Lautakunnat

Lautakunnat ovat asiantuntijatoimielimiä, jotka toimivat lähellä palvelutuotantoa. Lautakunnan tehtävä on johtaa ja valvoa palveluiden tuottamista kunnassa, lisäksi lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa kuntalaisnäkökulmaa palvelutuotantoa kehitettäessä. Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrän, tehtävän ja nimeää lautakuntien jäsenet.

Vantaalla on kahdeksan lautakuntaa:

  • Keskusvaalilautakunta
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta
  • Opetuslautakunta
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Vapaa-ajan lautakunta
  • Ympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimialan lautakuntarakenne uudistuu valtuustokauden vaihtuessa

Kaupunkiympäristön toimialan alaiset lautakunnat muuttuvat elokuussa 2021. Jatkossa ei ole enää nykyisiä teknistä lautakuntaa, kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja ympäristölautakuntaa eikä kaupunkisuunnittelulautakunnan alaista rakennuslupajaostoa. Uudet toimielimet ovat kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunkitilalautakunta sekä kaupunkiympäristölautakunnan alainen lupajaosto.

Uusi kaupunginvaltuusto nimittää kaikki kaupungin toimielimet alkavalle valtuustokaudelle ensimmäisessä kokouksessaan 23.8.2021. Lautakuntarakenteen uudistuksen taustalla on vuoden 2020 alusta voimaan tullut Uusi Vantaa -organisaatiomuutos.

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa Vantaan kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Lautakunta käsittelee muun muassa kaavoitusasioita, kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyviä periaatelinjauksia sekä ympäristövastuullisuuteen ja resurssiviisauteen liittyviä asioita. Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön tarkoittamana valvontaviranomaisena ja vastaa rakennus- ja ympäristölupien myöntämisestä.

Kaupunkitilalautakunta vastaa Vantaan kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, julkisista toimitiloista sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta. Lautakunta käsittelee muun muassa katu- ja puistosuunnitelmia, toimitilahankkeiden suunnitelmia, vastuualueisiinsa liittyviä urakkahankintoja, maanluovutuksia ja -ostoja sekä maa- ja asuntopolitiikkaan liittyviä periaatelinjauksia.

Muihin lautakuntiin ei ole tulossa merkittäviä toimivaltamuutoksia, mutta kahden lautakunnan nimi muuttuu. Nykyinen opetuslautakunta muuttuu kasvatuksen ja oppimisen lautakunnaksi ja vapaa-ajan lautakunta kaupunkikulttuurilautakunnaksi.