Vesihuolto

Työntekijä liittämässä putkea runkolinjaan

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (jäljempänä HSY). Vantaalla vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n ja kaupungin kesken.

HSY:n vesihuolto ja toiminta-alue

HSY:llä on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. HSY:n vesihuollon toiminta-alue on esitetty kaupungin karttapalvelussa.

Kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesihuoltoon toiminta-alueella. Liittymisvelvollisuudesta vapautuksesta on tietoa sivulla talous- ja jätevedet.

Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §). Lisätietoa vesihuollon järjestämisestä toiminta-alueen ulkopuolella on sivulla haja-asutuksen jätevedet.

Vesihuollon toiminta-alue ennakoi verkostojen laajentumista, sen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

Päivittäinen asiointi ja häiriöt vesihuollossa

Vesihuollon liittymisasioissa, muissa päivittäiseen vesihuoltoon liittyvissä asioissa ja mm. vedenjakelun häiriöistä saa lisätietoa HSY:n internet-sivuilta.

Hulevesien hallinta

Vantaalla hulevesien, eli sade- ja sulamisvesien käsittelyä ohjaa kaupungin hulevesiohjelma.

Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään ensisijaisesti syntypaikallaan. Jos hulevesiä täytyy johtaa pois, se toteutetaan avo-ojissa ja hulevesiviemäreissä veden virtaamaa viivyttäen. Kiinteistöjen välisten rajaojien ja ajoliittymärumpujen kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Hulevesien hallinnasta on lisätietoa sivulla hulevedet.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien avulla Vantaa ottaa kantaa siihen, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto laajentuu eri alueille. Kehittämissuunnitelmissa keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien vesihuollon muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien ja vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kunnan vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet. Vantaan vesihuollon nykyinen kehittämissuunnitelma on hyväksytty marraskuussa 2021, se on nähtävillä sivun oikeasta laidasta kohdasta ”Linkit ja liitteet”.

Samanaikaisesti Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa on laadittu HSY-alueen seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, jotta varmistetaan suunnitelmien vuorovaikutteisuus ja alueellinen tasapuolisuus. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja päivitysväli neljä vuotta.

Vesihuollon toiminta-alue ja liittyminen 

Jos vesihuoltoverkoston laajennus päätetään toteuttaa, sille määritellään toiminta-alue, jonka alueella on voimassa liittymisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen tulevat kuulumaan pääasiassa noin 100 metrin päässä vesihuoltolaitoksen runkolinjoista (putkista) sijaitsevat asuinrakennukset. Liittymisvelvollisuus ei koske toiminta-alueen ulkopuolelle jääviä rakennuksia. Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos vesihuoltolaissa mainitut perusteet täyttyvät.

Laissa mainittujen perusteiden täyttyessä vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi anoa Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta vasta siinä vaiheessa, kun verkosto on rakennettu valmiiksi.

Lopullinen päätös vesihuollon toteutuksen laajuudesta tehdään uusimman liittymishalukkuuskyselyn tuloksen perusteella. Mikäli vastausprosentti tai liittymishalukkuus jää joillain teillä liian alhaiseksi, vesihuollon toteutussuunnittelua ei edistetä niiden osalta.

Vesihuoltolaitoksen veloittamista maksuista ja taksoista saa tietoa HSY:n internet-sivuilta.

Kiilan alueen vesihuollon rakentaminen

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) valmistelevat yleisen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toteuttamista Kiilan alueelle. Kiilan alue on Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017–2026 ensimmäiseksi aikataulutettu kehittämisalue.

Suunnittelun lähtötiedoiksi Kiilan alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoon kartoitettiin alustavalla liittymishalukkuuskyselyllä alkuvuodesta 2018. Kyselyn tulosten perusteella laadittiin yleissuunnitelma vesihuollon toteuttamisesta, ja toteutussuunnittelun lähtötiedoiksi alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta kartoitettiin tarkemmin uudella liittymishalukkuuskyselyllä helmi-huhtikuussa 2019.

Kyselyn tulosten perusteella on tehty päätös vesihuollon toteuttamisesta ja hankkeen edistämisestä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Alueen vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelu aloitettiin vuonna 2019. Kiilan rakennussuunnitelmat valmistuvat arviolta vuoden 2021 aikana ja tavoitteena on aloittaa vesihuollon rakentaminen syksyllä 2021.

Riipiläntien varren ja Reunan alueen vesihuollon rakentaminen

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY valmistelevat yleisen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toteutusta Riipiläntien varren ja Reunan alueelle. Suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy.

Suunnittelun lähtötiedoksi kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoon kartoitettiin talvella 2019–2020 Reunan alueella ja Riipiläntien varren teillä välillä Männikönrinne ja Reunarinne. Teittäin tarkasteltuna Reunarinteellä, Reunatiellä, Reunakujalla ja Erkkiläntiellä liittymishalukkuus nousi riittävän korkeaksi, joten suunnittelua jatkettiin näiden teiden osalta. Muiden sivuteiden osalta vesihuollon suunnittelua ei tässä yhteydessä jatketa.

Riipiläntien varren ja Erkkiläntien vesihuolto

Riipiläntien kevyen liikenteen väylän alle välille Männikönrinne–Reunarinne ja Erkkiläntielle on suunniteltu HSY:n vesihuoltoverkosto.

Riipiläntien kevyen liikenteen väylän vesihuollon rakentamisen yhteydessä sivuteille rakennetaan vesihuoltohaarat. Tämä mahdollistaa sen, että asukkaat voivat halutessaan liittyä näihin putkiin niiden valmistuttua. Putket voivat olla yksittäisen kiinteistön omia tai naapureiden kanssa yhteisiä. On hyvä huomioida, että putkien sijoittamiselle tarvitaan lupa tiekunnalta tai maanomistajilta.

Reunan alueen vesihuolto

Reunan alueen vesihuollon yleissuunnitelmat valmistuivat ja vesihuollon rakennussuunnittelu aloitettiin vuoden 2021 alkupuolella. Tämänhetkisen arvion mukaan rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 alkupuolella.

Reunan alueen kiinteistönomistajiin on oltu yhteydessä suunnittelun etenemisestä kirjeitse kesän 2021 aikana, minkä lisäksi rakennussuunnittelun yhteydessä on järjestetty etäasukastilaisuus 30.11.2021.

Asukkaiden toiveesta järjestämme vielä toisen asukastilaisuuden 21.12.2021 klo. 17:00-19:00. Tilaisuus järjestetään vallitsevien olosuhteiden takia verkon välityksellä. Tilaisuuteen pääset osallistumaan alla olevan linkin välityksellä:

Teams-linkki

Ajankohtaista