Vihertehokkuus

Mitä vihertehokkuus on?

Vihertehokkuudella tarkoitetaan kasvillisuuden peittämän ja muun sadevettä läpäisevän pinnan määrää suhteessa tarkasteltavan alueen pinta-alaan. Vihertehokkuuden merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa korostuu kaupunkien tiivistyessä. Kasvillisuus ja läpäisevät pinnat vähentävät tulvariskiä, sitovat hiilidioksidia, viilentävät rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita ja lisäävät kaupunkitilan viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.
Vantaan kaupungin asemakaavoituksessa on käytössä kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia suunnitteluperiaatteita, kuten vihertehokkuuden laskenta vuodesta 2017 alkaen. Viher- ja katualueiden kasvien lisäksi tarvitaan myös tonttien kasvillisuutta riittävän viherrakenteen muodostumiseen. Valtuusto teki aloitteen vuonna 2019 vihertehokkuuden käytöstä asemakaavoituksessa ja rakennuslupien myöntämisessä. Aloitteen mukaisesti rakennuslupajaosto valvoo tämän toteutumista samalla tavalla kuin muidenkin kaava-määräysten toteutumista.
Laskurilla voi myös tarkistaa oman tonttinsa vihertehokkuuden, vaikka kyseessä ei olisikaan kaavoitushanke.

Miten vihertehokkuus lasketaan?

Vihertehokkuus ja hulevesien viivytystarve lasketaan Vantaan iWater -laskurilla (excel). Tontilla tai korttelissa, josta vihertehokkuus lasketaan, on saavutettava iWater laskurin vihertehokkuudelle asetettu tavoiteluku ja laskurin ilmoittama hulevesien viivytysmäärä. Tavoiteluku määrittyy alueen käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:
  • asuminen 0,9
  • palvelut ja toimistorakentaminen 0,8
  • kauppa- ja liikerakentaminen 0,7
  • teollisuus ja logistiikka 0,6
Laskurin elementit-välilehdellä on 5 elementtiryhmää, joissa on yhteensä 36 elementtiä, kuten puita, pensaita ja muuta kasvillisuutta sekä päällyste- ja hulevesirakenteita, joiden määrät lasketaan pihasuunnitelmasta ja siirretään laskuriin. Elementit on painotettu laskurissa viherkertoimilla (elementit-välilehden painotus-sarake). Vihertehokkuusluku muodostuu siis määrän lisäksi elementtien painotuksen perusteella. Lisäksi laskuri ilmoittaa Tuloskortti-välilehdellä suunnitelman maisema-arvon, ekologisuuden, toiminnallisuuden, kunnossapitomäärän ja hulevesien viivytyksen suhteen.

Vihertehokkuuden tärkeimmät elementit ovat puut, viherkatot ja hulevesien hallinta

Isojen puiden suuri painoarvo laskurissa on perusteltua, koska ne ovat maisemassa merkittäviä ja luovat viihtyisyyttä, sitovat hulevettä latvukseen ja juuristoon sekä puhdistavat pienilmastoa. Syväjuuriset puut (esim. mänty ja tammi) selviävät paremmin kasvuolosuhteiden muutoksista rakennettaessa kuin pintajuuriset puut (esim. kuusi ja koivu), jotka usein ränsistyvät olosuhteiden muuttuessa.
Viherkatoilla puolestaan on tärkeä merkitys hulevesien viivyttämisessä, luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä ja toiminnallisen tilan korvaamisessa maanvaraisen pinnan vähentyessä etenkin tiivistyvillä kaupunkialueilla.

Ajankohtaista

Twitter