Rakennusluvan hakeminen

Rakenna koti Vantaalle

Vantaa on alati kasvava, nyt jo yli 210 000 asukkaan kotikaupunki, jossa asutaan lähellä kaikkea. Kehärata yhdistää kaupungin monet vireät keskukset yhä tiiviimmin osaksi muuta pääkaupunkiseutua ja Helsinki-Vantaan lentokentältä matkustaa hetkessä melkein mihin maailmankolkkaan tahansa. Erinomainen logistinen sijainti houkuttelee Vantaalle myös jatkuvasti lisää yritystoimintaa.

Vantaalla rakennetaan paljon, mutta ympäristöä kunnioittaen. Vantaa on asuinpaikkana paitsi kätevä ja ekologisesti kestävä, myös kohtuuhintainen.

Pientalotontin hankkiminen

Vantaan kaupunki myy pientalotontteja pisteytyksellä, arvonnalla, niiden yhdistelmällä, tarjouskilpailun perusteella tai kiinteähintaisina. Vuodesta 2010 lähtien on tontteja myyty myös ns. jatkuvassa myynnissä. Asuntotontit

Tontin voi ostaa myös yksityiseltä maanomistajalta. Ennen ostopäätöstä tulee kuitenkin varmistaa rakennusvalvonnasta, että haluttu rakennus on mahdollista toteuttaa kyseiselle paikalle. Lupapiste.fi

Yleiskaava-alueella tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista suunnittelutarveratkaisu. Lupaa haetaan kaupunkisuunnittelusta ja sen myöntää yleiskaavapäällikkö. Asiakaspalvelu

Kiinteistötoimitusten, tonttien lohkomisen ja tonttijakojen suorittamista sekä niihin liittyvästä neuvonnasta vastaa mittausosasto. Maanmittauspalvelut

Asemakaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä auttaa kaupunkisuunnittelun henkilökunta, puh. 09 839 11, käyntiosoite Kielotie 28. Asemakaavoitus

Suunnittele unelmiesi koti

Huolellinen suunnittelu tuo toivotun lopputuloksen, joten pätevien suunnittelijoiden palkkaamiseen kannattaa panostaa jo hankkeen alkuvaiheessa.

Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensovittamisesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan valinnat ovat hankkeeseen ryhtyvän tärkeimmät päätökset. Myös suunnittelijoiden taustat ja aiemmat työt kannattaa selvittää huolellisesti.

Erityissuunnitelmiin kuuluvat mm. rakennuksen rakenne-, LVI- ja energiasuunnitelmat. Niitä laativat omien alojensa asiantuntijat.

Lähtötietona hankkeen suunnitteluun vaikuttavista asioista löytyy Vantaan karttapalvelusta. Vantaan karttapalvelu

Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. Näin varmistat, että hanke etenee oikeaan suuntaan.

Hae rakennuslupaa sähköisesti

Rakennuslupa haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. Saman palvelun kautta voit rekisteröidyttyäsi myös kysyä neuvoa mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin Lupapiste.fi

Pientalojen lupakäsittelyprosessi lupapisteessä (lupakäsittelijä/pääsuunnittelija)

(Muut kuin pientaloja koskevat luvat käsitellään lupapisteessä 1.11.2015 alkaen)

Ennakkoneuvottelu

  1. Pääsuunnittelija avaa hankkeen ja tilaa ennakkoneuvottelun lupapisteessä keskustelukentän kautta (näkyy tilassa 'Näkyy viranomaiselle').
  2. Käsittelijä varaa ajan ja ohjeistaa samalla neuvotteluun tarvittavasta materiaalista Lupapisteen keskustelukentän kautta.

Hakemuksen jättäminen

  1. Pääsuunnittelija täyttää hanketiedot ja skannaa/liittää liitteet Lupapisteeseen.
  2. Pääsuunnittelija tilaa Lupapisteessä keskustelukentän kautta ajan käsittelijältä sisällön läpikäymiseksi.
  3. Käsittelijä varaa ajan ja ohjeistaa tarvittaessa Lupapisteen keskustelukentän kautta.
  4. Lupakäsittelijä hyväksyy hankkeen ja antaa pääsuunnittelijalle luvan jättää hakemus.
  5. Pääsuunnittelija jättää hakemuksen Lupapisteessä (näkyy tilassa 'hakemus jätetty').

Pääsuunnittelija (ainoastaan) täyttää lupahakemuksen ja lisää kaikki tarvittavat suunnitelmat, sekä muut hankekohtaiset selvitykset lupapisteeseen hankkeen koko keston ajan.

Hakija esittää kaikki hanketta koskevat kyselyt pääsuunnittelijan kautta.

Valvonta rakennustyön aikana

Aloituskokous

Kun rakennuslupa on myönnetty ja saanut lainvoiman, pidetään rakennuttajan, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvonnan yhteinen aloituskokous. Aloituskokouksen tilaa pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa eritellään, mitä toimijoilta edellytetään työn aikana. Samalla ennakoidaan myös rakentamisen riskivaiheet sekä sovitaan rakennustyön tarkastuksista ja siitä, ketkä toimivat tarkastusten vastuuhenkilöinä.

Tarkastusasiakirja

Työmaalla täytyy pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon tehdään merkinnät viranomaisten toimittamista katselmuksista. Lisäksi asiakirjaan merkitään rakennushankkeeseen ryhtyvän, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarkastettaviksi määrätyt työvaiheet. Tarkastusasiakirjan liitteissä todetaan myös rakennustarvikkeiden kelpoisuus

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmus tehdään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Pienet viimeistelytyöt voivat olla vielä kesken, mutta rakennuksen tulee olla kokonaisuuteen turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös muut rakennuksen käyttöön vaikuttavat osa-alueen, kuten sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset pitää olla käyttökunnossa.

Käyttö- ja huolto-ohje

Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Ohjeen säilyttäminen ja päivittäminen on rakennuksen omistajan vastuulla.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmus on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana.

Katualueen kaventaminen

Mikäli tarvitset työmaan ajaksi katu- tai muuta yleistä aluetta esim. tavaran varastointiin, nosturien sijoittamiseen ja muuhun vastaavaan, tulee alue vuokrata kaupungilta. Luvat

Katualueen kavennus tarvitsee aina asianmukaiset liikennemerkit. Kadun katkaisemisesta on poikkeuksetta ilmoitettava myös pelastuslaitokselle.

Vain ammattilainen osaa työnsä

Rakennusvirheiden korjaaminen jälkikäteen vie aikaa ja rahaa. Virheiltä vältytään, kun rakentaja noudattaa rakennuslupaa, työmaalla työskentelee päteviä ammattilaisia ja riskialttiit työvaiheet kartoitetaan hyvissä ajoin. Työmaan tulee olla myös työsuojelullisesti turvallinen.

Onnistuneeseen rakentamiseen kuuluvat myös ammattitaitoiset ja pätevät työnjohtajat. Vastaava työnjohtaja vastaa projektista alusta loppuun saakka, huolehtii rakennustyömaan käytännön järjestelyistä sekä yhteydenpidosta viranomaisiin. Ilmanvaihto-, vesi- ja viemäritöihin tarvitaan puolestaan oman alansa vastaava työnjohtaja.

Hankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että erityistöiden tekijöillä on määräysten mukainen pätevyys sekä työntekijöillä työsuojelulain mukaiset varusteet.

Hyvällä työmaalla ei suvaita harmaata taloutta. Siksi työmaa-alueelle liikkuvilla on aina oltava mukanaan asianmukainen tunnistekortti. Hankkeeseen ryhtyvän on myös esitettävä selvitys verojen osalta. Verohallinto

Mitä tontille saa rakentaa?

Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi tontille saa rakentaa kasvihuoneen, leikkimökin, kompostin tai muun pienehkön rakennelman, jonka koko on enintään 20m2. Rakennelma tulee sijoittaa ympäristöön sopivasti, eikä siitä saa aiheutua haittaa tai häiriötä naapureille.

Suostumus rakennusjärjestyksen vastaiseen sijoittamiseen on pyydettävä sekä rakennusvalvonnasta että naapureilta. Rakennusvalvonta voi poistattaa virheellisesti sijoitetut tai muutoin haitaksi tai vaaraksi olevat rakennelmat.

Tontilla olevat istutukset tulee pitää siisteinä, eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa naapureille, kadun käyttäjille tai kunnossapitotöille. Pihaa ei saa käyttää ympäristöään rumentavaan varastointiin.

Vantaan rakennusvalvonnan henkilöstö opastaa pientaloasukkaita pihojen siisteyteen, rakennusten kuntoon, turvallisuuteen ja rakentamisen luvanvaraisuuteen liittyvissä asioissa. Vuosittaisessa kevätkatselmuksessa tarkistetaan myös pistokokeina pientaloalueiden siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Yhteystiedot

Tontin omistajan vastuut ja velvoitteet

Tontin ulkopuoliselle yleiselle alueelle ulottuvat luiskat, portaat, muut kulkuyhteydet ja pintavesien johtamiset ovat selvitettävä etukäteen erillisen lupamenettelyn kautta. Luvan vaativat myös suuremmat maanpinnan muodon muutokset. Sen sijaan puiden kaato vaatii pientaloalueella luvan vain erityistapauksissa, kuten asemakaavamääräysten mukaisia puukujanteita tai suojeltuja puita kaadettaessa.

Tontin omistajan vastuulla on kiinteistöä palvelevan tonttiliittymän rakentaminen ja kunnossapito rakennetun ajoradan reunasta alkaen. Liittymän hulevesirummun kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle. Lumen siirto tontilta yleiselle alueelle on kielletty.