Potilaan ja asiakkaan oikeudet ja turvallisuus

Näiltä sivuilta löydät tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, asiakasmaksuista, hoitopaikan valinnasta, potilasasiakirjoista sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehestä. Sivuilta löydät myös ohjeet siihen, miten voit antaa palautetta tai tehdä muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai valittaa saamastasi päätöksestä

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi.

Apua tarvitsevalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.

Potilasta ja sosiaalihuollon asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia

Vantaalaisilla on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluun. Turvallinen hoito ja palvelu on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa huolehditaan siitä, että meillä työskentelee ammattitaitoista henkilökuntaa, ja että palvelumme, hoitomme, tutkimuksemme ja laitteemme ovat turvallisia ja perustuvat tutkittuun tietoon. Me tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme turvallisuuden riskejä sekä tuemme avoimen ja syyllistämättömän ilmapiirin muodostumista. Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asiamme!

Potilaan ja asiakkaan rooli palvelujen käyttäjänä on entistä aktiivisempi. Potilaat, asiakkaat sekä heidän läheisensä voivat halutessaan osallistua turvallisuuden edistämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Päävastuu hoidon ja palvelun turvallisuudesta on kuitenkin aina henkilöstöllä ja viime kädessä organisaation johdolla. Ohessa materiaalia sekä linkkejä sivustoille, joilla turvallisuuden edistämistä käsitellään potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. Turvallisuus on kaikkien yhteinen etu.

Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa verkkosivuillaan laajan kokonaisuuden potilasturvallisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, potilaille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää STM:n sivuilta

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä potilas- ja sosiaaliasiamieheen.