Avustukset kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustuksia myönnetään hakemuksesta

  1. ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuritahoille
  2. taiteen perusopetukseen
  3. taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistyksille

Ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuritahot

Avustus on tarkoitettu vantaalaisille valtionapua saaville kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille. Hakuaika päättyy avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun lopussa. Edellisen vuoden avustus tilitetään seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä.

Taiteen perusopetus

Avustus on tarkoitettu Vantaalla taiteen perusopetusta antaville laitoksille ja yhteisöille. Hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä. Edellisen vuoden avustus tilitetään seuraavan vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistykset

Avustus on tarkoitettu Vantaalla ympäri vuoden toimivien taide- ja kulttuuriyhdistysten sekä taidekasvatusta antavien yhdistysten toimintaan. Hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä. Edellisen vuoden avustus tilitetään seuraavan vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Hakuohjeet

Toiminta-avustusten hakuohjeet on kirjattu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin.

Toiminta-avustushakemukset on jätettävä kuulutuksessa ilmoitettuihin paikkoihin niiden aukioloaikana. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Toiminta-avustusten käytössä hyväksyttäviä menoja ovat taide- ja kulttuuritoiminnasta aiheutuvat kustannuserät (henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen liittyvät kulut). Toiminta-avustuksen myöntämisessä ei oteta menoina huomioon varainhankinnan tuloja ja menoja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä, poistoja, perustoimintaan liittyviä kokouspalkkioita, huomionosoituksia ja tarjoilukuluja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle.

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen avustushakemukset sekä teatteri- ja orkesterituen tammikuun kokouksessaan ja muut toiminta-avustushakemukset toukokuun kokouksessaan.

Toiminta-avustuksen ennakko, enintään 50 % edellisenä vuonna saadusta avustuksesta, voidaan maksaa kirjallista sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun avustushakemus on jätetty asianmukaisesti täytettynä. Muutoin avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Toiminta-avustuksen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella avustuspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tilityksessä noudatetaan avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin kirjattuja ohjeita.