Muut kiinteistötoimitukset

Kiinteistörasite

Kiinteistöä varten voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin, veden johtamiseen sekä vesi-, viemäri-, sähkö- taikka muun sellaisen johdon sijoittamiseen.

Rasitteen perustaminen edellyttää tonttien omistajien kirjallista sopimusta. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa. Rasitesopimus voi olla erillinen tai sisältyä saantokirjaan. Sopimus rasitteesta voidaan tehdä myös toimituksessa. Sopimusosapuoliyhtiön tai -yhteisön osalta tarvitaan rasitteen hyväksymistä koskevat päätökset. Kiinteistöosakeyhtiössä riittää rasitesopimuksen hyväksyntään yhtiön hallituksen päätös. Asunto-osakeyhtiön ollessa rasitetun kiinteistön omistaja tarvitaan yhtiökokouksen päätös. Asunto-osakeyhtiön ollessa oikeutetun kiinteistön omistaja riittää yhtiön hallituksen päätös. Jos yhtiön toimialana on kiinteistöjen ostaminen, vaihdanta ja luovutus, riittää rasitesopimuksen hyväksymiseen pääsääntöisesti nimenkirjoitusoikeutettu.

Eräin edellytyksin voidaan asemakaava-alueella perustaa rasitteet kulkua, vesi- ja viemärijohtoa sekä maan kuivattamista varten myös ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta.

Kiinteistörasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. Rasitteen tai oikeuden perustaminen tontin lohkomisen yhteydessä on edullisempaa kuin erillinen rasitetoimitus.

Rakennusrasite

Rakennuslupaehtona voidaan rakennuslupapäätöksessä määrätä joko tiettyjen kiinteistörasitteiden tai rakennusrasitteiden perustamisesta. Kiinteistörasitteet perustaa kaupunkimittaus, joka antaa ohjausta ja neuvontaa niihin liittyvästä menettelystä ja tarvittavista asiakirjoista.

Rakennusrasitteet perustetaan rakennusvalvonnassa, josta saa niihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Rasitteiden perustamisesta peritään erikseen kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen maksu.

Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavassa katualueeksi tai puistoksi osoitettu alue muodostetaan kiinteistöksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Toimitus suoritetaan kaupungin tai maanomistajan hakemuksesta. Lohkomistoimituksen kustannukset maksaa kaupunki.

Yleisen alueen lohkomisella kaupunki saa omistukseensa ensimmäisen asemakaavan mukaisen katualueen. Toimituksessa määritetään katualueen rajat ja rakennetaan tarkoituksenmukaisiksi katsottavat rajamerkit. Toimituksen rekisteröintiä seuraavan vuoden alusta maanomistaja ei enää maksa kiinteistöveroa tonttinsa lisäksi omistamastaan katualueesta.

Kaupunki on velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta kaupungin omistukseen siirtyvästä katualueesta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 % hänen ko. asemakaava-alueella sen voimaantulohetkellä omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella. Maapohjaa koskevaa korvausta haetaan kaupungin yrityspalveluyksiköstä.

Kaupunki korvaa maanomistajalle kaupungille siirtyvällä katualueella olevat rakennukset, puut, istutukset ja laitteet. Korvaukset maksetaan alueen haltuunoton yhteydessä. Katualue voidaan ottaa haltuun ja sitä ryhtyä rakentamaan, kun yleisen alueen lohkomistoimitus on pantu vireille.

Rajan määrääminen

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen. Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa, jonka kesto on noin 2-3 kk. Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken epäselvyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, voi maanomistaja tilata rajannäytön.

Lohkominen asemakaava-alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella uusien rakennuspaikkojen muodostamisesta vastaa Maanmittauslaitos (MML:n verkkosivut). Lisätietoja maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta p. 029 530 1110. Myös vanhojen rakennuskaavojen alueella, jotka ovat muuttuneet asemakaavoiksi 1.1.2000, uusien rakennuspaikkojen muodostamisesta vastaa maanmittauslaitos.

Ajankohtaista