Vantaan kasvatuksen ja oppimisen tutkimusluvat

Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimiala tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemiseen. Toimiala on kiinnostunut käynnissä oleviin kehittämiskohteisiin ja hankkeisiin liittyvistä tutkimuksista. Toimialaan liittyvät pro gradu -tutkimukset ovat myös mahdollisia.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla edellytetään lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja yhteistyöhankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään tietoja varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevista lapsista, oppilaista, opiskelijoista, huoltajista tai henkilökunnasta riippumatta siitä, millä menetelmällä aineisto hankitaan. Lupa tarvitaan myös toiminnallisiin tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin, joista syntyy tutkimuksellinen raportti. Tutkimuksen tulee täyttää tutkimuseettiset vaatimukset ja tutkimuksen kohdehenkilöiltä on pyydettävä suostumus tutkimuksen osallistumiseen. Myös kaupungin henkilökuntaan kuuluvan tutkimuksentekijän on haettava tutkimuslupaa.

Tutkimuslupaa ei yleensä tarvita esimerkiksi opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin tai kirjallisuuskatsauksiin, joissa ei käsitellä henkilötietoja.
Opiskelijan oppilaitos vastaa tutkimuksen sisällön ohjaamisesta.

Tutkimusluvan hakeminen

Ota ensin yhteyttä siihen päiväkotiin/oppilaitokseen, jossa haluat suorittaa tutkimuksen. Sovi tutkimuksesta alustavasti päiväkodin johtajan/rehtorin kanssa. (Varhaiskasvatuksen palvelualue voi ehdottaa tutkimusaiheita opiskelijalle. Varhaiskasvatuksen toimiala voi myös lähettää oppilaitoksille soveltuvia tutkimusaiheita.) Tämän jälkeen täytä kasvatuksen ja oppimisen toimialan tutkimuslupahakemus ja lähetä se sähköpostilla Vantaan kaupungin kirjaamoon. Tutkimusluvan ruotsinkielisiin päiväkoteihin ja oppilaitoksiin myöntää ruotsinkielisten palveluiden johtaja. Katso ohjeet tutkimusluvan hakemisesta ruotsinkielisiin yksiköihin täältä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus ja tavoite, käytetyt menetelmät sekä tutkimuksen kohde ja tutkimusaikataulu. Hakemuksessa tulee mainita tutkimuksessa mukana olevien yksiköiden ja niiden johtajien nimet erikseen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkimussuunnitelma, ja mukaan on hyvä liittää myös mahdollinen kyselylomake tai haastattelurunko. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi tutkimuseettisten näkökohtien huomiointi ja huoltajilta mahdollisesti tarvittavat luvat. Suunnittele tutkimusaineiston keruu koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta-aikojen puitteissa.

Huomioithan, että alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kohdalla huoltajilta pyydetään nimenomainen suostumus päiväkodissa tai koulussa tapahtuvaan tutkimukseen osallistumiseen. Jos huoltaja ei anna lupaa, kyseinen lapsi/nuori ei voi osallistua tutkimukseen.

Allekirjoittamalla tutkimuslupahakemuksen sitoudut pitämään salassa tutkimuksen yhteydessä saadut luottamukselliset tiedot, perehtymään lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sekä tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin. Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä. Tutustu kasvatuksen ja oppimisen henkilötietojen käsittelyn informointiasiakirjaan.