Vihertehokkuus

Mitä vihertehokkuus on?

Vihertehokkuudella tarkoitetaan kasvillisuuden peittämän ja muun sadevettä läpäisevän pinnan määrää suhteessa tarkasteltavan alueen pinta-alaan. Vihertehokkuuden merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa korostuu kaupunkien tiivistyessä. Kasvillisuus ja läpäisevät pinnat vähentävät tulvariskiä, sitovat hiilidioksidia, viilentävät rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita ja lisäävät kaupunkitilan viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.
Vantaan kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia suunnitteluperiaatteita, kuten vihertehokkuuden laskenta vuodesta 2017 alkaen. Julkisten viher- ja katualueiden kasvillisuuden lisäksi tarvitaan tonttien kasvillisuutta riittävän viherrakenteen muodostumiseen.
Asemakaavoituksessa on linjattu 1.9. 2020, että kaikissa asemakaavoissa tarkistetaan vihertehokkuuden toteutuminen. Kaavamääräyksellä tuetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tavoitteiden mukaista ekologisesti kestävää kehitystä, ympäristöarvoja ja Vantaan resurssiviisauden strategiaa.
Vihertehokkuusluku on tähän käyttökelpoinen käsite, sillä se kehittyy joustavasti ajan kanssa, eikä sido rakennuslupavaiheen toteutusta tiettyihin ratkaisuihin, jotka vanhenevat ajan kuluessa. Vihertehokkuuden laskentaa käytetään muissakin kaupungeissa Suomessa ja ulkomailla. Tarvittaessa vihertehokkuusmääräys sisällytetään myös poikkeamislupiin. Määräyksen laillisuus on tarkastettu kaupunkiympäristön toimialan talous- ja hallintopalveluiden lakimiehellä.
Valtuusto teki aloitteen vuonna 2019 vihertehokkuuden käytöstä asemakaavoituksessa ja rakennuslupien myöntämisessä. Aloitteeseen annetun vastauksen mukaan rakennuslupajaosto valvoo tämän toteutumista samalla tavalla kuin muidenkin kaavamääräysten toteutumista.
Kumppanuuskaavoissa konsultti tekee pihasuunnitelman ja vihertehokkuuslaskelman, joka tarkistetaan asemakaavoituksessa.
Laskurilla voi myös tarkistaa oman tonttinsa vihertehokkuuden, vaikka kyseessä ei olisikaan kaavoitushanke.

Miten vihertehokkuus lasketaan?

Vihertehokkuus ja hulevesien viivytystarve lasketaan pihasuunnitelmasta Vantaan iWater -laskurilla (excel). Tontilla tai korttelissa, josta vihertehokkuus lasketaan, on saavutettava iWater laskuriin määritelty vihertehokkuusluku sekä viivytettävä laskurin ilmoittama määrä hulevesiä. Vihertehokkuusluku määrittyy alueen käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti, mutta on myös perustellusta syystä määrättävissä suuremmaksi.
• asuminen 0,9
• palvelut ja toimistorakentaminen 0,8
• kauppa- ja liikerakentaminen 0,7
• teollisuus ja logistiikka 0,6
Laskurin elementit-välilehdellä on 5 elementtiryhmää, joissa on yhteensä 36 elementtiä, kuten puita, pensaita ja muuta kasvillisuutta sekä päällyste- ja hulevesirakenteita, joiden määrät lasketaan pihasuunnitelmasta ja siirretään laskuriin. Elementit on painotettu laskurissa viher-kertoimilla (elementit-välilehden painotus-sarake). Vihertehokkuusluku muodostuu siis määrän lisäksi elementtien painotuksen perusteella. Tuloskortti-välilehdellä laskuri näyttää käytet-tyjen elementtiryhmien %-osuudet sekä suunnitelman maisema-arvon, ekologisuuden, toiminnallisuuden, kunnossapitomäärän ja hulevesien viivytyksen %-osuudet.