Ulkoinen tarkastus

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto valitsee. Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustaa ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö, jonka henkilöstö on lautakunnan alaisuudessa.

Ulkoinen tarkastus on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty 410/2015 kuntalain 14. luvussa ja kaupunginvaltuuston 8.5.2017 § 3 hyväksymässä hallintosäännön luvussa 10.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja yhteystiedot

Kuntalain 121 §:n mukaan

  • tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan on:

  • Valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  • Arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ja tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
  • Huoledittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
  • Valvottava 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi,
  • Valmisteltava kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
  • Laadittava arviointisuunnitelma ja annettava arviointikertomus kultakin vuodelta sekä tarvittaessa antaa muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kuntalain 124 §:n mukaan:

  • Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla, myös konsernin osalta, on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjat, joita tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena arviointitehtävän ja tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi.

Kuntalain 125 §:ssä säädetään tilintarkastuskertomuksen käsittelystä ja tarkastuslautakunnalle siinä kuuluvista tehtävistä:

  • Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Ajankohtaista