Sijoitusluvat

Kun suunnittelet sijoittavasi yleiselle alueelle johtoja tai muita rakenteita, on rakentamiselle hankittava aina lupa.

Yleisiä alueita ovat katu-, katuviher-, aukio- ja puistoalueet. Saatuasi sijoitusluvan on kaivamiselle haettava kaivulupa erikseen.

Sijoituslupa hakemukset haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Sijoituslupahakemuksen mallikuvat:

Sijoitus- ja kaivulupakäytännöt koskevat:

 • maan alle sijoitettavia putkia ja kaapeleita, ilmajohtoja sekä niihin liittyviä rakenteita ja laitteita, joita ovat mm.
  • vesihuoltoputket
  • kaukolämpöputket
  • kaasuputket
  • sähkö- ja tietoliikennekaapelit
  • jakokaapit
 • hulevesien johtamiseen liittyviä yksityisiä avouomia
 • rakennusta/ rakennetta tai sen osaa, jos ne ulottuvat yleiselle alueelle (salaojat, anturat, routaeristeet, parvekkeet jne.) Huomio Vantaan kaupungin rakennusjärjestys. Lupa tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella, vaikka rakennettaisiin rakennusjärjestyksessä mainittua määrää vähemmän.
 • pelastusteitä ja nostopaikkoja, jos ne sijaitsevat yleisellä alueella Huom! Hakemukseen vaadittavat liitteet:
  • Asemapiirros (1:500 tai 1:200), mitat ja sijainti, ajoreitti kohteelle, johtokarttatiedot
  • Poikkileikkaus, rakennekerrokset
  • Kantavuuslaskelma tai vastaava geoteknisen asiantuntijan lausunto katurakenteiden tai maapohjan kantavuudesta ja mahdollisesta vahvistustarpeesta
 • kiinteistön muuria tai aitaa, jos sen perustukset ulottuvat yleiselle alueelle

Seuraavissa tapauksissa katu-alueille tarvitaan ainoastaan kaivulupa, sijoituslupaa ei tarvita:

 • pelastustien tai nostopaikan sijaitessa ajoradalla
 • johdoille ei tarvitse hakea sijoituslupaa seuraavissa tapauksissa:
  • kadun poikittaisissa kiinteistöliittymissä
  • kadun suuntaisissa sijoituksissa:
   • jos vesihuolto-, kaukolämpö- ja kaasuputkien pituus on alle 20 m
   • jos sähkö- ja tietoliikennekaapelin pituus on alle 40 m
  • kaapeliasennuksissa, kun putkitus on valmiiksi asennettu
  • paikallisille korjaustöille

Sijoitussuunnitelma

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemä sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelma on tehtävä kadun tai puistoalueen asemapiirrokseen ja tyyppipoikkileikkauksiin. Piirustuksia käytetään myös pohjana mikäli nykyiset kanta- ja johtokartta eivät ole ajan tasalla eli katu on juuri rakennettu. Mikäli kadusta ei ole olemassa ajantasaisia piirustuksia, sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- ja johtokartalle.

Asemapiirustukset on luettavuuden parantamiseksi esitettävä värillisenä siten, että uudet johdot ja rakenteet viiteteksteineen esitetään punaisella, pohjakartta mustalla/harmaalla ja olemassa olevat johdot vihreällä.

Piirustusmäärän vähentämiseksi suositellaan käytettäväksi mahdollisimman pitkiä piirustuksia. Valokuvasovitteet esim. jakokaappien sijoittamisesta ja muista maanpäällisistä rakenteista tulee liittää sijoituslupahakemukseen.

Katu- ja puistoalueiden asemapiirustuksia voi tilata kuntatekniikan keskuksen piirustusarkistosta: Hannu Sorsa, 043 827 2535, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kanta- ja johtokarttoja voi tilata Vantaan mittausosaston asiakaspalvelusta maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi.