Oja-asian vireillepano

Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisella on toimivalta vesilain mukaisissa ojitusasioissa, joissa on enintään kaksi hyödynsaajaa, sekä ojan kunnossapitoasioissa. Ennen asian vireillepanoa kannattaa olla yhteydessä ympäristökeskukseen. Osapuolet voivat ratkaista asian myös keskenään, ilman viranomaisen päätöstä.

Asemakaava-alueella tehtävä ojitus tai vettymishaitta-asia ratkaistaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Yhteystahona on tällöin kuntatekniikankeskuksen vesihuollon yleissuunnittelu. Hulevesiviemäröidyllä alueella kiinteistöt ovat velvollisia liittymään hulevesiviemäriin vettymishaitan poistamiseksi.

Vesilain mukainen oja-asia, josta halutaan viranomaisen päätös, laitetaan vireille kirjallisesti vireillepanolomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Vireillepanolomake tulee toimittaa Vantaan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti (kirjaamo@vantaa.fi) tai postitse (Asematie 7, 01300 Vantaa). Muista allekirjoittaa lomake.

Kirjallisesta vireillepanosta on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat:

  1. Vireillepanijan yhteystiedot
  2. Haitan kärsijän yhteystiedot
  3. Haitan kärsijä kiinteistön/kiinteistöjen tiedot
  4. Epäilty haitan aiheuttaja kiinteistö/kiinteistöt ja sen/niiden omistajan/omistajien yhteystiedot
  5. Haitan laatu ja laajuus

Asian käsittelyä nopeuttaa, jos seuraavia asioita on selvitetty valmiiksi:

  • Miten kiinteistöjen omat hulevedet (katto- ja pihavedet) ja perustusten kuivatusvedet on johdettu
  • Onko kiinteistö(t) liitetty hulevesiviemäriin ja miltä osin
  • Onko asiaa yritetty sopia asianosaisten kesken
  • Maaston muodot/maaperä

Oja-asian käsittely

Asian tultua vireille ympäristötarkastaja suorittaa tarkastuksen kiinteistöille. Asianosaisille varataan mahdollisuus osallistua mukaan tarkastukselle. Tarkastuksesta kirjoitetaan muistio, joka toimitetaan asianosaisille.

Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen asianosaisten kesken, voidaan asia viedä käsiteltäväksi Vantaan kaupungin ympäristölautakuntaan. Ympäristölautakunnan katselmusryhmä voi halutessaan suorittaa katselmuksen kiinteistöille.

Ympäristölautakunta voi määrätä asianosaiset suorittamaan ojituksen siten, että siitä ei aiheudu haittaa. Määräyksen tehosteeksi lautakunta voi asettaa uhkasakon tai teettämisuhan taikka keskeyttämisuhan. Hallintopakkopäätöksistä kirjataan merkinnät asianosaisten kiinteistöjen rasitustodistuksiin. Merkinnät poistuvat kun määrätty työ on suoritettu.

Jos sopuratkaisua ei löydy

Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen asianosaisten kesken, voidaan asia viedä käsiteltäväksi Vantaan kaupungin ympäristölautakuntaan. Ympäristölautakunnan katselmusryhmä voi halutessaan suorittaa katselmuksen kiinteistöille.

Ympäristölautakunta voi määrätä asianosaiset suorittamaan ojituksen tai pintavesien johtamisen siten, että siitä ei aiheudu haittaa. Määräyksen tehosteeksi lautakunta voi asettaa uhkasakon tai teettämisuhan taikka keskeyttämisuhan. Hallintopakkopäätöksistä kirjataan merkinnät asianosaisten kiinteistöjen rasitustodistuksiin. Merkinnät poistuvat kun määrätty työ on suoritettu.

Jos määräystä ei noudateta voi lautakunta tuomita uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan toimeenpantavaksi. Tällöin uhkasakko tuomitaan maksettavaksi, työ teetätetään laiminlyöjän kustannuksella tai lainvastainen toiminta keskeytetään.

Asian käsittely on maksullista

Asian käsittelystä Vantaan kaupungin ympäristölautakunnassa peritään Vantaan kaupungin ympäristönsuojelu- ja kemikaaliviranomaisen taksan maksutaulukon mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä. Muiden vaatimuksesta vireillepannun asian käsittelystä saadaan periä maksu, jos vireillepanoa on pidettävä aiheellisena.

Ajankohtaista