Katujen suunnittelu ja rakentaminen

Katuun maalataan suojatien merkintää

Katujen, siltojen, torien, puistojen ja raittien sekä vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen ovat kasvavassa kaupungissa asumisen ja viihtymisen edellytyksiä. Lisäksi katu- ja puistoalueet sekä vesihuoltoverkostot vaativat jatkuvaa kunnostamista.

Julkisen kaupunkitilan rakentamiseen ja perusparantamiseen käytetään vuosittain noin 35 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelma valmistellaan kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Lähtökohtana toimivat mm. erilaiset sopimukset, kaupunkitasoiset suunnitelmat, tontinluovutusohjelmat ja yleissuunnitelmat.

Vuosittain laadittava suunnitteluohjelma esitellään Vantaan asukaslehdessä sekä internetsivuilla. Suunnitelmat perustuvat asemakaavan mukaiseen katu- ja puistoverkostoon ja ne laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti mm. tiedottamalla katu- ja puistosuunnittelun käynnistymisestä.

Suunnitteluohjelmat laaditaan taloussuunnitelman, sopimusten, erilaisten kaupunkitasoisten muiden ohjelmien, lähiympäristösuunnitelmien ja yleissuunnitelmien pohjalta.

Rakentamisohjelmaan otetut ja/tai lähivuosina tulevat kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Suunnittelu perustuu asemakaavassa ratkaistuun katuverkkoon ja samoin asemakaavassa määritettyyn katutilaan. Eli kadun luokka ja sijainti on ratkaistu jo asemakaavassa.

Katusuunnittelussa mitoitetaan ja suunnitellaan katu- ja vesihuoltorakenteet tarkemmin. Tällöin muun muassa tutkitaan kadun korkeusasema sekä kuivatusjärjestelyt.

Mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun

Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa suunnittelusta. Katujen suunnitteluun kuntalaiset voivat vaikuttaa sekä suunnittelun kuluessa että vielä suunnitelmien virallisen nähtävilläoloaikana.

Ennen katusuunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun liittyvien kiinteistön omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunnitteluun vaikuttavia seikkoja voi tällöin viestittää asiaa hoitaville henkilöille.

Yleisötilaisuuksia pidetään merkittävistä katukohteista. Tilaisuuksista tiedotetaan kirjeitse kiinteistön omistajille ja haltijoille.

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmaehdotuksien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat ja osoitteessa Tikkurilan Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille. Ilmoitus lähetetään tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Lisäksi nähtäville asettamisesta tiedotetaan siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungininsinööri hyväksyy katusuunnitelmat, joiden kustannusarvio on alle 1 milj. euroa (alv 0 %), ja joista ei ole tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläoloaikana. Tekninen lautakunta (TELA) hyväksyy yli 1 milj. euroa (alv 0 %) maksavat suunnitelmat ja katusuunnitelmat, joista on tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläoloaikana.

Katujen ja vesihuollon rakentaminen

Katujen, torien ja raittien sekä asuinalueiden kuivatushankkeiden rakentamiseen varataan rahat vuosittain talousarviossa. Rakentaminen tapahtuu hyväksytyn rakentamis- ja työohjelman mukaisesti.

Rakennuskohteet toteutetaan kaupungin omana työnä tai kilpailutetaan hankintalakia noudattaen ulkopuolisilla rakennusurakoitsijoilla.

Ajankohtaista