Katu- ja viheralueluvat

Yleisillä katu- ja puistoalueilla työskentely sekä muu alueiden käyttö edellyttää kaupungin myöntämää käyttölupaa.

Tällaisia käyttöluvan varaisia hankkeita ovat muun muassa:

 • Rakennustyömaiden aidatut suoja-alueet ja sosiaalitilat
 • Tilapäiset varastointialueet ja työmaaliittymät
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt yleisillä alueilla
 • Vaihtolavojen ja konttien tilapäinen sijoittaminen

Lisäksi käyttöluvan vaativat seuraavat hankkeet, joita on tarkennettu omilla sivuillaan:

Katu- ja viheralueiden käyttöluvat

Yleisten alueiden käyttölupahakemukset tehdään Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Hakemus on tehtävä vähintään viisi (5) arkityöpäivää ennen hankkeen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hankkeen vaatiessa laajoja tai pitkäkestoisia erikois- tai liikennejärjestelyitä, on hakemus jätettävä käsiteltäväksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Varaudu kuitenkin edellä mainittuja pidempiin käsittelyaikoihin, mikäli hanke edellyttää lisäselvityksiä.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa vähintään suunnitelmakartta, jossa on kaupunkikarttapohjalla esitetty hankkeen käyttöön toivottu alue, sekä muut hankkeen kannalta olennaiset järjestelyt.

Jos hankkeeseen liittyy tilapäisiä liikennejärjestelyitä, on nämä tarvittaessa esitettävä omalla suunnitelmallaan.

Huomioi, että mikäli hankkeen yhteydessä pitää tehdä kaivutöitä yleisellä alueella, on kaivulupahakemus jätettävä erikseen. Käyttöluvan omaavan alueen sisällä tehdyistä kaivutöistä ei kuitenkaan veloiteta erillistä maksua.

Yleisten alueiden alueenkäyttömaksut

Käyttölupa on maksullinen, ja siitä veloitetaan hankkeen kokoon, sijaintiin ja kestoon perustuva vuorokausiperusteinen maksu. Joillekin tietyt ehdot täyttäville hankkeille lupa voidaan myöntää harkinnanvaraisesti maksutta. Nämä hankkeet on listattu jäljempänä.

Huomioithan, että mainoksilla ja opasteilla sekä tapahtumilla, hyvinvointi- ja myyntitoiminnalla on omat erilliset taksansa. Voit tarkistaa nämä hinnat näiden hankkeiden omilta sivuilta.

Lopulliseen maksuun lisätään myös arvonlisävero sekä palvelumaksu, jonka suuruus riippuu hankkeen edellyttämistä valvontakäynneistä (1.1.2021 alkaen 70 € tai 210 €).

Maksut veloitetaan etukäteen hakemuksella ilmoitettujen tietojen perusteella.

Alueenkäyttömaksut maksuluokittain

Alueenkäyttömaksujen maksuluokat perustuvat kaupungin katualueiden kunnossapito- ja hoitoluokituksiin. Vilkkaammilla liikennealueilla ja joukkoliikennekaduilla maksut ovat korkeampia hankkeesta aiheutuvan haitan johdosta.

Maksuluokka 1

Korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvat liikenteellisesti merkittävimmät kadut, sekä korkeimman hoitoluokan puistot ja viheralueet, joilla työskentelystä aiheutuva haitta on suurimmillaan. Näillä alueilla järjestettävistä hankkeista veloitetaan seuraavasti:

 • Vuorokausiveloitus 4 € jokaista alkavaa 15 neliömetrin alaa kohden
 • Maksu veloitetaan jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jonka alue on poissa yleisestä käytöstä

Maksuluokka 2

Toiseksi korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvat kokooja- ja joukkoliikennekadut, sekä hoitoluokkien A2, A3 ja B puistot ja viheralueet. Näillä alueilla järjestettävistä hankkeista veloitetaan seuraavasti:

 • Vuorokausiveloitus 2 € jokaista alkavaa 15 neliömetrin alaa kohden
 • Maksu veloitetaan jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jonka alue on poissa yleisestä käytöstä

Maksuluokka 3

Alimpaan maksuluokkaan kuuluvat asuntokadut ja muut vastaavat, sekä hoitoluokkien C, D ja E puistot ja viheralueet. Näillä järjestettävistä hankkeista veloitetaan seuraavasti:

 • Vuorokausiveloitus 1 € jokaista alkavaa 15 neliömetrin alaa kohden
 • Maksu veloitetaan jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jonka alue on poissa yleisestä käytöstä

Maksuvapautukset

Hankkeelle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää osittainen tai täysi vapautus maksuista, jos kyseessä on:

 • kaupungin oman yksikön työ tai hanke
 • kaupunginhallituksen määrittelemä vetovoimatapahtuma
 • järjestön, yhdistyksen, oppilaitoksen tai päiväkodin järjestämä kaikille avoin, maksuton ja yleishyödyllinen tapahtuma
 • urheiluseurojen ja järjestöjen pelivuoro puistokentillä
 • pienimuotoinen ja lyhytkestoinen tilapäinen liikennejärjestely perhetapahtuman tai muun vastaavan hankkeen vuoksi, joka ei aiheuta tarkastuskäyntejä
 • siivous- ja ympäristötalkoot
 • yleinen vaaleihin liittyvä tapahtuma tai tilaisuus vaalimainonta-aikana
 • puolustusvoimien, poliisin, pelastuslaitoksen tai muun vastaavan tahon työ, harjoitus tai tapahtuma
 • valtion tai ministeriöiden omistaman laitoksen tutkimus- tai työhanke
 • jäätelöauto tai muu vastaava alueella hetkellisesti pysähtyvä liikkuva myyntiväline.

Ajankohtaista