Ympäristövastuu Vantaalla

Vastuullisuus on kirjattu Vantaan kaupungin arvoihin. Tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville asukkaille hyvät elämisen edellytykset. Taloudellinen toiminta pyritään toteuttamaan luonnon kantokykyä vaarantamatta. Samanaikaisesti kaupunki haluaa tukea kaupunkilaisten hyvinvointia sekä kaupungin elinvoimaisuutta. Vantaan kaupungin visiossa todetaankin, että Vantaa on vastuullinen kasvun keskus. Ympäristötyön seuranta ja jatkuvan parantamisen periaate ovat olennainen osa ympäristöjohtamista Vantaalla ja välttämätöntä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Ympäristöpolitiikka

Vuonna 1995 hyväksyttiin Vantaan kaupungin ensimmäinen ympäristöpolitiikka, joka nosti kestävän kehityksen kaupungin talous- ja yhteiskuntakehityksen perustaksi. Asetettujen ympäristöperiaatteiden toteuttamiseksi Vantaan kaupunki aloitti ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman laatimisen. Ohjelman rungon muodostivat kaupungin ympäristöpolitiikka ja kaupungin eri toimialojen omat ympäristöohjelmat. Resurssiviisauden tiekartta toimialakohtaisine toteutussuunnitelmineen korvaa kaupungin ympäristöpolitiikan ja erilliset ympäristöohjelmat.

Ympäristövastuuraportointi

Vantaan ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelun tasoa on seurattu jo pitkään kuutoskaupunkien yhteistyössä kehittämillä indikaattoreilla. Nämä indikaattorit eivät kuitenkaan yksin pysty todentamaan sitä, miten Vantaa kehittyy kohti resurssiviisautta. Näitä indikaattoreita onkin täydennetty erityisesti resurssiviisautta kuvaavilla mittareilla.

Vantaan ympäristötyötä ohjaavan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteutumista kokonaisuudessaan seurataan kahden vuoden välein eli kahdesti valtuustokaudessa. Samassa yhteydessä tiekartta voidaan päivittää. Niitä tiekartan toimenpiteitä, jotka ovat mukana strategiatyön sitovissa tavoitteissa, seurataan vuosittain osavuosi- ja vuosiraporteissa.

Vantaan resurssiviisauden tiekartan toimialakohtaisista toteutussuunnitelmista tehdään keväisin johtoryhmille seurantaraportit. Toimenpiteiden toteutumisesta ja hyvistä käytännöistä raportoidaan vuosittain myös kaupungin ympäristöraportissa. Lisäksi raportin liitteenä on ympäristötilinpito.

Ympäristön tila

Ympäristön tila Vantaalla -raportti julkaistaan kerran valtuustokaudessa. Raportissa keskitytään ympäristön tilaan sekä muutoksiin ja niihin vaikuttaneisiin tekijöihin.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisen keskeinen tavoite on ekologisen kestävyyden ylläpitäminen ja edistäminen. Siihen tarvitaan kokonaisvaltaista ympäristöasioiden hallintaa ja ennaltaehkäisevää luonnonsuojelutyötä. Tavoitteiden toteutuminen ja arviointi sekä jatkuvan parantamisen periaate ovat tärkeä osa ympäristöjohtamista.

Vantaan ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva työkalu ympäristöasioiden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Jokaisella kaupungin työpaikalla on koulutettu ekotukihenkilö.

Ekotukitoiminnan tavoitteet:

• ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan lisääminen työpaikoilla
• luonnonvarojen säästäminen (esim. kierrätys, energiansäästö, kohtuullinen kuluttami-nen) ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ekotukitoiminnan avulla:

• työyhteisöjen ympäristövastuullisuus ja henkilöstön ympäristötietoisuus paranee
• työpaikoille luodaan uusia ympäristövastuullisia arjen tekoja
• kaupungin ympäristöohjelman tavoitteet juurrutetaan käytännön toimenpiteiksi

Ympäristökeskus ja sivistystoimi kehittää ja koordinoi ekotukitoimintaa Vantaalla. Ekotukihenkilöiden työtä tuetaan erilaisilla koulutuksilla, verkostotapaamisilla ja materiaaleilla. Ekotukitoimintaa toteutetaan Suomessa useassa kunnassa ja julkisessa organisaatiossa. Toimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.