Tietojen tarkastaminen ja muut rekisteröidyn oikeudet

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista kerätään hoitoon ja huoltoon liittyvää tietoa asiakas- ja potilasrekistereihin. Asiakkailla on lähtökohtaisesti oikeus saada pääsy näihin tietoihin. Lisäksi asiakkailla on oikeus pyytää Vantaan kaupunkia korjaamaan tai oikaisemaan tietoja, jos ne ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tarpeettomat tai virheelliset tiedot voidaan pyytää myös poistamaan. Tietojen korjaamisen ja poistamisen mahdollisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tältä sivulta löytyvät ohjeet potilas- ja asiakasasiakirjojen tarkastus-, korjaus- ja poistamisoikeuden toteuttamiseen eri tilanteissa, sekä lomakkeet näiden oikeuksien hakemiseksi.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä Vantaan kaupungin palveluissa

Potilas- tai asiakastietojen pyytäminen

Asiakkaalla on oikeus saada kopiot omista potilaskertomustiedoistaan ja asiakasasiakirjoistaan. Kun tarvitset potilas- tai asiakaskertomustietoja esim. henkilökohtaista käyttöä, yksityislääkäriä, vakuutusyhtiötä tai viranomaisia varten, täytä ja allekirjoita potilas- ja asiakastietojen kopiopyyntö -lomake tai kirjoita yksilöity kopiopyyntö vapaamuotoisesti ja toimita pyyntö asioimaasi toimipisteeseen tai kirjaamoon osoitteella kirjaamo@vantaa.fi / Asematie 7, 01300 Vantaa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan rekisterinpitäjän täytyy vastata tarkastuspyyntöön rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Asiakirjat tulee siis pyytää hyvissä ajoin ennen tarvittavaa ajankohtaa. Viime hetken pyyntöjä ei välttämättä pystytä toimittamaan toivotussa ajassa.

Omia terveystietojaan voi saada suoraan nähtäväkseen myös sähköisen potilastiedon arkiston Omakannan kautta.

Kopiopyynnön voit tehdä myös henkilökohtaisesti omalla terveysasemallasi tai neuvolassasi tai muussa asiointipaikassasi henkilöllisyytesi todistamalla. Röntgenkuvat tilataan HUS-Kuvantamisen lomakkeella. Röntgenkuvat ovat maksullisia.

Hammashoidon kuvat: Röntgenkuvien kopiopyynnön voit tehdä henkilökohtaisesti hammashoitoloissa tai lomakkeella: Potilas- tai asiakaskertomustietojen kopiopyyntö, pdf, jos röntgenkuvaus on tapahtunut hammashoitolassa tai Myyrmäen suun terveydenhuollon röntgenissä. Jos röntgenkuvaus on tapahtunut HUS-Kuvantamisessa, röntgenkuvat tilataan HUS-Kuvantamisen lomakkeella.

Samojen tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa. Mikäli edellisestä kerrasta on vähemmän kuin vuosi, peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama kopio- ja käsittelymaksu ja mahdollinen postimaksu.

Alaikäisellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan. Lainmukainen huoltaja voi pyytää alaikäistä koskevat tiedot, jos alaikäinen ei kykene itse päättämään hoidostaan. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä 12 vuotta täyttäneen lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Potilas- tai asiakaskertomustietojen kopiopyyntö

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

Potilas- ja asiakasasiakirjoihin saattaa olla tiedonsaantioikeus myös asianosaisaseman perusteella. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 621/1999) säädetään asianosaisen oikeudesta viranomaisen asiakirjoihin. Lain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole tietyissä erikseen määritellyissä tilanteissa, kuten jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Julkisuuslain 13 §:n mukaan pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Jos se on tarpeen viranomaiselle kuuluvan harkintavallan käyttämiseksi, tulee pyyntö myös perustella. Lisäksi pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä, jos se on tarpeen sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

Asiakirjapyyntölomake

Rekisteritietojen tarkastus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi käyttää toisen puolesta valtakirjalla.

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tehdään Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella, joka toimitetaan Vantaa-infoon.

Tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys tarkastetaan pyynnön esittämisen yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksuton. Jos tarkastuspyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tarkastuspyynnöstä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä. Mikäli tarkastuspyyntö on maksullinen, kaupunki tarkistaa, haluatko tiedot maksua vastaan ennen pyynnön toteuttamista.

Alaikäisellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan. Lainmukaisella huoltajalla on oikeus tarkastaa alaikäistä koskevat tiedot, jos alaikäinen ei kykene itse päättämään hoidostaan.

Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä 12 vuotta täyttäneen lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Tarkastusoikeuden rajoittaminen

Tarkastusoikeus voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa rekisteröidyn tai muiden henkilöiden oikeuksille tai vapauksille. Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa ilmenee kieltäytymisen perusteet. Tarkastuspyynnön esittäjällä on mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja tai hän ei ole saanut vastausta kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Request to review log report data

Potilastietojen luovuttaminen omaisille

Potilaan omaiset ovat sivullisia potilaan tietoihin nähden. Potilastietoja voi luovuttaa omaisille joko potilaan suostumuksella tai silloin, kun oikeudesta tietojen saamiseen säädetään lainsäädännössä.

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, niin tällöin potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Kuulemista varten on ko. henkilöllä oikeus saada selvitys niistä potilaan hoitoon liittyvistä seikoista, joita tarvitaan päätettäessä potilaan hoidosta. Oikeus tietojen saamiseen on arvioitava tapauskohtaisesti.

Myös tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saadaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

Lähiomaisina voidaan pitää mm. puolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia.

Oikeus vainajan tietoihin

Kuolleiden henkilöiden tietojen luovuttamiseen soveltuvat lainsäädännön salassapitosäännökset ja niistä tehtävät poikkeukset. Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja säilyvät myös kuoleman jälkeen. Kuolleen henkilön tietoja voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin luovuttaa muille henkilöille, kuten omaisille.

Kuolleen henkilön asiakirjoihin kohdistuva tietopyyntö on perusteltava. Tietojen pyytäjän oikeus tietojen saamiseen arvioidaan tapauskohtaisesti. Tietojen saannille on oltava painava ja perusteltu syy, eikä esimerkiksi pelkkä tiedonhalu ole riittävä syy tietojen luovuttamiselle.

Potilas- ja asiakasasiakirjamerkintöjen korjaaminen

Asiakas voi pyytää korjaamaan asiakas- tai potilasasiakirjoissa olevia tietoja, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Oikeutta ei ole kuitenkaan vaatia lääkäriä muuttamaan tämän potilasasiakirjoihin kirjaamaa taudinmääritystä ja hoito-ohjeita.

Mikäli asiakirjoissa on mielestäsi edellä mainitun kaltainen korjausta vaativa tieto, voit pyytää sen korjaamista. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta. Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, mitä tietoja haluaa korjattavaksi ja millä perusteella. Omakätisesti allekirjoitetun korjausvaatimuksen voit tehdä alla olevalla Potilastietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella (tai vapaamuotoisella kirjeellä). Korjausvaatimus lähetetään osoitteeseen Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Vantaan terveyskeskus, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, tai annetaan se ko. hoitoyksikköön.

Asiakirjamerkinnät on korjattava niin, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä ovat luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksen ajankohta ja peruste on merkittävä asiakirjoihin. Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy korjaamisvaatimusta, asiakkaalle annetaan kieltäytymistodistus, jossa näkyvät kieltäytymisen perustelut. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Claim for rectification of information data

Yrkande pa rattelse av fel i patient- och klientuppgifter

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö

Potilas- ja asiakasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa ketkä ovat käsitelleet häntä koskevia tietoja tai kenelle niitä on luovutettu sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet.

Potilastiedon arkiston Omakannan kautta voi seurata omien potilastietojensa luovutuksia ja missä terveydenhuollon yksiköissä potilastietoja on käsitelty.

Jos epäilet, että tietojasi on käsitelty tai luovutettu ilman asianmukaista perustetta, voit pyytää käyttölokitietojen tarkastusta. Pyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitettuna Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö - lomakkeella ja toimitetaan Vantaan kaupungin Kirjaamoon, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö.