Muistilista kaupanvahvistuksen tilaajalle

 • Julkisen kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa.
 • Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii julkisen kaupanvahvistajan todistuksen.
 • Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat.
 • Ennen kuin kaupanvahvistaja todistaa luovutuksen, hänen on tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä.
 • Luovutuskirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, josta ilmenee omaisuuden luovutus. Asiakirja voi olla esim. kauppasopimus tai lahjakirja.
 • Luovutuskirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot: luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö täsmällisesti, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja.
 • Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.
 • Kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan, kaupanvahvistaja merkitsee todistuslausumansa (ks. alla) jokaiseen luovutuskirjaan.
 • Julkinen kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan sekä antaa tietoja siitä, kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä.
 • Erityisesti vantaalaisten kiinteistökauppojen yhteydessä kaupanvahvistaja kertoo myös tarvittavista kiinteistönmuodostustoimenpiteistä ja rakennuslupaprosessin käynnistämisestä.
 • Julkinen kaupanvahvistaja ilmoittaa luovutuksen tiedot maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle.
 • Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta kaupanvahvistajalaissa säädetyn palkkion, käteisenä. Jos luovutus osapuolten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin Tikkurilan keskustassa, kaupanvahvistaja perii korvausta matkakustannuksistaan.

Julkisen kaupanvahvistajan todistus

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Kaupanvahvistajan allekirjoitus
Nimenselvennys
Virka-asema
Kaupanvahvistajan tunnus

Ajankohtaista