Kaivutöiden luvat

Kaivulupahakemus toimii lain edellyttämänä ilmoituksena yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä. Ilmoituksella annetaan selvitys työstä ja sen järjestelyistä. Hakemus tehdään Lupapiste-asiointipalvelun kautta.

Kaupunki myöntää kaivuluvan ainoastaan hallinnoimilleen alueille. Valtion alueilla työskentelyyn lupa on haettava ELY-keskuksesta. Yksityisillä teillä ja kiinteistöillä työskentelyyn lupa on pyydettävä maanomistajalta tai tämän edustajalta, kuten isännöitsijältä.

Työtä ei saa aloittaa ennen kaupungin myöntämää kaivulupapäätöstä, paitsi jos kyseessä on välittömiä toimia vaativa hätätyö. Hätätöissäkin ilmoitus on tehtävä kuitenkin viimeistään seuraavan arkityöpäivän aikana.

Hakemus on jätettävä vähintään viisi (5) arkityöpäivää ennen hankkeen suunniteltua aloitusajankohtaa. Hankkeen vaatiessa laajoja tai pitkäkestoisia liikennejärjestelyitä, on hakemus jätettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Pääkaupunkiseudun katutyöohjeistuksessa annettuja määräyksiä ja ohjeita on aina noudatettava, kun työskennellään yleisillä alueilla.

Kaivutöissä huomioitavaa

Kaivulupahakemuksen liitteet

 • Suunnitelmakartta työalueesta
 • HSY:n liitoslausunto karttasivuineen (jos kiinteistön vesi- tai viemäriliitos)
 • Tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitelma tai tyyppikuvan numero
 • Kuva urakoitsijan Tieturva- tai PKS-katutyökortista
 • Valtakirja, mikäli lupaa haetaan toisen puolesta (myös valtuutus hakemuksen osapuoleksi kelpaa)

Johtoselvitysprosessi on automatisoitu, joten erillistä johtokarttaotetta ei tarvitse enää hakemuksen yhteydessä toimittaa. Ajantasainen johtokartta toimitetaan hakemuksen käsittelyn aikana työmaasta vastaavaksi merkitylle taholle. Luvan hakijan sekä työmaasta vastaavan on kuitenkin huolehdittava, että kaivutyön suorittajilla on käytettävissään ajantasaiset johtotiedot ennen töiden aloittamista.

Kaivutöiden maksut

 • Kaivutöistä veloitetaan työn kokoon, sijaintiin ja kestoon perustuva vuorokausiperusteinen maksu.
 • Maksun periminen päättyy vasta, kun työ on täysin ennallistettu, sen valmistumisesta on ilmoitettu työn valvojalle ja se on hyväksytysti kaupungin toimesta loppukatselmuksessa vastaanotettu.
 • Lopulliseen veloitukseen lisätään arvonlisävero.
 • Maksu veloitetaan toteutuneen työajan perusteella, kun työ on merkitty valmistuneeksi.
 • Lisäksi veloitetaan palvelumaksuna käsittely- ja tarkastusmaksu 210 euroa (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 180 euroa).

Kaivumaksut maksuluokittain

Kaivumaksujen maksuluokat perustuvat kaupungin katualueiden kunnossapito- ja hoitoluokituksiin. Vilkkaammilla liikennealueilla ja joukkoliikennekaduilla maksut ovat korkeampia aiheutuvan haitan johdosta.

Maksuluokka 1

Korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvat liikenteellisesti merkittävimmät kadut, sekä korkeimman hoitoluokan puistot ja viheralueet, joilla työskentelystä aiheutuva haitta on suurimmillaan. Näillä alueilla tehtävistä kaivutöistä veloitetaan työn koon mukaan seuraavasti:

 • Alle 60 neliömetriä: 32 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 30 € vuorokaudelta)
 • 60–120 neliömetriä: 50 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 45 € vuorokaudelta)
 • Yli 120 neliömetriä: 66 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 60 € vuorokaudelta)

Maksuluokka 2

Toiseksi korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvat kokooja- ja joukkoliikennekadut, sekä hoitoluokkien A2, A3 ja B puistot ja viheralueet. Näillä alueilla tehtävistä kaivutöistä veloitetaan työn koon mukaan seuraavasti:

 • Alle 60 neliömetriä: 16 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 15 € vuorokaudelta)
 • 60–120 neliömetriä: 25 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 22,5 € vuorokaudelta)
 • Yli 120 neliömetriä: 33 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 30 € vuorokaudelta)

Maksuluokka 3

Alimpaan maksuluokkaan kuuluvat asuntokadut ja muut vastaavat, sekä hoitoluokkien C, D ja E puistot ja viheralueet. Näillä alueilla tehtävistä kaivutöistä veloitetaan työn koon mukaan seuraavasti:

 • Alle 60 neliömetriä: 8 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 7,5 € vuorokaudelta)
 • 60–120 neliömetriä: 12,5 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 11,25 € vuorokaudelta)
 • Yli 120 neliömetriä: 16,5 € vuorokaudelta (ennen 1.1.2021 aloitetuissa töissä 15 € vuorokaudelta)