Liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vesihuoltolain (119/2001) 17 b §:n mukaan alueella, missä on yleinen hulevesiviemäröinti, on kiinteistö liitettävä hulevesiviemäriin. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta perustellusta syystä. Hulevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY:ltä.

Ympäristöviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on vesihuoltolain 17 c §:n mukaan myönnettävä, jos:

  1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistöjen hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hu-levesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy.
  2. Vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella.
  3. Liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Vapautusta anotaan Lupapiste.fi:stä. Lupapisteessä hakemukseen tulee liittää myös:

  • Hulevesien hallinnan lähtötietolomake
  • Asemapiirros, josta käy selkein piirrosmerkinnöin ilmi, miten kiinteistön kattovedet ja perustusten kuivatusvedet (salaojavedet) sekä rakennetun alueen muut pintavedet käsitellään ja johdetaan, mikäli kiinteistöä ei liitetä HSY:n hulevesiverkostoon
  • Tarvittaessa hakijalta voidaan edellyttää myös muita selvityksiä, jotka tarvitaan hakemuksen ratkaisemiseksi ;