Tutkimusluvat

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemiseen. Toimiala on kiinnostunut terveyttä ja hyvinvointia edistävistä sekä palvelujärjestelmää kehittävistä tutkimuksista ja hankkeista.Katso tästä toimialalla käynnissä olevat hankkeet ja projektit.

Tutkimusluvan hakijalle

Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin julkaistaviin tutkimuksiin, yhteistyöhankkeisiin ja opinnäytetöihin vain sosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupahakulomakkeella. Aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen tutkimuslupaa. Tutkimus ei saa kohdistua omaan työyhteisöön tai omiin asiakkaisiin.

Tutkimuslupaa ei tarvita kirjallisuuskatsauksiin, eikä opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin liittyviin opiskelijan tekemiin, ei-julkaistaviin raportteihin.

Huomioi eettisen arvioinnin tarve kaikissa tutkimuksissa ja hankkeissa. Eettisestä arvioinnista saa lisätietoa esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Tutkimuksen toteuttajan eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjän tulee kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa huolehtia siitä, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta. Tutkimuksen osalta se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei henkilöiden tunnistetietoja kerätä turhaan. Tutkimuksen menettelytavat ja toteutus suunnitellaan siten, että rekisteröityä koskevia tietoja saavat henkilötasoisena tietoonsa mahdollisimman harvat henkilöt (jotka allekirjoittavat salassapitositoumuksen ja joille haetaan lupa). Tutkimusrekisterin käyttö on sallittua vain luvan saaneille henkilöille. Tutkimuslomakkeet suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että tunnistetiedot voidaan tarvittaessa erottaa ja hävittää. Aineistojen analysointi tulee hoitaa ilman tunnistetietoja ja/tai henkilötiedot salakirjoitetaan aina, kun se on mahdollista ja henkilön tunnistetiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Liitä tutkimuslupahakemukseen tutkimussuunnitelman tiivistelmä (1–2 sivua) ja muut tutkimuslupalomakkeessa mainitut liitteet. Kuvaa tutkimussuunnitelmassa tutkimuksen toteuttaminen ja arvio siitä, kuinka paljon Vantaan henkilökunnan työaikaa kuluu tutkimukseen liittyviin tehtäviin (esimerkiksi tutkittavien rekrytointi, tutkimukseen liittyvien mittausten ym. tekeminen.

Tutkimuslupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelman tiivistelmä (1–2 sivua) ja muut tutkimuslupalomakkeessa mainitut liitteet. Toimita hankkeista sekä yliopistotasoisista tutkimuksista lisäksi koko tutkimussuunnitelma.

Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liiteasiakirjat viivästyttävät käsittelyä.

Asiointi kirjaamon kautta

Mikäli tutkimuksessa kerätään ja hyödynnetään Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmästä poimittavaa rekisteri- ja tilastotietoa, tutkijan on huomioitava myös toisiolain vaatimukset (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Mikäli tietoja tarvitaan vain Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen rekisteriaineistosta, luvan tietojen käyttöön antaa Vantaan kaupunki.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää 2020 alkaen tietoluvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön tutkimuksissa, joissa tarvitaan:

  • tietoja usealta eri rekisterinpitäjältä
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja
  • yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestäjän rekisteritietoja

Lisätietoja tutkimuksen tekemisestä ja aineistoista:

sostertutkimusluvat@vantaa.fi

Toimita tutkimuslupahakemus ja tarvittavat liitteet osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Palauta valmistunut työ sähköpostitse pdf-muodossa, ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat

Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat 2018
Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat 2019

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Twitter