Geopalvelujen esittely

Vantaa sijaitsee suurelta osin vanhalla merenpohjalla, joka maankohoamisen seurauksena paljastui viimeisen jääkauden jälkeen. Kaupungin rakentaminen vaikeisiin pohjasuhteisiin on edellyttänyt panostamista geoteknisiin tutkimuksiin ja suunnitteluun. Tehtäväkenttään erikoistunut geotekniikkayksikkö perustettiin 1970-luvulla maatutkimustoimiston nimellä.

Geotekniikan vastuualue kuuluu Kaupunkiympäristön toimialan, Kiinteistöt ja tilat palvelualueen, Mittaus- ja geopalvelut yksikköön. Vastuualueen koko on vakiintunut noin 20 henkilöön koostuen asiantuntijoista, toimistohenkilöistä, maastotutkimushenkilöistä ja maalaboratoriosta.

Geotekniikan päätehtäviä ovat

Kaupungin tarvitsemat geotekniset tutkimus- ja suunnittelupalvelut

Geotekniikka tuottaa tai hankkii geoteknisiä tutkimus- ja asiantuntijapalveluja Kaupunkiympäristön eri palvelualueille.

Geotekniset tietopalvelut

Geotekniikka ylläpitää rekisteriä kaupungin alueella tehdyistä maaperätutkimuksista, joita ovat erilaiset pohjatutkimukset, kuten kairaukset ja maalaboratoriotutkimukset sekä pohjavesimittaukset. Neuvomme maaperään liittyvissä asioissa kuntalaisia ja rakentajia ja luovutamme tutkimusrekisteritietomme maksutta.

Ylijäämämassojen käytön ja sijoituksen suunnittelu

Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyössä muiden kaupunkiympäristön yksiköiden kanssa puhtaiden ylijäämämaiden sijoituskohteita, sekä massojen hallintaa ja uusiokäyttöä.

Maa-alueiden kunnostuksen ja esirakentamisen toteutus

Teetämme kaupungin hallinoimien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustöitä.. Lisätietoja: Pilaantunut maaperä. Lisäksi teetämme maa-alueiden esirakentamisurakoita, joilla pyritään parantamaan vaikeasti rakennettavien maa-alueiden myyntiä ja jatkorakentamista resurssiviisaasti.

Maaperän ympäristövaikutukset

Koordinoimme kaupungin maa-alueisiin liittyvien, maaperään liittyvien ympäristövaikutusten selvityksistä; esimerkiksi pohjaveden hallintaan, tärinään, maapohjan painumiin tai siirtymiin liittyen.

Maatutkimus

Maatutkimus on tutkinut ja kerännyt noin 50 vuotta tietoja maaperästä, pohja- ja orsivesien pinnoista, sekä laatinut maastomalleja ja tehnyt tarkkavaaituksia kaupungin alueelta. Käytössämme on viisi monitoimikairaa varusteineen. Maastomittauksissa on käytössä uudenaikaisia takymetri ja GPS -mittausvälineitä.

Vantaan kaupungin maatutkimus tekee edellä mainittuja tutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin.

Pohjatutkimukset

Maatutkimus suorittaa geotekniseen suunnitteluun tarvittavat pohjatutkimukset. Käytössämme olevat monitoimikairat on varustettu maastotallentimilla, jolloin tiedot kairauksista saadaan lähes reaaliajassa asiakkaiden käyttöön. Monitoimikairoilla pystymme tekemään perinteisten kairauksien (painokairaus, heijarikairaus, porakonekairaus, siipikairaus) lisäksi pohjavesiputkien asennusta sekä ottamaan häiriintyneitä ja häiriintymättömiä maanäytteitä.

Geotekniset mittaukset

Rakentamisen kannalta tärkeä tieto on seurata pohjavesitilannetta ja maanpainaumia. Pohjaveden tarkkailuputkista seurataan pohjaveden pinnan vaihteluita eri vuosina. Pohjaveden tarkkailuputkia on yksikön toimita-aikana asennettu yli tuhat kappaletta. Näistä putkista noin viittäsataa mitataan ainakin kerran vuodessa. Mittauksia voidaan tarpeen mukaan tehdä tiheämmin. Mittaustietoja on tallennettu rekisteriin useammalta vuosikymmeneltä.

Painumamittauksia tehdään tarkkavaaituskoneella. Tarkkavaaituksia tehdään valituista kohteista ympäri kaupunkia. Tarkkavaaituksilla seurataan maanrakenteiden toimivuutta ennen ja jälkeen rakentamisen.

Tarkkavaaituksia voidaan tehdä esirakennustoimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi mittaamalla painopenkereitä tai jo rakennettuja rakenteita (tiet, kadut, pihat, rakennukset). Tarpeen vaatiessa seurantamittauksia voidaan tehdä yli 10 vuotta rakentamisen jälkeen.

Maastomallit

Maastomalleja käytetään avuksi suunniteltaessa maankäyttöä, liikenneverkkoja ja kunnallistekniikkaa. Maastomalleja mittaamalla saadaan tarkka päivitetty tieto suunnitellusta alueesta. Maastomalleihin tallennetaan aina x, y, z -koordinaatit jolloin saatuja mittaustietoja voidaan käyttää avuksi massoja laskettaessa. Mittaustulokset tallennetaan laajaan sähköiseen tietokantaan.

Maalaboratorio

Kaupungin oma laboratorio tekee maanäytteille kaikki tarvittavat laboratoriokokeet. Kemialliset ominaisuudet analysoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Laboratoriossa tehdään mm. rakeisuusmäärityksiä sekä häiriintymättömistä että häiriintyneistä näytteistä. Käytössämme on alan uusimmat tutkimuslaitteet. Rakeisuuskäyrät arkistoidaan sähköiseen tietokantaan.