Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti kosketuksessa tai, jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet.

Vaatimukset

Kaikille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuville materiaaleille ja tarvikkeille asetuista vaatimuksista säädetään EY:n asetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Materiaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka

  1. voisivat vaarantaa ihmisen terveyden, tai
  2. aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen, tai
  3. aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta

Kontaktimateriaalialan toimijan on tehtävä toimipaikan sijaintikunnalle ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta esim. valmistuksesta/ jalostuksesta, maahantuonnista (kolmasmaa tai sisämarkkina) sekä jakelusta/ markkinoinnista toiminnan rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Myös toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava toimipaikan sijaintikunnalle. Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on ilmoitus lähetettävä erikseen kunkin sijaintikunnan viranomaiselle. Kontaktimateriaalitoiminnan ilmoituksen voi tehdä Asioi verkossa -sivun kautta. Ilmoitus täytetään Ruokaviraston sähköisessä Ilppa-palvelussa tai Elintarvikekontaktimateriaalit- kohdasta täyttämistä varten tulostettavalla PDF-lomakkeella.

Omavalvonta

Kontaktimateriaalitoimijoilla eli tuotteiden valmistajilla/ jalostajilla, maahantuojilla sekä jakelijoilla/ markkinoijilla on oltava omavalvontajärjestelmä (GMP) tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvontadokumentaation perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Jäljitettävyys

Alan toimijan tulee tietää, mistä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet, ja kenelle hän on valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet toimittanut, (1935/2004 17. art.). Kontaktimateriaalit on voitava tunnistaa ja jäljittää merkintöjen tai asiakirjojen tai tietojen avulla. Jäljitettävyys on riskinhallintakeino, jota käytetään, kun elintarviketurvallisuutta vaarantava tilanne on tarpeen rajata.

Lainsäädäntö

Kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö Suomessa on yhteneväinen EU-lainsäädännön kanssa lukuun ottamatta kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 268/1992 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista, joka on kansallinen säädös.

EY:n asetustasoinen lainsäädäntö on sellaisenaan Suomessa noudatettavaa lainsäädäntöä. Kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö on kätevästi saatavana maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Lisätietoa

Ruokaviraston internetsivuilla on lisätietoa.

Ajankohtaista