Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Viheralueiden suunnittelun toimintaa ohjaa vuosille 2011-2020 laadittu viheralueohjelma, jonka visio on ”Viheralueet ovat kestävästi toteutettuja, hoidettuja ja käytettyjä, alueelleen luonteenomaisia sekä monimuotoisia. Viheralueiden palvelut ovat saavutettavissa ja riittävän monipuolisia.” Vuodesta 2021 eteenpäin suunnittelua ohjaa laadittava palveluverkkosuunnitelma, joka laaditaan vuorovaikutuksessa asukkaiden ja heidän edustajiensa kanssa.

Viheralueiden suunnittelu kytkeytyy kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin. Tulevaisuudessa viheraluesuunnittelu otetaan mukaan jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Kaikista rakennettavista ja kunnostettavista viher- ja liikunta-alueista laaditaan puisto- ja/ tai toteutussuunnitelma. Suunniteltavia kohteita ovat mm. toimintapuistot, puistoleikkipaikat, koira-aitaukset, skeittipaikat, urheilu- ja ulkoilualueet sekä ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii uusien viheralueiden rakennuttamisesta sekä nykyisten peruskorjauksesta. Se rakennuttaa myös ulkoliikuntapaikkoja, virkistysalueita ja luonnonsuojelualueita. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain talousarviossa, paljonko rahaa viheralueiden rakentamiseen ja peruskorjauksiin on käytettävissä. Kohteiden valinnassa etusijalla ovat muun muassa turvallisuusnäkökohdat, kaupungin tasapuolinen kehittäminen sekä erilaiset sopimukset.

Viheralueohjelman mukaisesti eri-ikäisten asukkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa tehdään jatkuvaa ja järjestelmällistä yhteistyötä. Suunnittelun alkaessa asukkaita ja muita mahdollisia yhteistyötahoja informoidaan asiasta kirjeitse sekä internetissä. Palautetta otetaan vastaan luonnoksesta sekä suunnitelmien ollessa nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Merkittävimpien viheralueiden suunnittelussa järjestetään myös asukastilaisuuksia.