Päätöskäsittelyssä

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapolis eteläinen

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Aviaaukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Avia-aukion pohjoispuolella rakennetaan noin 600 asukkaan asuinkerrostalot eli koti noin tuhannelle asukkaalle. Aukion laidalle sekä Aviabulevardin ja Aviakujan kulmaan sijoittuu liike- ja palvelutiloja

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Entinen linja-autojen kääntöpaikka ja kevyen liikenteen väylä sekä muuta katualuetta Santamäentien ja Sahratien risteyksen tuntumassa muutetaan kolmeksi omakotitontiksi, yhteensä 540 k-m2. Kääntöpaikka toimii nyt rekkaparkkina.

Kaupunginvaluustossa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.

Vaaralanlampien lähialueen virkistyskäyttöä kehitetään

Kaavamahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Kaupunginhallituksessa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kelokuusenkujalle kerrostalo 200 asunnolle

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen, 11 000 k-m2 , n. 220 asuntoa, Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliseen kortteliin, muutetaan osa yleisten rakennusten korttelista (päiväkodin tontin pysäköintialueesta) Kelokuusenkujan katualueeksi sekä tarkistetaan Kelokuusenmäen, Vapaalanmetsän ja Kolokallion lähivirkistysalueiden kaavamerkintöjä luontoarvojen osalta. Asemakaavan alueella on lahokaviosammalta ja sen ydinaluetta. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa, joka tehdään kesällä 2020.

Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo

Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen. Alue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Kaavamuutosaluetta rajaavat kolmella puolella sitä ympäröivät kadut, Kortetie, Tikkurilantie ja Osmankäämintie. Eteläpuolella aluetta rajaavat pientalotontit.

Kivistön kaupunkikeskuksen palvelukeskittymän ilmoittautumismenettely ja markkinavuoropuhelu / HP

Lausunto Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 luonnoksesta ja siihen liittyvästä muusta valmisteluaineistosta

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asia

Tonttien laajennuksia Petikontiellä

Petikossa Petikontie 23-25:n ja Kaakelikaari 2b:n toteille haetaan liikerakennusten korttelialueen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön KM, sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T laajentamista autopaikkojen korttelialueelle LPA ja yleiselle pysäköintialueelle LP. Rakennusoikeudet tarkistetaan.

Osoitteeseen Vanha Nurmijärventie 36 pientaloja

Osoitteessa Vanha Nurmijärventie 36 ja Vantaanlaaksontie 39 suunnitellaan lisää rakentamista. Kaavatyön tavoitteena on rakentaa tontin eteläisimpään osaan pientaloja, joijen maksimikoko 500 kem2.

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Osoitteessa Santamäentie 15 sijaitsee raskaan liikenteen pysäköintipaikka, joka on ennen toiminut linja-autojen kääntöpaikka. Tämän tilalle suunnitellaan kolmea omakotitonttia. Kevyen liikenteen väylän siirtoa kadun varteen tutkitaan. Poistettiin esityslistalta esittelijöiden toimesta.

Kaupunginhallituksessa 1.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskusta laajenee merkittävästi uudella Kivistöntähden alueella

Kivistöntähden asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m2 , josta asumisen osuus on 69 700 k-m2 .

Aviapolis eteläinen

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Aviaaukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Asuinrakentamisen määrää nostetaan voimassa olevaan asemakaavaan nähden 8 100 k-m2:lla. Asumista tulee yhteensä 33 100 k-m2, mikä sijoittuu sekä AK-korttelialueelle (23 800 k-m2) että C-korttelialueelle (9 300 k-m2). Alueelle rakennetaan noin 650 kotia noin tuhannelle asukkaalle, eli noin 150 asuntoa enemmän voimassa olevaan kaavaan nähden. Liike- ja toimistorakentamista on yhteensä 11 750 k-m2. Rakentamisen määrä on kaikkiaan 44 850 k-m2.

Kilterinkujalle uusia asuinkerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kilterinkuja 2:ssa olevan vajaakäyttöisen toimitilarakennuksen purku ja korttelin rakentaminen asuinkerrostalojen kortteliksi. Kortteliin sijoittuu rakennusoikeutta asuinrakennuksille 18010 k-m2 sekä liiketiloille 160 – 200 k-m2. Autopaikkojen korttelialueella (15802) korjataan aiempien asemakaavamuutoksien johdosta muuttuneet kortteli- ja tonttinumerot vastaamaan niitä, jotka saavat sijoittaa autopaikkoja alueelle. Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginvaluustossa 18.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Backaksen kartano

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen muutos

Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen toimistokortteli ja pysäköintialue muutetaan teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja

Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle esitetään uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista 8-kerroksista asuinkerrostaloa ja yksikerroksista liikerakennusta. Rakentaminen sovitetaan näin Pohjois-Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien kaupunkikuvaan.

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle

Pohjois-Nikinmäen alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. Ikäihmisten palvelutalon sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään suojelumerkintä. Viheralueen määrä pienenee hieman Siimapuistossa.

Veromiehessä Pyhtäänkorventien uusi asuinalue

Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 k-m2 noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa jasen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi. Korttelien rakennustehokkuudet ovat e=1,2.

Kaupunginhallituksessa 4.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kuusijärven asemakaava ja asemakaavan muutos sekä maanalainen asemakaava

Asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen ja uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä. Luontoarvot turvataan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Piikkirinteelle kerrostalo

Rajatorpassa Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa.

Tikkurilassa Kielotie 38-44, suojelukaava

Alueelle ei ole tulossa lisärakentamista. Kaava tehdään, jotta alueella oleva ehjä 1950-luvun rakennuskanta ympäristöineen voidaan säilyttää.

Ajankohtaista

Twitter