenä on tavoittaa vähän harrastavat oppilaat erityisesti niillä alueilla, joilla on vähän harrastusmahdollisuuksia. Kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Vantaalla kerhoja on vuosittain yhteensä noin 350. Kerhojen sisällöt vaihtelevat liikunnasta, musiikista ja käden taidoista esimerkiksi luonto-, teknologia-, media-, kieli- tai tiedekerhoihin ja oppilaiden hyvinvointia tukeviin kerhoihin. Kerhojen ohjaajina toimivat mm. koulun omat opettajat, kaupungin muiden toimialojen osaajat sekä järjestöjen ja seurojen ohjaajat.

Lisätietoja: Kirsi Viitaila, opetustoimen asiantuntija, puh. 050 304 2548, kirsi.viitaila@vantaa.fi

Maailma Vantaalla-Världen i Vanda

Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittäminen. Virtuaalivierailuiden mahdollistaminen ja monikielisen tiedottamisen kehittäminen.

Ajankohta: 2020-2021
Rahoitus: Opetushallitus
Lisätietoja: Opetustoimen suunnittelija Pia Hakkari, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Move! -fyysisten toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen -hanke

Kehittämishanke on Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, jota Oulu koordinoi. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Move!-järjestelmää kaupunkien välisellä ja Move!-järjestelmän kehittäjien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Hankkeessa kootaan kaupunkien hyviä käytänteitä ja luodaan yhdessä toimintamalleja Move!-järjestelmän eri vaiheisiin. Tavoitteena on edistää myös vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia kehittää fyysistä toimintakykyään.

Hankkeessa koottujen käytänteiden levittäminen tehdään yhteistyössä Move!-järjestelmästä vastaavan Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Hanke toteutetaan lukuvuoden 2020-2021 aikana
Lisätietoja: Autio Eva, eva.autio@vantaa.fi ja Pepita Kaskentaus, pepita.kaskentaus@vantaa.fi

#paraskoulu-hanke

Perusopetuksen #paraskoulu -hanke ”Hyvinvoiva koulu- tasa-arvoinen tulevaisuus” on Vantaan, Espoon, Hämeenlinnan ja Riihimäen yhteishanke, jota Vantaa koordinoi. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen tavoitteena on koulujen hyvinvointiosaamisen ja oppilaiden hyvinvointia tukevan toiminnan kehittäminen. Koko kouluyhteisön lisäksi hankkeessa huomioidaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien sekä oppimisen tuen tarpeen oppilaat. Tarkoituksen on löytää eri toimijoiden väliset yhdyspinnat ja vahvistaa sekä tehostaa toimintoja, jotka tukevat lapsen hyvinvointia. Hankkeessa vakiinnutetaan jo olemassa olevia toimintamalleja ja -käytänteitä sekä luodaan uusia hyvinvointijohtamista vahvistavia toimintatapoja.

Vantaalla hanke toteutetaan perusopetuksen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu hyvien, erityisesti liikuntaan lisäävien ja mahdollistavien toimintatapojen vakiintuminen osaksi lasten, nuorten ja perheiden arkea.

Hanke toteutetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Lisätietoja: Autio Eva, eva.autio@vantaa.fi ja Kuokka Merja, merja.kuokka@vantaa.fi

Teemme tulevaisuuden tekijöitä – Peruskoulu on parasta -hanke

Teemme tulevaisuuden tekijöitä – peruskoulu on parasta! -hankkeessa pyritään parantamaan perusopetuksen arvostusta ja yleisiä mielikuvia perusopetuksesta vahvistamalla viestinnän keinoin huoltajien ja muiden kuntien asukkaiden ymmärrystä perusopetuksen tehtävistä ja tavoitteista sekä koulujen toimintakulttuurista. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisen viestintäkampanjan toteuttamista niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä uusien viestintätapojen kehittämistä kouluilta ja kunnilta huoltajille, medialle ja päättäjille.

Vantaan lisäksi hankkeessa on mukana Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Oulu.

Lisätietoja: Tiedottaja Anna Työrinoja, anna.tyorinoja@vantaa.fi

Toimintaa ja osaamista #vantaantutoropettajatvol.2

Keskeiset tavoitteet:

 • Tutorhankkeen kautta kehitetään opettajien osaamista vertaiskouluttamisen avulla
 • Tutoreiden osaamistiimien toimintaa ja aihealueita kehitetään. Tarjontaa muokataan kysynnän ja uusien strategisten painopistealueiden mukaan.

Ajankohta: 2020-2021
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen 2019
Lisätietoja: Opetustoimen asiantuntija Lotte Koivulainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

Esi- ja perusopetuksen sekä ruotsinkielisen palvelualueen yhteishanke. Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen tueksi perusopetukseen palkataan nivelopettaja (tsemppari).

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueella lisätään opettajien työskentelytuntimäärää sekä palkataan koulunkäyntiavustajia.

Ajankohta: 2020-2021
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja: Opetustoimen suunnittelija Pia Hakkari, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Toisen asteen koulutus

LUOVA –Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla

Hankkeen tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista sekä tukea lukiolain ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden valmistelu- ja jalkauttamisprosessissa. Hankkeen ajankohta: 12.4.2019–30.6.2021

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Kukkonen, hanna.kukkonen@vantaa.fi

Tunne työ 2.0.

Tunne Työ 2.0 (2020-2021) laaja ESR-kumppanuushanke, jossa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämäyhteistyön toteuttamiseen vahvistetaan seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen keinoin.

Vantaalla hankkeessa keskitytään erityisesti työelämäpainotteisten opintojaksojen kehittämiseen. Mukana hankkeessa on kaksi aineenopettajaa jokaisesta suomenkielisestä päivälukiosta. Lisäksi Vantaalla kehitetään lukioiden johdon ajattelua ja osaamista koskien työelämälähtöisen lukion toimintakulttuuria.

Lisätietoja: Antti Siltanen, projektikoordinaattori, 043-8272783, antti.siltanen@vantaa.fi

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa – ROBOREEL 2018–2020

Roboreel -hankkeessa ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kehittävät yritysten elinvoimaisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla robotiikan ja automatiikan käyttöön ottamisen tuomia riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Hankkeeseen osallistuminen on kiinnostanut eri alojen PK -yrityksiä. Kartoituksia on tehty hoiva-, muovi-, metalli- ja hotellialan sekä ruokatuotantoyrityksissä. Myös käytännön kokeiluiden tekeminen on aloitettu Vantaalla.

Hanke toimii Vantaan lisäksi Espoossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Etsimme jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen tarjoamista palveluista.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta sekä Laila Bröcker, projektipäällikkö, +358 40 663 1803, laila.brocker@vantaa.fi

Osaamiskeskus

Vantaan osaamiskeskus perustettiin vuoden 2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuella edistämään vantaalaisten maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamista, työllistymistä sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä ja koulutukseen pääsyä. Toiminnalle myönnettiin jatkorahoitusta kesälle 2021 saakka.

Osaamiskeskuksen palvelun tuottamisesta vastaavat Vantaan kaupungin toisen asteen koulutus sekä työllisyyspalvelut yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Vantaan osaamiskeskus toimii laaja-alaisessa yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian lisäksi myös muiden oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyön ansiosta maahan muuttaneiden on entistä helpompaa ja nopeampaa löytää itselleen soveltuvat palvelut ja koulutusvaihtoehdot saman katon alta.

Vantaan osaamiskeskuksen palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille vantaalaisille maahan muuttaneille, joilla on lupa työskennellä Suomessa. Ryhmäopetuksessa suomen kielen taitotason tulee olla vähintään A.2.

Lisätietoja: osaamiskeskus@vantaa.fi​, p. 040 647 2518, osaamiskeskuksen nettisivut

Yhdessä etänä – Vantaan lukiot etäopetusta kehittämässä

Hankkeessa kartoitetaan etäyhteyksien käytön mahdollisuuksia osana Vantaan päivälukioiden toimintaa. Opetuskokeiluja tehdään etenkin LOPS2021 mukaisten tavoitteiden edistämiseksi painottaen korkeakoulu-, kansainvälisyys ja työelämäyhteistyön lisäämistä. Hankkeessa kehitetään myös etäopetuksen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta sekä arvioidaan systemaattisesti tähän sopivia välineitä. Kolmantena osa-alueena hankkeessa kehitetään etäohjauksen ja tuen työkaluja sekä menetelmiä, joilla tuetaan opintojen suunnittelua sekä opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Hankkeen tuotokset kootaan etäopetuksen katalogiin, jossa ne ovat yhteisesti hyödynnettävissä.
Hanke on käynnissä 11/2020-07/2022 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.
Lisätietoja: Janette Vesalainen, janette.vesalainen@vantaa.fi, p. 040 641 3412

takaisin ylös

Varian projektit ja hankkeet

Verkkokurssien kehittäminen

Verkkokurssien kehittämisellä pyritään Varian omien verkkosisältöjen tekemiseen ja verkko-ohjauksen kehittämiseen. Pääpaino aluksi yhteisissä tutkinnon osissa.

Variassa halutaan tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimisympäristöjä ja joustavia tapoja hankkia osaamista. Verkkokursseja kehittämällä saadaan käyttöön Varian omia verkkosisältöjä monipuolisesti opiskelijoiden osaamisen hankkimisen tarpeisiin. Verkkosisältöjä käytetään niin itsenäisinä verkkokursseina, muun opetuksen materiaaleina ja yhteisten tutkinnon osien pajamuotoisessa opetuksessa. Samalla kehitetään verkko-ohjausta Variassa. Projektissa luodaan lisäksi käytännöt Varian oman tarjonnan täydentämiseen avoimilla ja ostettavilla verkko-opinnoilla.

Hyödyt: Joustavat ja yksilölliset opintopolut opiskelijoille, läpäisyn nopeutuminen ja edistyminen. Mahdollisuus hankkia osaamista myös ajasta ja paikasta riippumatta. Monipuoliset materiaalit opettajien työn tukena. Mahdollisuus ohjata myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätietoja: verkkopedagogi Anna Kepanen, anna.kepanen@vantaa.fi, p. 043 8250399

Keskeyttämisestä kohtaamiseen ESR-hanke

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hanke toimii Variassa 1.3.2019-31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Hankkeessa tuetaan opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen, mutta samalla kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Kannustava ja turvallinen oppimisympäristö sekä opetuksen, ohjaamisen ja tuen selkeät rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä.

Hankkeessa tarjotaan Varian henkilöstölle lisää valmiuksia ja työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen. Hankkeen aikana kehitetään henkilöstön yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka kautta pystytään entistä paremmin varhaisessa vaiheessa tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet ja ohjaamaan soveltuvien palveluiden pariin. Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan myös erityisnuorisotyön keinoin. Hankkeessa työskentelee neljä erityisnuorisotyöntekijää Varian eri aloilla erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa ja samalla tukevat opettajien ja opiskelijahuollon työtä. Hankkeen kautta pyritään myös vahvistamaan perusopetuksen henkilöstön ja oppilaiden tietämystä tarjolla olevista alavaihtoehdoista ja opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa sekä tarjoamaan lisää tutustumismahdollisuuksia. Tätä kautta pyritään tukemaan nuorten hakeutumista itselleen kiinnostaville ja soveltuville aloille.

Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

Lisätietoja Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen kotisivuilta sekä Leena Korhonen, projektiasiantuntija, leena.korhonen2@vantaa.fi, puh. 050 312 1707 / Erityisnuorisotyöntekijöiden esimies: Anna Holopainen, projektiesimies, anna.holopainen@vantaa.fi, puh. 040 355 2191

Myönteisen erityiskohtelun ohjelma: osa erityisnuorisotyö

Yksi Myönteisen erityiskohtelun hankkeen toimenpiteistä on erityisnuorisotyön tuominen osaksi yläkoulua ja ammatillista koulutusta. Tavoitteena on tukea nuoria nivelvaiheessa ja ammatilliseen koulutukseen hakemisessa sekä opintojen loppuun suorittamisessa. Hankkeen rahoituksella on palkattu viisi työntekijää Varian toimipisteisiin ja kuusi työntekijää alueen yläkouluille. Yläkouluissa työskentelevät henkilöt tekevät puolet työajastaan kouluilla ja puolet alueellisessa nuorisotyössä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti ja erityisnuorisotyön osalta se muodostaa kokonaisuuden Keskeyttämisestä kohtaamiseen hankkeen kanssa.

MEK-hankkeen kokonaisuus Piia Sauranen

Variassa toimivien erityisnuorisotyöntekijöiden esimies: Anna Holopainen, projektiesimies, anna.holopainen@vantaa.fi, puh. 040 355 2192

Strategiarahoitus

Strategiarahoituksen painopisteenä on ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen, painopisteellä HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen. Toinen osa strategiarahoitusta on lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen yhteistyössä muiden lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toiminta-aika 1.1.2019-30.6.2021

Puhu johdolle

Puhu johdolle 0.3 -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen johtamista. Hankekauden aikana kootaan yhteen ammatillisen koulutuksen ja yritysten johtajat tavoitteena verkostoitua ja kehittää yhdessä ammatillisen koulutuksen johtamiskäytäntöjä.

Hankkeessa on kolme keskeistä kehittämisteemaa: Pedagogisen johtamisen kehittäminen, verkostojohtamisen kehittäminen ja tulevaisuusjohtamisen kehittäminen.

Hankkeen aikana Variassa luodaan oppilaitoksen pedagogiset linjaukset, kehitetään opettajille tiimiorganisaatiomallin mukaiset osaajaroolit ja vahvistetaan pedagogisen kehittäjäopettajan osaamista ja toimenkuvaa tiimien tarpeiden mukaisesti. Verkostojohtamista vahvistetaan kehittämällä uusia toimintamalleja verkostoyhteistyöhön hankkeen kumppaneiden, Varian henkilöstön ja työelämän verkostojen kanssa sekä pilotoidaan ennakointityökalua tulevaisuusjohtamisen tukena.

Toiminta-aika: 1.1.2019-31.12.2020
Lisätietoa: hankevastaava Piia Kovalainen, piia.kovalainen(at)vantaa.fi, 043 8247538
Rahoittaja: Opetushallitus

Finnvet in China

FinnVET in China on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto, joka toimii Opetushallituksen rahoittamana. Verkostoon kuuluu 20 suomalaista ammatillista oppilaitosta ja kuusi kiinalaista oppilaitosta.

Verkoston tavoitteet:

 • lisätä suomalaisten opiskelijoiden valmiuksia toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä sekä kotimaassa että ulkomailla
 • kehittää Suomen ja Kiinan ammattioppilaitosten välistä yhteistyötä tekniikan aloilla, hotelli-, matkailu- ja ravintola-aloilla sekä liiketalouden alalla
 • kehittää opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia sisältöjä ammatillisiin opintojaksoihin ja työssäoppimisjaksoihin sekä kansainvälisiä näyttöjä ja osaamisen tunnustamisjärjestelmiä maiden välillä
 • edistää asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuutta maiden välillä
 • kehittää ammatillista kilpailutoimintaa maiden välillä

Suomessa on vuoteen 2018 asti toiminut kaksi Kiina-verkostoa, joilla on ollut pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Kiinassa. Nämä kaksi verkostoa yhdistyvät yhdeksi verkostoksi. Molempien hankkeiden hyviä käytäntöjä yhdistetään vertaamalla ja parantamalla. Hankkeessa toteutetaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia Kiinaan.

Hanketta koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)
Ajankohta: 1.3.2019-31.12.2020
Rahoitus: Opetushallitus

Variasta valmennettuna Eurooppaan

Variasta valmennettuna Eurooppaan -hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista. Hankkeessa kiinnitetään huomiota tulosten, tiedon ja kokemusten levittämiseen useilla kanavilla. Hankkeen avulla voidaan vahvistaa aktiivisia ja vastavuoroisia kumppanuuksia alakohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen aikana kehitetään kansainvälisyyspolkua ja luodaan paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, johon opiskelijoiden saavuttama osaaminen liikkuvuusjaksoilta voidaan tunnistaa ja tunnustaa ECVET:in mukaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlainen valmennuskonsepti, joka sisältää verkkokurssin ja lähiopetusta.

Lisätietoja: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)
Ajankohta: 1.8.2018-31.7.2020
Rahoitus: Erasmus+ KA1

Sotenet

Hankkeessa organisoidaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille liikkuvuusjaksoja eurooppalaisiin kohteisiin. Liikkuvuusjaksot vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista.

Ajankohta: 1.8.2018-31.7.2020
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi) ja kansainvälisyysvastaava Anu Seppänen (@eduvantaa.fi)
Rahoitus: Erasmus+ KA1

Finkoedu 2019-2020

Ammatillisen koulutuksen Korea-verkosto on toiminut vuodesta 2013 lähtien Opetushallituksen rahoittamana. Verkoston tavoitteena on koulutusyhteistyön kehittäminen eteläkorealaisten oppilaitosten kanssa sekä vastavuoroisen liikkuvuustoiminnan organisointi.

Hankekaudella verkosto laajennetaan monialaiseksi (aiemmin tekniikan ja liikenteen alan verkosto) strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi verkostoon on liittynyt viides oppilaitosjäsen, Stadin ammattiopisto. Muita jäseniä ovat Omnia, Keuda ja Salpaus. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää autoalan opiskelijoiden ammatillista ja henkilökohtaista osaamista sekä saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä. Toisena tavoitteena on laajentaa verkosto monialaiseksi, toteuttaa koulutusyhteistyötä korealaisten kumppaneiden kanssa ja kehittää opettajien ammatillista ja kansainvälistä osaamista. Kolmantena tavoitteena on kehittää kotikansainvälisyystoimintaa erityisesti liikkuvuusjaksojen osaamisen jakamisen näkökulmasta. Hanketta koordinoi Varia.

Lisätietoja: https://finvet.fi/fi/finkoedu ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)
Ajankohta: 1.3.2019-31.12.2020
Rahoitus: Opetushallitus

CyVETsecurity

CyVETsecurity -hankkeessa tavoitteena on tiedottaa opiskelijoita tietoturvauhista ja niiden ehkäisystä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on myös vahvistaa opettajien osaamista tietoturva- ja kyberturvallisuusaiheista. Hankkeen aikana tehdään eurooppalainen kyberturvallisuus tutkinnon osa, joka soveltuu kaikille aloille. Lisäksi tutkinnon osaan tehdään työelämälähtöisiä projektihaasteita eri aloille sopiviksi. Esimerkiksi ICT-alalle, sensitiivistä dataa käsitteleville aloille (esim. terveysala) ja muille aloille tehdään omia projektihaasteita opetukseen käytettäväksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä yritysten tietoturva- ja kyberturvallisuusammattilaisten kanssa. Hanketta koordinoi HETEL, joka on Espanjan Baskimaan yksityisten ammatillisten oppilaitosten kehittämisorganisaatio. Hankkeessa on kumppaneita Varian lisäksi Skotlannista, Pohjois-Irlannista, Virosta ja Hollannista.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: http://www.cyvetsecurity.eu/ Variassa hankkeesta vastaa ICT-alan opettaja Jarno Kupiainen (@eduvantaa.fi), turvallisuusalan opettaja Elina Salo (@eduvantaa.fi) ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi).

Ajankohta: 1.11.2018-31.10.2020
Rahoitus: Erasmus+ KA2

Jatkuva oppiminen -hanke

Hankkeessa luodaan moniammatillinen palveluiden verkosto, jolla vastataan alueellisiin työllisyyden ja osaamisen tarpeisiin. Hankkeessa tuetaan eri hallinnonalojen ylittävien toimintamuotojen kehittämistä.

Hankeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita. Tuloksena syntyy alueellinen palveluverkosto, jolla edistetään työnhakija-asiakkaiden nopeaa työllistymistä. Verkostoyhteistyössä kehitetään työllistäviä koulutuspalveluja ja parannetaan olemassa olevia toimintamalleja sekä monien alojen yritykset tarvitsevat osaavia tekijöitä, mihin hanketoiminnalla myös haetaan ratkaisuja. Vantaan ja Keravan kaupungin muodostaman kuntakokeilun asiakaskunta on laaja ja erityispiirteenä on merkittävän suuri maahanmuuttajien määrä sekä ilman perusasteen tutkintoa olevien työttömien työnhakijoiden osuus.

Hankkeen päätoteuttaja on Keuda, osatoteuttajina mukana ovat Varia, Careeria, Prakticum, Keravan kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Ajankohta: 1.8.2020 – 31.7.2022
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja: Satu Nikkilä, satu.nikkila@vantaa.fi, 040 169 9359

Lue lisää hankkeista Varian projektisivuilta.