Ratikan suunnitteluun osallistuminen

Kaupungin asukkailla ja toimijoilla on monia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Vantaan ratikan suunnitteluun. Jo yleissuunnitelmavaiheessa alkanut vuorovaikutus jatkuu jatkosuunnitteluvaiheessa.

Kaikki osallistumismahdollisuudet on koottu Osallistuva Vantaa -sivustolle. Sieltä voit seurata ajankohtaisesti, miten ja milloin ratikan suunnitteluun voi osallistua.

Jatkosuunnittelusta tullaan järjestämään muun muassa erilaisia tilaisuuksia ja kyselyjä, joissa kaupunkilaiset voivat tuoda esiin omia näkemyksiään ajankohtaisista kysymyksistä. Niistäkin löydät tiedot Osallistuva Vantaasta sekä jatkosuunnitteluvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Ratikan viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma 2020-2023

Varikon suunnittelu alkaa

Suunniteltava varikko sijaitsee Vaaralan kaupunginosassa, Kehä III ja Länsimäentien liittymän eteläpuolella. Raideliikenne varikkoalueelle kulkee Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja se on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa.

Varikkorakennusten laajuus on yhteensä noin 10 000 km². Varikkorakennusten arkkitehtuuriin ja soveltumiseen ympäristöönsä kiinnitetään erityistä huomiota. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu pääosin asemakaavoittamattomia metsäalueita ja se on osin Fazerilan pohjavesialueella. Varikon paikan valintaan ovat vaikuttaneet suunnittelualueen laajuus, sijainti suurten väylien läheisyydessä sekä varikon mahdollinen käyttö Helsingin raitiotielinjoille tulevaisuudessa.

Kaavoitettavan alueen uusi maankäyttö suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden pohjavesien suojelu, mahdolliset luontoarvot ja resurssiviisaus. Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset. Häiriötekijät Vaaralan asutukselle, ympäröiville lähivirkistysalueille sekä liikenneverkolle pyritään minimoimaan.

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. asettamalla kaavaehdotus nähtäville ja lausunnoille. Mielipiteitä voi jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta 6.5.2021 mennessä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Ilmoitathan mielipiteessä kaavatyön numeron 931200, oman osoitteen sekä sähköpostiosoitteesi. Suunnittelualuetta koskevat mielipiteet 23.11.2020 vireille tulleesta Vantaan ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (062800) otetaan tässä kaavatyössä huomioon.

Linkki kaavaehdotukseen