Hakunilan kaavarunko

Hakunila ilmakuva

Kaavarungossa visioidaan tulevaa Hakunilan keskustaa ja etsitään kehityksen suuntia. Suunnitelman toteutuminen voisi merkitä noin 6000 uutta asukasta Hakunilaan.

Kaavarungossa esitetään uuden ostarin rakentamista ja uutta toria nykyistä näkyvämmälle paikalle Hakunilantien ja Kyytitien risteyksen laajentumana. Uusille yrittäjille ja liikkeille ehdotetaan huomattavasti nykyistä enemmän tilaa. Kivijalkakaupoilla, kahviloilla ja suuremmillakin myymälöillä pyritään saamaan Hakunilantielle ja Kyytitielle kantakaupunkimaisempi ilme. Uusi suurehko kerrostalokortteleiden alue tulisi nykyisen linja-autovarikon paikalle.

Vanha Lahdentie voitaisiin muuttaa kaupungin kaduksi. Nopeudet ja samalla myös liikenteen päästöt pienenisivät. Uuden kadun voisi ylittää samassa tasossa suojatietä pitkin. Nykyinen ahtaaksi käyvä silta voitaisiin purkaa ja liikenneympyrän kautta yhdistää Kyytitie vanhaan Lahdentiehen. Kävely- ja polkupyöräyhteydet voitaisiin järjestää vapaammin.

Visiossa Hakunilan keskusta laajenisi länteen varikoiden alueelle. Kaavarungon mukaan uusi katu rakennettaisiin hieman eri kohtaan, jolloin saataisiin täydennysrakentamista varten uutta tilaa vanhan Lahdentien sivulle. Uusien asukkaiden myötä Hakunilan keskustan palveluvalikoima säilyisi ja paranisi.

Lähitulevaisuudessa alkaa tarkempi suunnittelu bussien uusiksi vaihtopysäkkialueiksi Lahdenväylän ja Kyytitien sillan molemmin puolin. Pysäkkien myötä parannetaan Lahdenväylän melusuojausta. Kaukaisimpana tulevaisuudessa häämöttää uusi pikaratikka Hakunilantietä pitkin Kyytitielle ja siitä edelleen Tikkurilaan.

Toimintojen sijoittumisen tarkkuus on korttelitasoinen ja mitoitus suuntaa-antava. Hakunilan keskusta-alue tulee uusiutumaan vaiheittain. Yksittäisten hankkeiden edistymisen kannalta merkittävä tekijä on kiinteistöomistusolot sekä kaupungin ja omistajien tavoitteiden toisiinsa sovittaminen.

Kaupungin tavoite

Vantaan kaupunkistrategian ja maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan olemassa olevien rakennettujen alueiden täydennysrakentamiseen. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen. Vantaan arkkitehtuuriohjelman mukaan keskuksia kehitetään omaleimaisina ja monipuolisina kaupunkiympäristöinä.

Keskuksissa turvataan jatkuva ja monipuolinen asuntotuotanto, palveluiden saatavuus, hyvät joukkoliikenneyhteydet, pyöräily- ja kävelyreitit, laadukkaat julkiset ulkotilat sekä hyvät yhteydet laajemmille viheralueille.

Hakunilan keskustan kaavarunko on laadittu näitä periaatteita noudattaen yleis- ja asemakaavoituksen valmisteluaineistoksi. Kaavarungossa Hakunilan keskusta-alueen maankäyttötavoitteet on esitetty yleiskaavaa tarkemmin ja ne on päivitetty vastaamaan nykyisiä ajatuksia.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavarunko on laadittu konsulttityönä (Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy) kaupungin ohjauksessa. Kaupungin ohjausryhmän lisäksi eri hallinnonalojen asiantuntijoista muodostettiin työryhmä tuottamaan kaavarunkoon sisältöä ja ohjaamaan tarkempaa suunnittelua.

Ajankohtaista