Maanläjitys ja lumen vastaanotto

Maanläjitys

Vantaan yleinen täyttömäki on Petikossa Pyymosantiellä sijaitseva Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäki. Täyttömäen sijainti karttapalvelussa.

Petikonhuipun täyttömäki vastaanottaa ainoastaan Vantaan kaupungin alueelta tulevat puhtaat ylijäämämaat. Maanläjitysalueen toiminta on maksullista.

Ylijäämämassojen vastaanottomaksut 1.6.2017 alkaen

Vastaanottomaksu määräytyy ajoneuvon ja maa-aineksen laadun mukaan seuraavasti:

Maalaji 3-5 akselinen kuorma-auto tai täysperävaunun 1 laatikko €/kuorma (alv 0 %) 3-5 akselinen kuorma-auto tai täysperävaunun 1 laatikko €/kuorma (alv 24 %) puoliperävaunu
€/kuorma (alv 0 %)
puoliperävaunu
€/kuorma (alv 24 %)
Kantava maa 32,00 39,68 64,00 79,36
Savi (kiinteä) 96,00 119,04 192,00 238,08
Lieju 128,00 158,72 256,00 317,44
Louhe 0,00 0,00 0,00 0,00

Läjitysalueella hyötykäyttöön sijoitettavaa louhetta tai vastaavaa kiviainesta (murske, sora, hiekka) voidaan ottaa vastaan maksutta tai, tilanteen niin vaatiessa, periä enintään kantavaa maa-ainesta vastaava perusmaksu

Aiemmin 1.1.2013 jälkeen ostettuja paperisia maksulipukkeita ei lunasteta takaisin. Ne käyvät maksuksi vastaanottopisteen portilla ilman voimassaolon takarajaa seuraavasti:

 • 3-akselisten maansiirtoautojen lipukkeet käyvät vain 3-akselisten maansiirtoautojen maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • 4-akselisten maansiirtoautojen lipukkeet käyvät vain 4-akselisten maansiirtoautojen maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • 5-akselisten maansiirtoautojen lipukkeet käyvät vain 5-akselisten maansiirtoautojen maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • Puoliperävaunuyhdistelmien lipukkeet käyvät vain puoliperävaunuyhdistelmien maksujen maksamiseen. Kahdella lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • Täysperävaunuyhdistelmien lipukkeet käyvät vain täysperävaunuyhdistelmien maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa kaksi vastaavaa perusmaksun.

Rekisterikilpitunnistus voidaan ohittaa painamalla RFID-tunnistimen painonappia, jolloin lasku lähetetään ajoneuvotunnistimen nimiinsä rekisteröineelle asiakkaalle. Erikseen myytävä painonappitunnistin maksaa 66,80 € (alv 0%), eli 82,83 € (alv 24%).

Täyttömäkeen toimitettavat maa-ainekset

Maanläjitysalueelle voi tuoda:

 • Pelkästään puhtaita (pilaantumattomia) ylijäämämaita (maa- ja kallioainesta)
 • Alueelle ei oteta vastaan purkujätteitä. Maan seassa ei saa olla betonia, tiiltä, asfalttia edes murskattuna, kantoja eikä pilaantuneita maaeriä jne.
 • Säiliöautoilla tuotavia kuormia ei oteta vastaan maanläjitysalueelle.

Pilaantuneet ja nuhraantuneet maat

Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia. Jos maa-aineksessa yhdenkin haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon, maa-aines on pilaantunutta eikä sitä saa tuoda täyttömäkiin.

Kelpoisuustarkistus ja toimenpiteet, kun maa-aines sisältää haitta-aineita yli kynnysarvon, mutta alle alemman ohjearvon (nuhraantuneet maat).

 • Rakennuttaja toimittaa ennakolta ympäristöviranomaisen päätöksen tai lausunnon ja tiedot hankkeesta; - hankkeen nimi ja työmaan osoite, massamäärä, ajoitus
 • yhteyshenkilön yhteystiedot Vantaan kaupungin geotekniikkaan sähköpostilla: tiina.glans-kippila@vantaa.fi
 • Geotekniikka ilmoittaa rakennuttajalle, että ko. maa-aineserän voi viedä Vantaan yleiselle maanläjitysalueelle

Huomioitavaa maamassoja tuotaessa

 • Vastaanottaja määrittelee kuorman laadun ja maksun suuruuden läjitysalueen portilla. Asia tarkentuu vielä kuorman purkupaikalla.
 • Kuorman vastaanottomaksu määräytyy kuormassa olevan huonoimman maa-aineksen mukaan.
 • Konemiehellä on oikeus oikaista maksun määrää, jos kuorman sisältö osoittautuu huonommaksi kuin portilla silmämääräisesti on todettu.
 • Jos todetaan myöhemmin, että alueelle on tuotu pilaantunutta tai jätejakeita sisältävää maata, kohdistetaan niiden poisvientivelvoite ja -kustannukset maan tuojalle / rakentajalle / rakennuttajalle.
 • Massojen vastaanotto voidaan tarvittaessa järjestää myös muulloin kuin varsinaisena aukioloaikana edellyttäen, että toimitettavat massamäärät ovat riittävän suuret ja että massojen toimittaja vastaa poikkeavasta aukioloajasta aiheutuneista kustannuksista.
 • Poikkeavista aukioloajoista tulee ottaa yhteyttä maanläjitysalueita hoitavaan vastaavaan rakennusmestariin.

Lumen vastaanotto

Vantaalla otetaan vastaan lunta kolmella vastaanottopaikalla:

Väliaikaiset huoltotoimet tms. saattavat aiheuttaa muutoksia yllämainittuihin aukioloaikoihin. Lumen vastaanottopaikkojen muutoksista ja tilapäisistä katkoksista pyritään ilmoittamaan liikennöitsijöille välittömästi järjestelmän kautta.

Lumen tuonti kaupungin vastaanottopaikoille on maksullista. Teknisen lautakunnan päätöksellä (Tekninen lautakunta 6.11.2018 § 16) hinta on 1.1.2019 alkaen 20,00 €/kuorma + ALV 24 %.

Lumen vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty. Tuotavan lumen tulee olla puhdasta ja jätteetöntä.

Maan- ja lumentuojien rekisteröityminen sähköiseen järjestelmään

Maamassojen vastaanotossa Petikonhuippulla siirrytään sähköiseen asiointiin 1.6.2017 alkaen. Sähköiseen asiointiin siirtymisen myötä ylijäämämaamassojen paperisten lipukkeiden myynti Vantaa-infopisteissä loppuu.

Sekä maamassojen että lumentuojat rekisteröityvät sähköiseen vastaanottojärjestelmään ennakkoon osoitteessa www.vastaanottopisteet.net (Labkotec –järjestelmä). Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 3 arkipäivää.

Liikennöitsijät rekisteröityvät itse sähköiseen palveluun, jonka kautta ylläpidetään ajoneuvotietoja. Järjestelmän kautta on mahdollista lisäksi mm. ottaa raportteja omista ajoista. Samoin laskuun liittyvät tarkemmat raportit ja listaukset ovat saatavilla ko. järjestelmän kautta. Alla tarkemmat rekisteröitymis- ja käyttöohjeet: