Eläinsuojat ja eläintenpito

Eläinpitäjärekisteri ja pitopaikat

Vantaan kaupungin alueella maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto, johon eläinpitäjärekisteriin ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset tehdään. Tällaisia asioita ovat mm. lemmikkikanojen ja lampaiden pitoon sekä mehiläis- ja kimalaispesien sijoittamiseen liittyvät ilmoitukset.

Eläintilojen ympäristönsuojelu

Vastuullinen eläintenpitäjä huomioi toiminnassaan myös ympäristön. Tavoitteena on talousvesikaivojen ja lähteiden puhtaus, lähivesistöjen ja maaperän likaantumisen estäminen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Eläintilojen toiminnassa on noudatettava ympäristönsuojelulakia (527/2014), luonnonsuojelulakia (1096/1996), jätelakia (646/2011) ja ns. nitraattiasetusta 1250/2014 (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta) sekä Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

Ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosasto valvoo määräysten noudattamista. Vantaalla valvontakohteet ovat lähinnä hevostalleja.

Ympäristönsuojelulailla säädetään pinta- ja pohjavedensuojelusta sekä jätevesien käsittelystä. Nitraattiasetuksessa on määräyksiä lantaloiden sijoittamisesta ja vähimmäiskoosta, lannan levittämisestä poikkeustilanteessa, lannan ja muiden lannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on ulkotarhojen ja ratsastuskenttien vähimmäisetäisyydet valtaojaan, puroon, jokeen, lampeen, järveen, kaivoon tai lähteeseen sekä lisäksi tarhojen ja kenttien siivouksesta.

Lanta on pääsääntöisesti varastoitava katetussa lantalassa tiiviillä alustalla. Jos tallissa, navetassa, lampolassa yms. eläinsuojassa kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25m3vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerralla enintään 25m3 kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

Lannan aumaamisesta (aumausilmoitus) ja poikkeavista lannanlevitysajoista (lantapoikkeus) pitää ilmoittaa riittävän ajoissa etukäteen ympäristönsuojeluosastolle, joka tarkastaa ilmoitukset.
Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti internetissä Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta . Jos ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä Lupapisteen kautta, ota yhteyttä ympäristökeskuksen ympäristötarkastajiin.

Jos eläintilalta luovutetaan lantaa, lannanluovuttamisesta pitää tehdä kirjallinen sopimus tai tosite, joka pitää toimittaa ympäristönsuojeluosaston ympäristötarkastajalle osoitteeseen:

Vantaan kaupunki
Kirjaamo/Ympäristökeskus
PL 1100
01030 Vantaan kaupunki

tai sähköpostitse
kirjaamo@vantaa.fi